สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้ก่อสร้างขึ้นพร้อมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สมัยนั้นยังเป็นอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ก่อสร้าง คือ บริเวณสี่แยกไฟแดงใจกลางเมืองอำนาจเจริญ (บริเวณสวนน้ำพุในปัจจุบัน)ต่อมาได้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลอำนาจเจริญแห่งใหม่ขึ้น เนื่องจากเป็นอาคารหลังเก่าและบริเวณพื้นที่คับแคบไม่สะดวกต่อการคมนาคม จึงได้ย้ายมาก่อสร้างที่บริเวณป่าช้าเก่า ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับวัดเทพมงคลและตลาดวิชิตสิน มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญได้ย้ายไปแล้วอาคารหลังเดิมก็ยกให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ พุทธศักราช ๒๕๓๖ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ตรงกับวันพุธ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา ยกฐานะอำเภออำนาจเจริญ เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้แยกอำเภออำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม และกิ่งอำเภอลืออำนาจ (ปัจจุบันอำเภอลืออำนาจ)รวม ๖ อำเภอ ๑ กิ่งอำเภอ โดยแยกออกจากการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี รวมกันขึ้น เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า๔-๕-๖ เล่ม๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ เมื่อมีการจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญขึ้น แต่เนื่องจากว่ายังไม่มีสถานที่และรอการก่อสร้าง จึงได้ใช้อาคารหลังเก่าของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นหน่วยงานชั่วคราว เมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่เสร็จแล้ว ซึ่งอยู่ที่ ตำบลโนนหนามแท่ง บริเวณนิคมโรคเรื้อนเส้นทางไปจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ย้ายออกจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้มีงบประมาณก่อสร้างอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยใช้พื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ดังนั้นจึงได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นที่บริเวณตรงข้ามวัดพระใหญ่ (พระมงคลมิ่งเมือง)ติดกับโรงเรียนพระมงคงมิ่งเมืองและได้ย้ายมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มาจนถึงปัจจุบัน

 

                        เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 10 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ 2536 โดยมีพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วัน คือ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2536 ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทยทำให้อำเภออำนาจเจริญ ยกฐานะเป็นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และนายอำเภอคนแรก คือ นายสว่าง มุสิกะสาร ปัจจุบัน คือ นายเถลิงศักดิ์ บุญชิต อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ 583.4ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ (โดยทางรถยนต์ ) โดยประมาณ 586 กิโลเมตร

 

                     ทิศเหนือ จรด อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
                     ทิศตะวันออก จรด อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
                     ทิศใต้ จรด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
                     ทิศตะวันตก จรด อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 
                    อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มี 19 ตำบล 194 หมู่บ้าน 29 ชุมชน เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2 หน่วย คือ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และเทศบาลตำบลน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก ในระดับตำบลมีองค์การบริหารส่วนตำบล 19 ตำบล และในระดับหมู่บ้าน มีคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชากรรวมทั้งสิ้น 135,609 คน แยกเป็นชาย 67,967 คน หญิง 67,642 คน

 

                    สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบมีเนินเขา สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินปนทราย และดินลูกรังเป็นบางส่วน แต่สามารถทำการเกษตรได้
แหล่งน้ำธรรมชาติในอำเภอเมืองอำนาจเจริญไม่มีแม่น้ำไหลผ่านแหล่งน้ำธรรมชาติจึงมีแต่ลำน้ำดังนี้
                    ลำน้ำเซบก มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผ่านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอพนา โดยบรรจบกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 
                    ลำน้ำเซบาย ซึ่งแยกจากแม่น้ำมูล มีความยาว 200 กิโลเมตร ไหลผ่านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
นอกจากนี้ยังมีลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยปลาแดก ลำห้วยโพธิ์ ลำห้วยสีโท ลำห้วยละโอง อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท


                   ทางหลวงหมายเลข 212 ช่วง จังหวัดยโสธร ถึงอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
                   ทางหลวงหมายเลข 202 ช่วง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร

 

                   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ - จังหวัดอุบลราชธานี 75 กิโลเมตร
                   อำเภอเมือง อำนาจเจริญ - จังหวัดยโสธร 52 กิโลเมตร
                   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ - จังหวัดมุกดาหาร 90 กิโลเมตร
                   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ - กรุงเทพฯ 586 กิโลเมตร


                  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีประชากรจากการเก็บข้อมูลของโปรแกรม Hos_xp ได้จากการสำรวจประชากรที่อยู่จริง มีจำนวน 135,267 คน แยกเป็นชาย 67,796 คน หญิง 67,471 คน

นายผัน เรืองวัณณภาคี
ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภออำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี
ตั้งแต่ ปี 2512-2518
นายสมพร ทองสาร
ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภออำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี
ตั้งแต่ ปี 2518-2524
นายวิงวอน รัตนกรี
ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภออำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี
ตั้งแต่ ปี 2524-2528
นายเสนอ จันทร์เกษ
ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภออำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี
ตั้งแต่ ปี 2528-2535
นายรัศมี สิงห์บุญตา
ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภออำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี
ตั้งแต่ ปี 2535-2536
นายสุชาติ ประแดงปุย
ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ตั้งแต่ ปี 2536-2540
นางทองใบ สุขเลิศ
ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ตั้งแต่ ปี 2540-2552
นายอาคม   กินาวงศ์
ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ตั้งแต่ ปี 2552- 2558
 
นายดุษฎี   ไชยมาตย์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ดำรงตำแหน่ง  รักษาราชการ แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ตั่งแต่ พ.ย.2558 - 

 

 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าระบบรายงานออนไลน์ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm