happinometer

ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานการเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพในระบบ HDC(52แฟ้ม) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    

                         คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ ที่ 141/2560 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 (ใหม่)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรอง

                     แบบฟอร์มหนังสือโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเข้าบัญชี ธกส.ผ่านเช็คใบเดียว


 1. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัย/R2R
 2. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พกส
 3. แบบรายงานจำนวนบุคลากร และ admin อำนาจเจริญ 62
 4. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนิงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
 5. ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561
 6. การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
 7. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19
 8. แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการด้านการบ้านบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
 9. โครงการส้มตำปลาร้าสุก
 10. การแต่งกายด้วยเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดี
 11. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
 12. การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
 13. แจ้งแนวทางการดำเนินงานและให้หน่วยงานรับชุดตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2561
 14. ขอเชิญชมรมตัวแทนฯ เข้าร่วมการประกวดจังหวัดชมรมTO BE NUMBER ONEระดับภาค ประจำปี 2561
 15. ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร
 16. ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานการฆ่าตัวตาย
 17. ขอแจ้งกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผล เพื่อค้นหาแบบอย่างที่เป็นเลิศ ในการประเมินผลงานโรคหัวใจและหลอดเลือดและฦโรคไตเรื้อรัง
 18. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 9
 19. ขอแจ้งยอดการจัดสรรงบค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561
 20. ประชาสัมพันธ์โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดรกระทรวงสาธารณสุข
 21. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
 22. การสนับสนุนค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 23. แนวทางเบิกค่าตอบแทนปีใหม่ 61
 24. คำสั่งเจ้าหน้าที่ขึ้นเวรจุดตรวจหลัก ปีใหม่ 2561
 25. แนวทางการดำเนินงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 26. แบบรายงานด่านชุมชนคุณภาพ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 27. ส่งเป้าหมายผู้เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจบำบัดในสถานพยาบาล ปีงบประมาณ2561
 28. ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
 29. ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลแบบสอบถามประเมินสุขภาพทางการเงิน
 30. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ"
 31. แนวทางการดูแลจิตใจประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
 32. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกชมรมออกกำลังการเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
 33. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกชมรมออกกำลังการเพื่อสุขภาพ
 34. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาคปัจจัยในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
 35. ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
 36. การดำเนินงานกองทุนตำบลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวปีงบประมาณ 2561
 37. ขอความร่วมมือรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
 38. แนวทางการให้วัคซีนในนักเรียน ปี 60
 39. การจัดสรรยาวิตามินตามโครงการจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กไทย ยุค 4.0
 40. นวทางการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี2560 
 41. ลงนาน MOU เพื่อบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
 42. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่่เฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 4
 43. การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
 44. แต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
 45. การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ปี 2560
 46. แจ้งปรับช่วงเวลาของการอนุมัติสิทธิ์การเข้าถึงทะเบียนราษฏร์และแจ้งปิดรางานข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2560
 47. การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวร์ดประจำปี
 48. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 49. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2560
 50. หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
 51. การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2560
 52. การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
 53. แนวทางการให้วัคซีน HPV ปี 2560
 54. ขอให้ดำเนินการจ่ายยาเม็ดที่มีไอโดดีน เหล็กและกรดโฟลิก แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์
 55. นโยบายการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดสำหรับประเทศไทย2560
 56. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข
 57. ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2560
 58. ขอเชิญเข้าร่วมโครการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับระบบสุขภาพยุคไทยแลนด์ 4.0
 59. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัญฑิต(เทียบเข้า)
 60. แบบรายงานด่านชุมชน ช่วงเทศกรานต์ 60
 61. รายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่เวรจุดตรวจทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60
 62. ขอความร่วมมือดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
 63. ส่งแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ(DPAC Quality)
 64. ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบกองทุน ระยะที่ 3 ปี2560
 65. แจ้งแผนออกประเมินรับรองมาตฐานและประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ระดับจังหวัด ปี 2560
 66. แบบสำรวจร้านชำคุณภาพ
 67. โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหมน้ำร้อนลวก
 68. ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการของศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครนทร์ ประจำปี 2560
 69. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเหตุ
 70. ขอแจ้งค่าบริการ การตรวจโครโมโซมในสตรีตั้งครรภ์
 71. แจ้งผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 72. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินสาธารณสุขและสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2560
 73. ประชาสัมพันธ์ การประชุมฟื้นฟูวิชาการ Update in Family Medicine 2017
 74. ขอรับสนับสนุนให้ข้าราชการบำนาญฯเข้าอบรมวิชาการโครงการเสริมสร้างสุขภาพดีฯ
 75. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล
 76. ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานนำเสนองานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุขครั้งที่ 6
 77. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
 78. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
 79. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา 2560
 80. ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ
 81. แนวทางวัณโรค ปี 2560
 82. รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
 83. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร สม. วิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 84. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 85. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา
 86. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังรุ่นที่ 2"
 87. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์ โครงการ Healthcare Technology Summit 2017
 88. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคถวายพระกุศุลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญชันษา 5 รอบ 13 กรกฎาคม 2560
 89. ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
 90. ขอความร่วมมือสำรวจกองทุนสหกรณ์เกลือเสริมไอโอดีนและชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน
 91. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ
 92. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภานใต้โครงการ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กปมวัยเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย ปี 2560
 93. (ร่าง)กิจกรรมโครงการงานศพปลอดเหล้า
 94. บันทึกข้อตกลง ใบสมัครงานศพปลอดเหล้า
 95. การสำรวจพัฒนาการเด็กอายุ  9 18 30 และ 42 เดือน  เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 96. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 97. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมืออาชีพ
 98. ขอเชิญประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
 99. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ECG lnterpretation and Nursing Care รุ่นที่ ๕
 100. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 101. ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ปีงบประมาณ 2560
 102. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
 103. สรุปรายงานและคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดอำนาจเจริญ
 104. แผนตรวจสอบภายในปี60
 105. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอำนาจเจริญ 
 106. แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 107. แบบรายงานด่านชุมชน รบกวนทุกรพ.สต. เขียนรวบรวม ส่งวันที่  5 มกราคม 2559 ครับ เพื่อรวบรวมส่งสสจ. ต่อไป รกวน Srrt ทุกรพ.สต. ทุกท่าน ในช่วงวันหยุดด้วยครับ (เลือก 1 ด่าน/รพ.สต.)
 108. คำสั่งขึ้นเวรทางถนนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ประกอบการใช้เบิกค่าตอบแทน 2 เท่า
 109. แนวทางค่าตอบแทนปีใหม่60.
 110. รายชื่อผู้อยู่เวรจุดตรวจปีใหม่ 60
 111. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมออกกำลังกาย
 112. รายงานผลการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาและการได้ยินนักเรียน
 113. แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจ ปี 2560
 114. ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 89 รูปฯถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 115. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่3
 116. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6
 117. ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" ตามบริบทของพื้นที่
 118. สารคดีสั้นชุดดูแลฟื้นฟูสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช
 119. คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญในการติดตาม สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเมืองอำนนาจเจริญ
 120. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโซนพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 121. การดำเนินงานกองทุนตำบลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง
 122. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูลณ 7 พ.ย.59
 123. ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะฯ
 124. ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด
 125. ขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (บสต.)
 126. การบันทึกข้อมูลการให้บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ special pp
 127. คำสั่งแบ่งพื้นที่โซนพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 128. แบบรายงาน TB ปีงบประมาณ 2560 ให้ทุกรพ.สต. รวบรวมไว้ส่งสิ้นปีงบประมาณ 60
 129. ขอส่งรายงานการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ " MCH BOARD Strengthening"
 130. ด่วนที่สุด!แจ้งทุก รพ.สต.ดำเนินงานMCATTในช่วง72ชม รายละเอียดดังนี้ดาวโหลด>>>>>
 131. ขอความร่วมมือดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
 132. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2559
 133. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
 134. รับสมัครสรรหาบุคคลพื่อปฏิบัติงานโครงการเพื่่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
 135. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ 5 กันยายน 2559
 136. การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 137. ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่ง่เสริมการบริหารจัดการการมีกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 138. ประชาสัมพันธ์ การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
 139. หนังสือแบบฟอร์มสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ผู้พิการ
 140. แนวทางการให้วัคซ๊น JE, วัคซีน MR ในผู้ใหญ่ และวัคซีนในกลุ่มนักเรียนชั้นป.1 และ 6 ปี 2559 ขอให้ทุกรพ.สต. ดาวโหลดเพื่อศึกษาและดำเนินการตามแนวทาง
 141. วาระประชุมประจำเดือน 8 สค.59 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
 142. รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์)
 143. รายชื่อหมู่บ้านเพื่อใช้สุ่มและกำหนดการสุ่มไขว้โซน เพื่อหาค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 2/2559 เพื่อคิดคะแนน KPI คปสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 144. ขอให้รายงานข้อมูลผลการคัดกรองและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านระบบ Health data center
 145. ขอเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นทันตบุคลากรและผู้สนใจฯ
 146. ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2559
 147. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการรวมพลคนกินนมแม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
 148. แผนการสุ่มค่าความชุกดัชนีลูกน้ยุงลาย คปสอ.เมือง แบบไขว้โซน เพื่อคิดคะแนน KPI รอบ 1/2559
 149. สถานการณ์ไข้เลือดออกปี 2559 ณ 5 ก.ค. 59
 150. เรียน ผอ.รพ.สต.ปลาค้าว ศูนย์วิทย์ฯขอนแก่น เชิญร่วมประชุมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ต้นแบบ วันที่ 28มิ.ย.59 / ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น >>> ดาวส์โหลด
 151. ขอให้รายงานผลการติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ
 152. ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 153. แจ้งทันตบุคลากรตรวจฟันและให้บริการทันตกรรมป้องกันในนักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 154. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559
 155. การจัดบริการทางการแพทย์และสังคมให้กับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 156. ขอเชิญร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 3  วันที่ 3 มิ.ย. 59 ณ ศาลาประชาคม
 157. ตารางการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี
 158. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มvละน้ำแข็งบริโภคด้วยชุดตรวจ SI2
 159. ขอความร่วมมือคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
 160. ขอเชิญรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลกในวันที่ 17พ.ค. 2559 ##รายละเอียด
 161. ประชาสัมธ์ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูปฯ
 162. ประชาสัมพันธ์ ส่งรายชื่อ แม่ 100ปี มหิดลวันแม่ ปี2559(ธนสร ฝ่ายส่งเสริมฯ)
 163. ข้อสั่งการเร่งรัดดำเนินงานโภชนาการสตรีและเด็ก
 164. กิจกรรมโภชนาการดีที่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมภาวะการเจริญเติบโตสมวัยของเด็กวัยเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2559
 165. ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
 166. ขอเชิญ ผอ รพ.สต.ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงานข้อมูล เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเฟื้องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ วันที่ 27 เม.ย. 59 เวลา 08.30-12.00 และ เวลา 13.00น. เป็นต้นไป เชิญผู้รับผิดชอบงาน EPI และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตาม รพ.สต. ที่ระบุในหนังสือ ประชุมที่ รพ.สต.ห้วยไร่
 167. แจ้งทุกแห่งดำเนินการคัดกรองต้อกระจกในประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และกรอกข้อมูลในโปรแกรมVision 2020ภายใน20 พ.ค.59###ดาวน์โหลดFlow Cataract และ แบบฟอร์มคัดกรอง/ส่งต่อต้อกระจก
 168. แบบฟอร์มใบปะหน้าเบิกงบ บสต####ฟอร์มรูป9
 169. ขอให้ทุกรพ.สต. กรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะติดเชื้อ โดยส่งเป็นไฟล์ word ส่งกลับ line ส่วนตัวคุณณรงค์ศักดิ์ ภายใน 27 เมษายน 2559
 170. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ รอบเดือนเมษายน 2559
 171. ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
 172. การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
 173. แบบรายงานการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ป.1 ส่งคุณณรงค์ศักดิ์ ภายใน 20 เม.ย. 59
 174. รายงานการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559
 175. ขอความร่วมมือในการสำรวจผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามโซ่ตรวน/กักขังในพื้นที่กรุณาส่งเข้าเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่18เม.ย.59
 176. แบบรายงานข้อมูลด่านชุมชน ช่วงเทศกลาสงกรานต์59 ทำรายงาน ส่ง สสอ.ภายใน 20 เมษายน 2559
 177. แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
 178. โครงการควบคุมป้องกันโรคไขัเลือดออกวิธีสุ่มลูกน้ำไขว้ระหว่างตำบลปี 2559
 179. รายชื่อ จนท.สาธารณสุขที่เข้าเวรยามจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
 180. แจ้งโอนเงินค่าพาหนะเดินทางผู้ป่วยวัณโรคและค่าชดเชยบริการผู้ป้อนยาผู้ป่วยวัณโรค
 181. ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559 ส่งแบบรายงาน/ภาพกิจกรรม ที่คุณธนสร ภายใน 20 เม.ย. 59 
 182. แบบรายงานผลการรณรงค์สัปดาห์คัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า#กรุณาส่งที่คุณเนตรนภาภายใน1 เมษายน 59
 183. ไฟล์งานอาชีวะอนามัย(แบบ นบก1-56/รหัสICD10)
 184. สรุปรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับนมถั่วเหลือง
 185. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดการแข่งขันฟุตบอลTo be no1จังหวัดอำนาจเจริญ
 186. คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานชมรมTo be no.1ระดับประเทศ
 187. เอกสารคู่มืออบรมประกอบการอบรมโรงเรียนระดับเพชร ดาวโหลด
 188. แบบฟอร์มCCA01/CCA-02
 189. เรียน ผอ.รพ.สต.ไก่คำ,น้ำปลีก,ปลาค้าว,คำน้อย และ นาผือ สสจ.อจ. ขอเชิญประชุม วันที่ 15มี.ค.59 / ชัยพฤกษ์ รพ.อจ. เป้าหมาย หมอพื้นบ้าน รพ.สต.ไก่คำ,น้ำปลีก,ปลาค้าว,คำน้อย และ นาผือ แห่งละ 2 คน  >>> ดาวส์โหลด
 190. ขอส่งแผนออกสำรวจสภาวะทันตสุขภาพกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี ประจำปี 2559 
 191. เรียน ผอ.รพ.สต.น้ำปลีก และ ปลาค้าว สสจ.อจ. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการมหกรรมการแพทย์แผนไทย เขต 10 วันที่ 10-13มี.ค.59 / ณ สวนสมเด็จฯ จ.ศรีสะเกษ เป้าหมาย 1.นางจิรัชยาอร ไชโยธา รพ.สต.น้ำปลีก 2.นายอภิชัย โคนพันธ์ รพ.สต.ปลาค้าว >>>ดาวส์โหลด
 192. แจ้งผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
 193. ขอเชิญประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2559 รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลด
 194. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 2559 ฯ ดาวน์โหลด
 195. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน แพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
 196. ประชาสัมพันธ์โครงการรถเข็นนิทาน ดาวน์โหลด 
 197. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  ดาวน์โหลด
 198. ลงทะเบียนประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขคลินิกไรพุงคุณภาพและดารพัฒนาส่งเสริมสุขภาพสุขภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง ลงทะเบียนประชุม
 199. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ. ขอเชิญ รพ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 คน ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานยาสูบ วันที่ 4มี.ค.59 / 08.30-16.30น. / ชัยพฤกษ์ รพ.อจ. และ ขอความอนุเคราะห์ รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง KAP และ 4P นำส่งในวันประชุมภาคีฯ ด้วยครับ (ขอขอบคุณ รพ.สต.ที่ส่งแล้ว ดังนี้ครับ ห้วยไร่ เชื่อก ดอนเมย นายม นาผือ คึมใหญ่) หนังสื่อเชิญประชุม>>> ดาวส์โหลด
 200. ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายประชุม โครงการอนามัยเจริญพันธุ์สัญจร จังหวัดอำนาจเจริญ  ดาวน์โหลด
 201. ส่งข้อมูลผู้มายื่นสิทธ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ดาวน์โหลด
 202. ขอเชิญประชุมเรื่อง "โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ุสัญจร" จังหวัดอำนาจเจริญปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
 203. หลักสูตรการอบรมระบบข้อมูลสุขภาพเครือข่ายเมืองอำนาจเจริญ-ปี-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร   ลงทะเบียนอบรม
 204. งาน คร.สสอ.เมือง แบบสอบถามบุหรี่ (KAP และ 4p) >>>KAP.pdf ดาวส์โหลด  4p.pdf ดาวส์โหลด
 205. ขอให้ทุกรพ.สต. ดำเนินการ รณรงค์ Big cleaning day พร้อมสำรวจดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย ทุกวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ โดยประสานความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำชุมชน อปท วัด รร.และกรอกรายงานทุกวันจันทร์ ผ่านหน้าเว็บรายงาน สสอ.เมือง เริ่มดำเนินการ ศูกร์ที่ 19 กพ. 59 เป็นต้นไป
 206. แบบลงชื่อสำหรับผู้รับบริการตรวจจอประสาทตา#แบบฟอร์ม
 207. แจ้งแผนตรวจคัดกรองจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานและแผนตรวจอัลตร้าซาวน์ตับแผนตรวจตา/ตับ
 208. แผนบริจาคโลหิต59  ดาวน์โหลด
 209. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร (ส่งรายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ฝ่ายส่งเสริม) ดาวน์โหลด
 210. โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร  ดาวน์โหลด
 211. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลและกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม (ส่งรายช่องทาง lineส่งเสริม หรือ line ธนสร ชื่อภายในวันที่ 11 ก.พ. 59 ฝ่าย สร.)ดาวน์โหลด
 212. 02/02/2559 งาน คบส.สสอ.เมือง หนังสื่อเชิญอบรมผู้ประกอบการน้ำดื่ม,น้ำแข็ง ตามเกณฑ์ GMP (ใช้เฉพาะหน้า 2-5) >>> ดาวส์โหลด 
 213. ขอข้อมูลรายงานผู้สูงอายุ(รง.ตรวจราชการ) ส่งภายใน 20 ม.ค. 59 ฝ่าย สร E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 214. แจ้งFlow Cataract/แบบฟอร์มคัดกรองและส่งต่อ#flow catarac***แบบฟอร์มคัดกรองฯ
 215. แจ้งขอข้อมูล รพ.สต.ทุกแห่งกรอกข้อมูลกลุ่มเด็กสตรี(เตรียมรับตรวจราชการ)ส่งภายใน14มค.59 ทางไลด์ทีมส่งเสริมหรือเมลก็ได้คะ >>>ดาวน์โหลด<<<
 216. ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 8 เพื่อคนไทย...หัวใจแข็งแรง @ เมืองคนดี >>> ดาวน์โหลด
 217. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กรมการแพทย์ 2หลักสูตร  >>> ดาวน์โหลด
 218. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม6หลักสูตรระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน2559(ผู้เกี่ยวข้องจนท.สาธารณสุข,เทศบาล,อบตฯลฯ)>>>ดาวน์โหลด
 219. คู่มือตรวจตาเด็กนักเรียน>>>ดาวน์โหลด<<<
 220. แบบประเมินตนเองที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้สูงอายุระยะยาว(ส่งงานฝ่ายสร.ภายในวันที่15ม.ค.59)>>>ดาวน์โหลด
 221. แบบ/แนวทาง ตรวจพระสงฆ์    >>>ดาวน์โหลด<<<
 222. แบบฟอร์มรายงานผลภาวะอ้วนและรายงานภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน5-14ปีใหม่(ฝ่ายส่งเสริมส่งภายใน8ม.ค.59)>>>ดาวน์โหลด 
 223. แบบ รง.เฉพาะกิจ ตรวจพัฒนาการประจำเดือนพย.ส่งฝ่าย สร.ภายใน21ธค.58 >>>ดาวน์โหลด
 224. งาน คบส.สสอ.เมือง สสจ.อจ.ติดตามรายงาน การเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุในพื้นที่  ส่งภายใน 11ธ.ค.2558  >>>  ดาวส์โหลด
 225. แจ้งวันประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพใน รพ.สต.นายมรายละเอียด
 226. 26/11/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ให้บริการแผนไทย >>> ดาวส์โหลด 
 227. สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ประเภททั่วไป)
 228. สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ประเภทวิชาการ)
 229. แบบข้อมูล พกส. / ลูกจ้างชั่วคราวรายปี เพื่อประกอบการเพิ่มค่าจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 230. 16/10/2558 งาน คบส. สสอ.เมือง แจ้งโอนเงิน บริการแพทย์แผนไทย ปี 2558 ของ รพ. / รพ.สต.  > >>>  ดาวส์โหลด
 231.  หนังสือแต่งตั้งวิทยากรกระบวนการประจำศูนย์ฝึกอบรม(รายละเอียด)
 232. 13/10/2558 งาน คบส. สสอ.เมือง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย > >>> ดาวส์โหลด หมายเหตุ : แก้ไขวันอบรมฯ เป็น วันที่่ 2 พ.ย. 2558 - 20 ม.ค. 2559  
 233. คำสั่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนหน่วยแพทย์ มูลนิธิ อาสา อนามัย ชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 (ตัวจริงเสนอนายอำเภอ)
 234. แจ้งขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดอำนาจเจริญ
 235. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลในพื้นที่ตำบลโนนโพธิ์,โนนหนามแท่งและคึมใหญ่(รายละเอียด)
 236. แจ้งทุกรพ.สต.รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคภาคเกษตรกรรมปีงบประมาณ2558(แบบรายงานเกษตรฯ).กรุณาส่งรายงานที email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่19ตค58
 237. แจ้งมาตรการเร่งรัดควบคุมโรคไข้เลือดออกปี2558(รายละเอียด)
 238. ใบข่าวประชาสัมพันธ์ การบริการหน่วยแพทย์เคื่อนที่ มูลนิธิ อาสา อนามัย ชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
 239. 9/10/2558 งาน คร. สสอ.เมือง แนวทางการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ > > >>>   ดาวส์โหลด
 240. 9/10/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง กรอบยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2559 > > ดาวส์โหลด >>>  ดาวส์โหลด 
 241. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและขอให้ประสานเทศบาล อบต.และภาคีเครือข่ายแห่งละ3คนร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยในวันที่22ตค58(รายละเอีย
 242. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานมูลนิธิอาสาอนามัยชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาคม
 243. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานในสังกัด สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 244. คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหน่วยงานในสังกัด สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2558 
 245. รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ อาวุโส
 246. ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโส
 247. ด่วน!แจ้งมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก(รายละเอียด)
 248. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE(รายละเอียด)
 249. แจ้งแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา(รายละเอียด)
 250. 21/08/2558 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน (คร.) สสอ.เมือง (นายทินกร ปราณี)  ร่างหนังสือฯ (นอภ.) >>> ดาวส์โหลด    สำเนาหนังสือเชิญประชุมกำนัน ,ผญบ.และประธานชุมชน เรื่องพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน (ผู้ว่าฯ) > >>> ดาวส์โหลด
 251. 19/08/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง  แบบฟอร์มแผนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2559 > > >>>  ดาวส์โหลด 
 252. 19/08/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ด้วยตนเอง >>  ดาวส์โหลด  <<หนังสือจาก สสจ.อจ. ถึง ผอ.โรงเรียน ทุกแห่ง
 253. แจ้งแผนสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบ3#สุ่มHI58แก้ไข
 254. แจ้งแนวทางการให้วัคซีนนักเรียนชั้นป.1และป.6และให้ทุกแห่งสำรวจรายชื่อเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับวัคซีนปี2558#แนวทางวัคซีน นร#แบบฟอร์มรายงาน(กรุณาส่งเนตรนภาภายในวันที่5ส.ค.58โดยส่งตามแบบ-รง.vacนร.1.2)
 255. รายชื่อผลงานที่ได้รับ คัดเลือกนำเสนอ เวทีวิชาการ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 58  การนำเสนอ
 256. แบบรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออกเบื้องต้นและแบบรายงานรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย(Big_cleaning_day)กรุณาส่งที่เนตรนภาภายในวันที่13ก.ค.58แบบรายงาน
 257. สรุปผลสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบที่2##รายละเอียด
 258. แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสปี2558รายละเอียด
 259. แจ้งทุกรพ.สต.สำรวจวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกจากงบประมาณปี2558(กรุณาส่งเนตรนภาภายในวันจันทร์ที่13ก.ค.58)แบบสำรวจ
 260. แบบประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขอความร่วมมือ ให้ รพ.สต.ร่วมกับ ศพด.ได้ประเมินตนเองพร้อมส่งผลเป็นเอกสาร ภายใน วันที่  24 กค.  แบบประเมิน
 261. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมเอกสาร เบิกค่าบำบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ไตรมาส 3  ระหว่าง 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2558 ส่ง สสอ.เมือง ภายใน 17 ก.ค. 58 
 262. แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรครายละเอียด

 263. แนวทางการดำเนินงานคัดกรอง/ผ่าตัดต้อกระจกที่เป็นสาเหตุตาบอด(Flowส่งต่อ,ฟอร์มส่งต่อ,แบบสรุปBlinding.cataract)รายละเอียด

 264. แจ้งทุกแห่ง "รณรงค์วันตรวจเอชไอวี"VCT..Day"ในเดือนกรกฎาคม2558พร้อมรายงานกิจกรรมมาที่ฝ่ายควบคุมโรค.สสอ.เมืองฯ(เนตรนภา)ภายใน27กค58รายละเอียด

 265. แจ้งรพ.สต.ที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ส่งแกนนำเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว(อสต)รายละเอียด

 266. เอกสารคัดกรองผู้สูงอายุ  เอกสาร

 267. วาระประชุมประจำเดือน กค.งานส่งเสริมสุขภาพ  วาระประชุม

 268. ผลสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบที่1# รายละเอียด

 269. รายละแบบสอบถาม KAP และพรบ.ยาสูบ ครับ www.cupamnat.com/files/10136250658 8.pdf

 270. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการเตรียมการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2558  ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานออกปฏิบัติงานตามแผน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันก่อน 18.00 น. ใช้แบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  ในกรณีอายุ 9 18 30 เดือน ให้ดำเนินการปกติและให้รายงานผ่าน 43แฟ้ม  ห้วงรณรงค์ให้ดำเนินการในกลุ่ม  อายุ  42 เดือน   แบบรายงาน

 271. แจ้งหมู่บ้านที่จะรับการสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบที่2รายละเอียด***จำนวนหมู่บ้านที่สุ่ม

 272. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ.แจ้งการดำเนินงานโครงการนำร่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้ป่วยเรื้อรัง ตามรายละเอียดที่แนบ ครับ www.cupamnat.com/files/10071220658 2.pdf

 273. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..ขอส่งสรุปข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย 2558 ..ตามรายละเอียดแนบ ครับ www.cupamnat.com/files/Update3_2558.xls

 274. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ รพ.สต.ละ 1 คน ประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 25 มิ.ย. 58 เวลา 08.30น. ณ ห้องคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ เอกสารแนบ

 275. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สปสช.เขต 10 อบ. ร่วมกับ สสจ.อจ. ขอข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย โดยเข้าไป Updete ข้อมูลในเอกสารแนบ ภายในวันนี้ 22 มิ.ย. 58 / ก่อน 15.00น. /   ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/Ket10_1_582006_3701.pdf   www.cupamnat.com/files/2update_excel.xls  พร้อมทั้งแจ้งยืนยัน และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงส่ง สสอ.เมืองฯ 1.Lineกลุ่ม 

  สสอ.เมืองฯ 2.Lineส่วนตัว นายทินกร ปราณี 3.gmail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  เพื่่อรวบรวมส่ง และสสจ.อจ. ส่ง สปสช.เขต 10 อบ.ภายใน 25 มิ.ย. 58 ครับ   #นายทินกร ปราณี สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 276. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในรพ.สต.ไก่คำ,นายม,โนนดู่เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในวันที่26มิ.ย.58เวลา08.30น.ณ.ห้องคณาพันธ์.สสจ.อจรายละเอียด

 277. แนวทางการส่งผลงานวิชาการ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมีความยาวไม่เกิน 30 บรรทัด หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร TH SarabunPsk ขนาด 16 พอยท์ เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1.5 นิ้ว ส่ง ภายใน 30 มิถุนายน 2558 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 278. สำเนาหนังสือการเก็บตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ขอความร่วมมือ เก็บตัวอย่าง รพ.สต.ละ 1 รายค่ะ   รายะเอียดหนังสือ
 279. แบบฟอร์มรายรายงานการคัดกรองพฤติกรรม และอารมณ์ของนักเรียน ส่ง ภายใน 17 ก.ค. 58 
 280. แบบลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 281. สรุปLast.Dx.โรคไข้เลือดออกCUPเมืองฯรายละเอียด
 282. แจ้งรายการยาจากคลังยารพ.อำนาจเจริญรายละเอียด
 283. แจ้งประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนรายละเอียด
 284. แจ้งแผนเดือนมิถุนายนงานควบคุมโรครายละเอียด
 285. แจ้งแผนและแนวทางการสุ่มHI.CUPเมืองฯรายละเอียด
 286. เรียน จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลงานแม่และเด็กและข้อมูลผุ้สูงอา่ยุ  ตามแบบรายงาน  สะดวกฃ่องทางไลน์   e-mail หรือเป็นเอกสาร ช่วยนำส่งก่อน 09.00 น. วันที่  4  มิย.พร้อมประชุมประจำเดือน  ก็ได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ  www.cupamnat.com/files/DATAOLD2515.xls
 287. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ. ขอความร่วมมือท่าน นำสำเนาหนังสือเชิญประชุมจาก สสจ.อจ. เพื่อประสานโรงเรียนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ วันที่ 29 พ.ค. 58 / 08.30-16.30น. / คณาพันธ์ สสจ.อจ. ..เป้าหมาย: โรงเรียน 9 แห่ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/222.pdf  #นายทินกร ปราณี สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 288. รายละเอียด แบบฟอร์ม ประชุม DHS FCT อ.เมืองฯ 15/25 พ.ค.58 คลิกส์
 289. แจ้งสรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายระดับโซนและระดับอำเภอในวันที่22พ.ค.58รายละเอียด
 290. แจ้งแนวทางการให้วัคซีน58และแนวทางการให้รหัสโรคแนวทางการให้วัคซีน,***รหัสการให้วัคซีน
 291. สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ จนท.ที่ยังไม่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ขอให้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รายละเอียดแนบ
 292. แจ้งผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยทุกรพ.สต.เข้าร่วมรับการนิเทศงานจากสคร.7ในวันที่29พ.ค.58ณห้องประชุมสสอ.เมืองฯเวลา09.00น.และมอบหมายให้รพ.สต.ไก่คำและนาผือร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานรายละเอียด
 293. เรียนผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์เรื่องขอให้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการเกษตรครบวงจรในวันที่26พ.ค.58รายละเอียด
 294. รายละเอียด แบบฟอร์ม ประชุม DHS FCT อ.เมืองฯ 15 พ.ค.58 คลิกส์
 295. แบบแจ้งยอดเบิกวัคซีนMR(แบบMR1.1) เอกสารแนบ
 296. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนล่วงหน้า ภายใน 31 พฤษภาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกชัย คับ
 297. แจ้งทุกแห่งส่งสรุปจำนวนเป้าหมายการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีงบประมาณ2558(กรุณาส่งที่เนตรนภาภายในวันที่11พ.ค.58)เอกสารแนบ
 298. แจ้งแนวทางการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รายละเอียด
 299. แจ้งแนวทางการสอบสวนโรคไข้เลือดออกDHFเกณฑ์
 300. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.(แบบ สสจ.1) ด่วนด้วยน่ะครับ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 ขอบคุณครับ
 301. หนังสือยินยอมรับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับแบบยินยอม
 302. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ.ขอความร่วมมือส่งตัวอย่างพืชผัก ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูป น้ำมันทอดซ้ำ และเกลือเสริมไอโอดีน ตรวจวิเคราะห์ ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้้องประชุมเล็ก ชั้น 1 สสจ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ ..เพื่อโปรดพิจารณา (นายทินกร ปราณี งาน คบส.) www.cupamnat.com/files/93202015_04_16_14_55_30.pdf
 303. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ ..เพื่อโปรดทราบ www.cupamnat.com/files/9346200458 2.pdf www.cupamnat.com/files/20150420_120023.jpg www.cupamnat.com/files/20150420_120056.jpg
 304. เรียนผู้รับผิดชอบงานคลินิกเกษตรกรปลอดโรคในรพ.สต.ไกคำ,เชือก,คึมใหญ่,ภูเขาขาม,นาแต้,ห้วยไร่,นาผือ,น้ำปลีก,คำน้อยขอให้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพเกษตรกรในพื้นที่ตามรายละเอียดแนบและส่งสรุปข้อมูลการคัดกรองที่เนตรนภาภายในวันที่30เม.ย.58แบบรายงานคลินิกเกษตรกร
 305. แจ้งทุกแห่งให้ดำเนินการคัดกรองตาต้อกระจกภายใน30เม.ย.2558และให้บันทึกข้อมูลการคัดกรองในโปรแกรม(online)www:vision2020.orgโดยใช้รหัสและรหัสผ่านของแต่ละสถานบริการเข้าโปรแกรม:flow catarac ,แบบคัดกรองต้อกระจก
 306. สสจ.อจ.ขอความร่วมมือในการตรวจจับเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในช่วงฤดูร้อนรายละเอียด
 307. ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองโรคซึมเศร้า ส่งภายใน 9 เมษายน 2558 แบบฟอร์ม
 308. ประชาสัมพันธ์  โครงการฟุตซอล To Be Number One Cup ครั้งที่ 2 สมัคร 1-20 เมษายน 2558  สถานที่รับสมัคร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ เริ่มแข่งขัน 24 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียด โทร 0813608571 เอกชัย
 309. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.ขอเชิญประชุมคณะทำงานแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สสจ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ หนังสือเชิญประชุมฯ.png
 310. เรียน ศูนย์แพทย์ฯ และ รพ.สต.นาโพธิ์ ด้วย สสจ.อจ.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ www.cupamnat.com/files/1427725116078.jpg
 311. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  แจ้งเรื่อง ขอเชิญประชุม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-00-31(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-00-41(2).png  www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-46-2(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-41-1(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-52-1(2).png #งาน คบส. (นายทินกร ปราณี)
 312. แจ้งทุกแห่งเรื่องขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคสากล2558โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการในวันที่20-31มี.ค.2558รายละเอียด
 313. แจ้งทุกโซนคัดเลือกตัวแทนอสม.ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องวัณโรคเข้าอบรมในวันที่2มี.ค.58เวลา08.30-12.00น.ณ.ห้องประชุมสสอ.เมืองฯโดยให้อสม.โซน1-5โซนละ7คนและโซน6จำนวน6คนรายละเอียด
 314. เรียนผอ.รพ.สต.ไก่คำ,รพ.สต.นายมและผู้รับผิดชอบงานSRRTขอให้ประเมินตนเองตามมาตรฐานทีมSRRTตำบลตามรายละเอียดแนบประเมินSRRTตำบล.เมื่อแล้วเสร็จกรุณาส่งไฟล์กลับที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ในวันที่26มีค.58
 315. แจ้งทุกรพ.สต.ให้คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับรายใหม่เพิ่มเติมแห่งละ5คนเข้ารับการตรวจอัลตร้าซาวน์ตับในวันที่31มี.ค.58เวลา13.00น.ณ.คลินิกเต้านม.รพ.อำนาจเจริญและให้ส่งรายชื่อกลุ่มเสี่ยงก่อนตรวจล่วงหน้าที่Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 316. เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง .. ด้วย ศาลากลาง อจ. เชิญ จนท.งาน คบส.ใน รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมเรื่องการจัดการปัญหาการโฆษณายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ ในวันที่ 24 มี.ค.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/8851060358 111 (2).pdf  
 317. KPI 1/58  ตัวอย่าจัดการปัญหามีส่วนร่วมรายบุคคล 
 318. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ. จัดรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และให้สำรวจข้อมูลส่ง สสอ.เมืองฯ เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.อจ. ต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/20150320_075006.jpg และ www.cupamnat.com/files/20150320_083237-1.jpg และ www.cupamnat.com/files/20150320_082957.jpg
 319. เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง สสจ.อจ. ส่งแบบประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมเครื่่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการฯ และส่ง สสอ.เมืองฯ เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.อจ. ต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/87492015_02_27_10_08_18.pdf   #งาน คร. (นายทินกร ปราณี)
 320. สสจ.อจ.ส่งสรุปการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคและการบริหารจัดการยาวัณโรครายละเอียด
 321. แจ้งรพ.สต.เหล่าพรวน,นายม,นาแต้เรื่องขอความร่วมมือคัดเลือกผู้ป้อนยาผู้ป่วยวัณโรครายละเอียด
 322. ขอเชิญตัวแทนโซนละ1คนเข้าร่วมอบรมการพัฒนาเครือข่ายให้บริการการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื่อเอชไอวีในวันที่25-27มี.ค.2558ณ.ห้องคณาพันธ์สสจ.อจรายละเอียด
 323. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อรพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุมนโยบายแนวทางการป้องกันการติดเชื่อการรักษาผู้ติดเชื่อเอชไอวี/วัณโรค/ไข้เลือดออกปี2558ในวันที่24มี.ค.2558ณ.ห้องคณาพันธ์สสจ.อจรายละเอียด
 324. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ด้วย  สสจ.อจ.ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผลิดอาหารแปรรูปฯ เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ GMP วันที่ 19 มี.ค. 58 ณ ศูนย์แพทย์ฯ สสจ.อจ.       ดังนั้น สสอ.เมืองฯ จึงขอความร่วมมือท่านประสานสถานประกอบการฯ ในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมอบรมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/20150318_115119.jpg และ www.cupamnat.com/files/891512-3-58-04.pdf  #งาน คบส. (นายทินกร ปราณี)  
 325. ด่วน..สสอ.เมืองฯ ขอให้สถานบริการทุกแห่งแจ้งแผนการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558 และ ส่งยอด อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 , 20 , 30 ปี ส่งให้ฝ่าย สสอ.เมืองฯ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ขอบคุณครับ
 326. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต. สร้างนกทา,นายม,นาหมอม้า,เชือก,น้ำปลีก,โนนโพธิ์ และ ไก่คำ ด้วย  สสจ.อจ.ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผลิดน้ำบริโภคฯและน้ำแข็ง เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ GMP ดังนั้น สสอ.เมืองฯ จึงขอความร่วมมือท่านประสานสถานประกอบการฯในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมอบรมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/8914120358 12.pdf หมายเหตุ : ใช้เฉพาะหน้า 2,3,4 ในการประสานผู้ประกอบการฯ ครับ   #งาน คบส. (นายทินกร ปราณี)  (ขออภัยในความไม่สะดวกครับ  เนื่องจากหนังสือต้องเสนอนายอำเภอ ..ถ้าประสานฯไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับ เพราะกลุ่มเป้าหมายใน ต.บุ่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ครับ)
 327. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  แห่งละ 1-2 คน (เฉพาะข้าราชกาาร)  เอกสารประกอบด้วย 1.แบบคำขอมีบัตร, 2.สำเนา ปชช ,3.รูป 2 แผ่น ส่งสสอ.เมืองอำนาจเจริญ ภายใน 18 มีนาคม 2558
 328. รายละเอียดและแนวทางการตรวจนิเทศงานควบคุมภายในและการเงิน ปี 2558 รายละเอียด  และให้ ทุกรพ.สต.จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ นำมาวันสรุป การนิเทศงานควบคุมภาย ที่ รพ.สต.คำน้อย วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ให้จัดทำทุุกแห่งครับ รายละเอียด
 329. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ จนท.รับผิดชอบงาน อสม.ทุกแห่งๆ ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล และ ขึ้นทะเบียน อสม.ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองฯ ***หมายเหตุ..สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย 1.ฐานข้อมูล อสม.ที่เป็นปัจจุบัน 2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หรือ เครื่อง PC (นายทะเบียนจาก สสจ.อจ.จะออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง) สอบถามเพิ่มเติม 087-6461088 - ตุ้ยครับ 
 330. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในรพ.สต.ไก่คำ,เชือก,คึมใหญ่,ภูเขาขาม,ห้วยไร่,นาแต้,นาผือเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการในวันที่12มี.ค.2558ณ.สสจ.อจรายละเอียด
 331. สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง และ ประธาน อสม.ประจำ รพ.สต.ทุกแห่งๆ ล่ะ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  
 332. เรียน ผอ.และ จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ** จะมี จนท.มาตรวจสอบน้ำยาถังดับเพลิงพร้อมสาธิตด้วย ในการนี้ขอให้ทุก รพ.สต.นำถังดับเพลิงมาทุกถังด้วยนะครับ
 333. เรียนประธานโซน เขต สสอ.เมืองฯ ทุกโซน ..สสจ.อจ.เชิญประชุมงานแพทย์แผนไทยฯ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลาง จังหวัด อำนาจเจริญ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม นี www.cupamnat.com/files/1424406492488(2).jpg
 334. ด่วน!จ้งแผนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์สัญจร,รายละเอียดแผน
 335. แจ้งแผนตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์คปสอ.เมืองฯแผนการตรวจ,แบบฟอร์มCCA ,ใบเซ็นต์ยินยอม,แบบกรอกรายชื่อ
 336. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเตรียมข้อมูลรับการตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการรอบที่1รายละเอียด
 337. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ อรุณี เสตพันธ์ , นลินรัตน์ พลอาษา , เสาวลักษณ์ ลาภสาร , ฤทัย หวังผล , สิริชัย รัตนศรี , พยอม ทองใบ , พงษ์ศักดิ์ มงคลมาตย์ , บุญนำ จันลุทิน , ศิรินุช ฉายแสง , มะลิ สุดตา , ชาญยุทธ เสนาจันทร์ , วิสุทธิ์ สุริพล , ประสิทธิ์ ถามะพันธ์ , ชนิพร ศรีระมาตย์ , สใบทรง วติวุฒิพงศ์ , อำนวย คำตัน , นลินี กินาวงศ์ , สกาวรัตน์ สายศักดิ์ดา , บัวไล วงศ์จันทร์ , นุชจิราภรณ์ เจตินัย , กนกอร สันตะวงศ์ , สุบรร ชิณบุตร , สมบูรณ์ หอมจันทร์  - รับธงหมอครอบครัว และ ร่วมประชุมเตรียมการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย / อสม.ปปช. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ 
 338. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานประจำด้วยงานวิจัยในวันที่11-13ก.พ.2558ณ.ห้องประชุมสสอ.เมืองฯรายชื่อผู้เข้าอบรมวิจัย,ตารางเรียนวิจัยครั้ง
 339. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.เปิดรับสมัครสถานประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้สร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2558 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/83582015_01_20_09_36_45-1.pdf
 340. ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อรวบรวมจัดทำเล่มรับการตรวจราชการ  ภายในวันที่  6 ก.พ. ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  แบบรายงาน
 341. ด่วนที่สุด   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.เชิญประชุม งาน คบส. พรุ่งนี้ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ เป้าหมาย ร.พ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 คน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/8462290158 6.pdf (ขออภัยครับ หนังสือเข้าด่วน)
 342. สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข(เพิ่มเติม) ประจำเดือนมกราคม 2558 นายอิสระ เถาว์โท(3,180) , นางมัจฉา มิ่งพฤกษ์(1,270) , น.ส.พรทิพย์ จันดีสาร(2,031.10) , นางอ้อมใจ เนื่องเผือก(449.47) , นายภราดัย ศรีวะวงศ์(1,541.10)
 343. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกแห่งเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องMini.case.manager.DM/HTในวันที่28-30ม.ค.2558ณ.โรงแรมระเบียงแก้ว.จ.มุกดาหารรายละเอียด
 344. ด่วนที่สุด   ขออนุญาตประสาน คณะติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดระดับตำบล  ทุกตำบล ประชุมรับฟังแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ วันที่ 22 ม.ค. 57  เวลา  10.00น.   ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 345. ยอดเงินขอสนับสนุนจ่ายขาด จาก รพ.อจ.      คลิกส์แบบฟอร์ม
 346. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่โซนละ 2 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม อสม.ใหม่ทดแทน/ลาออก เสียชีวิต ในวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ วัดพันธวิชา หมู่ 5 บ้านภักดีเจริญ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 347. สสอ.เมืองฯ ส่งรายละเอียดการอบรม อสม.ทดแทน/ลาออก เป้าหมายแยกราย รพ.สต. และ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรม ไฟล์แนบรายละเอียด
 348. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเอดส์/เรื่องเพศในรพ.สต.นายม/โนนโพธิ์/คึมใหญ่และให้ประสานบุคลากรจาก.อปท,ครู,ผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรกระบวนการสื่อสารเรื่องเพศ/เอดส์ในวันที่27-29ม.ค.58.ณ.ห้องประชุมชั้น2ศูนย์พทย์โนนหนามแท่งหนังสือเชิญประชุม
 349. หนังสือ แจ้งการประเมินผลพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หนังสือ  แบบฟอร์ม  / แจ้งสำรวจ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หนังสือ  แบบฟอร์ม
 350. ขอเชิญตัวโซนละ 2 คนเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ คลิกส์รายละเอียด
 351. ด่วน...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูล อสม.ที่ ลาออก/ทดแทน เสียชีวิต เพื่อที่จะอบรมทดแทน ประจำปี 2558 โดยให้แจ้งยอด อสม.ดังกล่าวให้ฝ่ายพัฒน์ฯ สสอ.เมือง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2558 เพื่อที่จะได้วางแผนในการอบรมต่อไป ***หมายเหตุ...1.สสอ.จะอบรมเป็นภาพอำเภอ 2.สอบถามเพิ่มเติม 087-6461088 ตุ้ยครับ
 352. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมเอกสาร เบิกค่าใช้จ่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ไตรมาส 1  ระหว่าง 1 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ส่ง สสอ.เมือง ภายใน 13 ม.ค. 58 
 353. เชิญประชุมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 20-22 มค 58 ที่ จ.ขอนแก่น รายละเอียด
 354. แบบฟอร์มหมอครอบครัว ส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 8 ม.ค.58 คลิกส์แบบฟอร์ม
 355. แบบฟอร์มทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ Palliative care ส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 13 ม.ค.58 คลิกส์แบบฟอร์ม
 356. สรุปวาระงานแผน 7 ม.ค.58
 357. แจ้งทุกโซนส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแนวทางการให้ยาต่อเนื่องจากรพ.อำนาจเจริญสู่รพ.สต.CUPเมืองฯในวันที่7ม.ค58เวลา13.00น.ณ.ห้องเฟื่องฟ้า.รพ.อจ
 358. ด่วน...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งฐานข้อมูล อสม.(ห้วยไร่ , นายม , น้ำปลีก , ปลาค้าว , หนองมะแซว , โนนโพธิ์ , คำน้อย , นาแต้ , โนนดู่) ***หมายเหตุ- ขอให้ส่งให้ด่วนด้วยน่ะครับ ถายในวันนี้ 30 ธ.ค.2557 ก่อน 16.00 น.(087-6461088 ตุ้ยครับ)
 359. สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์(เพิ่มเติม) นายวีระวัฒน์ โพธิ์ขาว(2,080) , นายสิริชัย รัตนศรี(3,027.26) , นางมัจฉา มิ่งพฤกษ์(4,270) , นางสาวพรทิพย์ จันดีสาร(4,131.26) , นางอ้อมใจ เนื่องเผือก(3,168.07) , นายภราดัย ศรีวะวงศ์(5,338.26) , นายทินกร ปราณี(1,390) , นายเทอดชัย ทองอุ่น(2,710) , นางธัญลักษณ์ พวงทอง(900) , นายพงษ์พิทักษ์ สุภาวงศ์(12,620) , นายไชยวัฒน์ แสงชาลี(970) , น.ส.เยาวนิตย์ หวังเจริญ(980) , นางกนกอร สันตะวงศ์(1,000) , นายเอกชัย อินหงษา(1,418)
 360. วรปีใหม่ 58 เริ่ม 30 ธ.ค. ถึง 5 ม.ค www.cupamnat.com/files/ปีใหม่ 58(1).xls
 361. แบบฟอร์มจัดทำฐานข้อมูล อสม.ปี 2558 รายละเอียด
 362. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน(อสม.) ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 363. เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง งาน คบส. ขอความร่วมมือ ประสานครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพ.สต.ละ 1 แห่ง เข้าร่วมอบรมอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 1. www.cupamnat.com/files/20141222_103356(2).jpg 2. www.cupamnat.com/files/20141222_103221(1).jpg
 364. ขอเชิญ จนท.สสอ.เมืองฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อคุณวรญา จารุวงศ์ ในวันที่ 19 ธ.ค.57 ณ บ้านเลขที่ 97 ม.8 บ้านนาเจริญ ต. นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 365. สรุปรายละเอียดการเตรียมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 20 ธ.ค.57 คลิกส์รายละเอียด
 366. เรียนประธานโซนและ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้จัดเวรปีใหม่58 (29 ธ.ค.57 - 4 ม.ค.58) ส่งที่คุณเนตรนภา ภายในวันที่ 19 ธ.ค.57 ปรับตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 367. ด่วน...ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้ 1.จนท.ผู้รับผิดชอบงานพัฒน์ฯ รพ.สต.ทุกแห่งๆ ละ 1 คน 2.ประธาน อสม.ประจำ รพ.สต.ทุกแห่งๆ ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ อสม.เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดลเมธา ม.มหิดล
 368. แจ้งระบบการคัดกรองและแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ.ระบบการคัดกรอง, แนวทางป้องกัน
 369. เชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง กำนันทุกตำบล นายก อปท.หรือตัวแทนนำเสนอ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ ปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ คลิกส์รายละเอียด
 370. สรุปรายละเอียดการแข่งขันกีฬาตามมติที่ประชุม คลิกส์รายละเอียด
 371. ขอเชิญ จนท.ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 ในวันพุธที่ 3 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 372. เรียน ประธานโซนทุกโซน ขอเชิญ ตัวแทนโซนประชุม หารือเรื่อง การแข่งขันกีฬา สสจ.อจ.ปี 57 (สปอร์ตเดย์ สปอร์ตไนท์ 20 ธ.ค.57) ........และกีฬา CUP เมือง (สปอร์ตเดย์ สปอร์ตไนท์ 2ึ7 ธ.ค.57) ..........กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุม 1.ผู้ประสานงานกีฬาทั้ัง 2 รายการ (นายวรายุทธ / นายชัยวุฒิ / นายพงษ์ศักดิ์) 2. ตัวแทนโซนๆละ 1-2 คน (เพื่อ...ช่วยคัดเลือกตัวนักกีฬา วางแผนแข่งขัน ยกร่างค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม) ********ประชุมในวันอังคารที่ 2 ธ.ค.57 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ (จะนำร่างเข้าเสนอในที่ประชุมประจำเดือนต่อไป)
 373. สสอ.เมืองฯ...แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี่้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข(เพิ่มเติม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (พรทิพย์  จันดีสาร 2,712.60) , (ภราดัย  ศรีวะวงศ์ 1,222.60)
 374. แบบฟอร์ม..แผนออกประชุมหมู่บ้านตามแผนงานโครงการcare..giverรายละเอียด
 375. ขอความร่วมมือ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ วันเอดส์โลก  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2557  ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 19 ธันวาคม 2557 เพื่อรายงาน สสจ ต่อไป  รายละเอียด การจัดกิจกรรม
 376. สสจ.อจ.ส่งสรุปวาระประชุมผลการดำเนินงานส่งเสริม/ป้องกัน/รักษา/ส่งต่อมะเร็งตับและท่อน้ำดีปีงบประมาณ2557รายละเอียด
 377. สสจ.อจ.ส่งแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังปีงบประมาณ2558รายละเอียด
 378. แบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่เคยจัดทำไว้  ลองปรับใช้ดูนะคะ  แบบรายงาน 
 379. หนังสือถึงธนาคาร ธกส.เรื่องการเปิดบัญชีกระแสรายวัน รายละเอียด
 380. หนังสือการจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.สต. ให้ดำเนินจัดทำตามแบบฟอร์มที่แนบ แล้วส่งเพื่ออนุมัตืที่สสอ. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 หนังสือ  แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง58
 381. รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการประชุมแผนที่โขงเจียม รายละเอียด
 382. คำสั่ง ทีมติดตามผู้ผ่านการบำบัด ค่ายยาเสพติด 57
 383. แบบฟอร์ม แบบสำรวจตำแหน่งต่างๆที่จบ ป_ตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1).xls ข้อมูลส่ง สุวรรณี ทาง mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ค่ะ
 384. สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ 10 สาขา + พี่เลี้ยง และคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ร่วมประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อม ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 385. แจ้งการส่งรายงานส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก  ขอความร่วมมือส่งรายงานตามแบบรายงาน   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ภายในวันศุกร์ที่ 14 พ.ย. 57  แบบรายงาน
 386. แจ้งแบบฟอร์มรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีนdtในประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ20-50ปีแบบ dtรพ_สต(กรุณาส่งภายในวันที่5ธ.ค.2557โดยสรุปผลและส่งเป็นไฟล์ที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )
 387. ขอเชิญ.ผอ.รพ.สต.นาผือและทีมนำเสนอผลงานในการประกวดหมู่บ้านต้นแบบ:หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะร็ง/ความดันโลหิตสูง/หัวใจและหลอดเลือดในวันที่13พย2557เวลา08.30น.ณ.ห้องคณาพันธ์.สสจ.อจ
 388. ขออภัยอีกครั้ง ... ขอแจ้งเลื่อนการประชุม PCA วันที่ 13 พ.ย.57 ออกไปก่อน เนื่องจากเกิดข้อติดขัดบางประการ จะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้ง...และขอเชิญ ผอ.รพ.สต.หรือตัวแทน หารือเรื่องกีฬา CUP เมืองในวันที่ 13 พ.ย.57 เวลา 09.00 น.ณ สนง.สสอ.เมืองฯ พร้อมไซส์เสื้อและรายชื่อตัวแทนโซนที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการเช่นเดิมครับ
 389. เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง / ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ทุกรพ.สต. ส่งสรุปผลการติดตาม ผู้ผ่านการฝึกอบรมค่ายยาเสพติด (คนดีศรีอำนาจเจริญ) แบบฟอร์ม 1  และแบบฟอร์ม 2   ส่งวันที่ 14 พ.ย. 57  พร้อมรับเงินค่าบริหารจัดการ ที่เอกชัย  
 390. เรียน ผอ.รพ.สต. ได้รับประสานเรื่องการจัดงานกีฬา CUP เมืองอำนาจเจริญเจริญ โดยกำหนดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ( กีฬาส่วนใหญ่จะเน้นการมีส่วนร่วมและแข่งเฉพาะวันศุกร์ที่ 26 และ วันเสาร์ที่ 27 ธ.ค.57 มีกีฬาสากลเพียงฟุตซอลชายเท่านั้น ที่เหลือจะเป็นกีฬามหาสนุก เช่น บาส / วอลเล่ย์ 200 ปี ตระกร้อ 3 โลก เป็นอาทิ ///และเน้นการแจกรางวัลเป็นคณะสี ส่วน สสอ.จะร่วมกับเวชกรรมสังคม ศูนย์แพทย์ ศูนย์เมืองฯ //// รางวัลคร่าวๆจะแจกเป็นคณะสี คือ ตู้เย็น 2 เครื่อง ทีี 2 เครื่อง สร้อยคอทองคำ และรางวัลใหญ่รางวัลรวม สร้อยคอทองคำ ไอโฟน 6 ของแท้ //// รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ /// โต๊ะจีนส่วน สสอ.เมืองฯ 15 โต๊ะ ) .... จึงขอความกรุณา รพ.สต.ทุกแห่งดังนี้ ...วันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย.57 ที่จะมาประชุม PCA ขอให้นำขนาดเสื้อของ จนท.ใน รพ.สต.ทุกแห่ง (รวมลูกจ้างทุกคน) มาด้วย และให้ทุกโซน ส่งรายชื่อผู้ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม โซนละ 3 คนมาด้วย /// ไซส์เสื้อแจ้งคุณชัยวุฒิ รายชื่อ แจ้งคุณปิยะ .... ขอบคุณครับ (รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ) 13 พย 57 จะมีตัวอย่างเสื้อมาให้ด้วยครับ  สรุปที่ประชุม  ร่างคำสั่ง
 391. เรียน จนท.ทุกโซน ขอแจ้งเลื่อนการประชุมรวบรวมแผนปฏิบัติงานประจำปี 2558 จากวันพุธที่ 12 พ.ย.57 เป็น วันอังคารที่ 18 พ.ย.57 เวลาและสถานที่คงเดิมครับ
 392. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานคุณภาพบริการ รพ.สต.ละ 1 ท่าน (รวมเป็น รพ.สต.ละ 2 ท่าน) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนามาตรฐาน PCA ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 393.  ส่งรายละเอียด Unit cost สสจ.อำนาจเจริญ ประกอบการจัดทำแผนงานโครงการ
 394. ข้อมูลแบบฟอร์ม รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558

 395. แจ้งสรุปเป้ารณรงค์วัคซีนdtรายรพ.สต.ข้อมูล.ณ.วันที่6ต.ค.2557(กรุณาตรวจสอบข้อมูลและแจ้งฝ่ายควบคุมโรค.สสอ.เมืองฯหากข้อมูลไม่ตรงกัน)รายละเอียด

  ขอเชิญตัวแทนโซนร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 โซนละ 3 ท่าน ในวันที่ 6 พ.ย.57 ณ สนง.สสอ.เมืองอำนาเจริญ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ** ขอความกรุณานำโน๊ตบุ๊คมาด้วยอย่างน้อยโซนละ 1 เครือ่ง

   

 1. แจ้งรายการจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 58 ขอให้ตรวจสอบรายการและราคา และส่งแบบแปลนภายในวันที่ 7 พ.ย.57

 2. ด่วน...สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฯ(เพิ่มเติม) ประจำเดือนตุลาคม 2557 นายวีระวัฒน์  โพธิ์ขาว(2,000) , นางมัจฉา  มิ่งพฤกษ์(3,000) , น.ส.พรทิพย์  จันดีสาร(3,000) , นางอ้อมใจ  เนื่องเผือก(2,000) , นายภราดัย  ศรีวะวงศ์(2,500) , นางอุบล  ศรีสมภาร(4,210) , นายทินกร  ปราณี(1,390) , นายชัยวุฒิ  สีวังลาศ(1,000)

 3. รายชื่อห้องพัก  และ กำหนดการประชุม

 4. ขอเชิญจนท. ตามคำสั่งชุดติดตาม ประชุมทีมติดตาทมช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ปี 2557 วันที่ 30  ตุลาคม 2557  เวลา 15.0น.  คำสั่ง "ชุดติดตามผู้ผ่านการบำบัด ปี 57" หนังสือเชิญ

 5. รายชื่อห้องพักและกลุ่มประชุมโขงเจียม

 6. สรุปผลการประชุม 24 ต.ค.57 (Case manager/พยาบาลตัวแทนโซน/ฝ่ายNCD สสอ./เวชกรรมสังคม)

 7. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ส่งแผนการเบิก/ ใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบ 2558 ส่ง สสอ.เมือง ภายใน 27 ต.ค. 58 แนวทางและแบบฟอร์ม
 8. รายชื่อประชุมทำแผนโขงเจียม29-30ตค57
 9. ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ 10 สาขา ประจำปี 2558 ไฟล์แนบรายละเอียด
 10. ด่วนที่สุด...ประกาศรับสมัครสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน และ สาขาการบริการใน ศสมช.ด่วน ภายในวันนี้ 20 ตุลาคม 2557 (ยังว่าง ไม่มีคู่แข่ง)  สอบถามเพิ่มเติม 0876461088 ตุ้ยครับ 
 11. ขอเชิญผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเยี่ยมสำรวจ PCA" ในวันที่ 27 - 28 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สนง.สสจ.อจ.1.นายดลรวี 2.นายแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์ 3.นายเฉลิม 4.นส.เจนนี่ 5.นายชัยณรงค์ 6.น.ส.จุฬาพร ขอบคุณครับ
 12. หนังสือเชิญติดตามกองทุนฯ22ตค57  แนบ1 แนบ2
 13. หลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2558 ไฟล์แนบหลักเกณฑ์
 14. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ไฟล์แนบรายละเอียด
 15. แจ้งทุกโซนส่งรายชื่อตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ และส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่นในแต่ละสาขาที่จะเป็นตัวแทนโซนเข้ารับการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ที่คุณสิทธิ์ศักดิ์ หรื่อแจ้งมาที่ สสอ.เมืองอำนาจเจริญภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้นหากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งกำหนดการจัดคัดเลือกในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รายละเอียดจะส่งให้ทางเวบต่อไปครับ
 16. แจ้งการประชุมโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โปรแกรม e-GP ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต.และ จนท.พัสดุ โดยนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นของตัวเองมาด้วยนะครับ 
 17. แจ้งให้ทุก รพสต.อัพเดตโปรแกรม PCU_money ให้เป็นเวอร์ชั่น 6.1 สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมพร้อมคู่มือการนำเข้าข้อมูลจากเวอร์ชั่นเดิมสู่เวอร์ชั่น 6.1 ได้ที่เมนูด้านล่างเวบ และให้ทุก รพ.สต.ส่งรายงานการเงิน 401/404/407/รายงานสรุปการจ่าย จำนวน 1 ชุดโดยปริ้นออกจากโปรแกรม PCU_money ส่งที่คุณสุวรรณีรวบรวม ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน เริ่มเดือนตุลาคมนี้ครับ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินการจัดทำโปรแกรม
 18. แจ้งแบบdtC1.1 คลิกไฟล์แบบdtC1.1
 19. แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลการรณรงค์ฉีดวัคซีนdtในโปรแกรมHosXp การคีย์ข้อมูลวัคซีนdt
 20. รายละเอียดโอนเงินพตส.กันยายน 57และรายละเอียดเงินเดือนเต็มขั้น (โอนวันที่ 8 ตุลาคม 2557) รายละเอียด
 21. แบบฟอร์มแจ้งการเฝ้าระวังอาการหลังได้รับวัคซีนdt(AEFI)แบบรายงาน AEFIสำหรับรพ.สต
 22. ด่วน!แจ้งทุกรพ.สต.สำรวจกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ20-50ปีในพื้นที่(ตามแบบdtC1)และให้แต่ละแห่งส่งสรุปผลการสำรวจเพื่อเบิกวัคซีนdt(คอตีบ-บาดทะยัก)เข็มและsyringeที่คลังยาและพัสดุกลาง.รพ.อจ.ภายในวันที่30ก.ย-3ต.ค57แนวทางรณรงค์dT.,แบบdTC1
 23. แจ้งอบรมโปรแกรมการเงิน รพ.สต. ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ เป้าหมายผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต. และ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการเงิน รพ.สต. ทุกแห่ง โดยให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คพร้อมสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นของตัวเองมาด้วย 
 24. แจ้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  นำเงินส่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด (เพิ่มเติม) ดังนี้วีระวัฒน์ โพธิ์ขาว 1,000 , พรทิพย์ จันดีสาร 2,000 , อ้อมใจ เนื่องเผือก 1,000 , ภราดัย ศรีวะวงศ์ 2,000
 25. เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดทำ นวัตกรรมสุขภาพตามโครงการฯ57 รายละเอียดตามๆไฟล์แนบครับ คลิกส์ไฟล์แนบ
 26. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบ ICD10 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนสถานบริการละ 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การให้รหัสโรค (ICD-10-TM) สัญจร" ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ***ในการนี้ขอให้นำข้อมูลหน่วยบริการมาด้วย เพื่อตรวจสอบ พร้อมโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วง สายไฟ มาด้วย ขอบคุณมากครับ
 27. แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและพัฒนานวตกรรมสุขภาพชุมชน ส่งเอกสารกลับภายใน 3 ต.ค.57 คลิ๊กส์แบบฟอร์ม
 28. ขอข้อมูลสถานะเงินบำรุง ณ 18 ก.ย.57 ดังนี้ 1.เงินบำรุงคงเหลือทั้งหมด 2.เงินกองทุนฯตำบล 3.งบค่าเสื่อม คลิ๊กส์ไฟล์
 29. ขอความร่วมคณะทำงาน จัดทำเอกสารสรุปผลงานประจำปี บุญนำ ชัยณรงค์ เฉลิม แจ่มจันทร์(พุ่มโพธิ์) กาณ์นิดา พยอม เสาวลักษณ์ หยาดรุ้ง ณ  สนง.สสอเมืองอำนาจเจริญ เวลา 08.30 น.

 30. ด่วนที่สุด.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัคซีนเช้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการรณรงค์ให้วัคซีนdtแก่ประชากรกลุ่มอายุ20-50ปีในพื้นที่ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ.ณ.ห้องคณาพันธ์.สสจ.อจ.ในวันที่18กันยายน2557เวลา08.30น
 31. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอส่งหนังสือเชิญประชุมศูนย์เด็กเล็ก ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  www.cupamnat.com/files/20140915_0918132.jpg  #กลุ่มงาน สร. สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 32. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อรับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557 รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกประสานได้ที่งานพัฒน์ฯ สสอ.เมืองฯ 
 33. แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้จากเวปไซต์กรมควบคุมโรคhttp://beid.ddc.moph.go.thหรือโทรสายด่วน1422
 34. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพรพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุม"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานคลินิคCOPD/ASTHMA"ในวันที่22ก.ย.2557เวลา08.30-17.30น.ณห้องประชุมชัยพฤกษ์.รพ.อจ
 35. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ขอเชิญประธาน อสม.ประจำ รพ.สต.หรือตัวแทน แห่งล่ะ 1 คน (ยกเว้น รพ.สต.โนนโพธิ์ นาผือ หนองมะแซว โควต้าแห่งล่ะ 10 คน) เข้าร่วมรับฟัง ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อสม.เชี่ยวชาญและตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ***หมายเหตุ- เบี้ยเลี้ยงคนละ 50 บาท และ ข้าวกล่องคนล่ะ 1 กล่อง
 36. สสอ.เมืองฯ ส่งรายละเอียดเงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม+ตกเบิกเงินเดือน เม.ย.-ก.ค.57 (โอนวันนี้ 29 สิงหาคม 2557) รายละเอียด
 37. ขอเชิญพยาบาวิชาชีพ.รพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยHead.injuryในวันที่5ก.ย.2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์.รพ.อจ
 38. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุมเชิงฯ"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานPalliative.care"..ในวันที่2ก.ย.2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องคณาพันธ์..สสจ.อจ
 39. ประชาสัมพันธ์"โครงการตรวจหามะเร็งลำไส้ด้วยกล้อง"เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรายละเอียด
 40. ปรับคะแนนอัตราป่วย_KPI2_57 โปรดตรวจสอบหากมีข้อท้วงติงแจ้งด้วยครับ
 41. ด่วนที่สุด...สสจ.อจ. เร่งรัด รพ.สต.ในเขต สสอ.เมืองฯ ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ***หมายเหตุ...ภาพรวมอำเภอเมืองต่ำมาก(สอบถามเพิ่มเติม 087-6461088 - ตุ้ยครับ) ไฟล์แนบ รพ.สต.ที่ยังไม่ดำเนินการ
 42. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  สสจ.อจ. ขอเชิญสมาชิก กบข. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/7096210857 4.pdf  #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 43. คะแนนHI_KPI2_57 โปรดตรวจสอบหากมีข้อท้วงติงแจ้งด้วยครับ
 44. แจ้งรายละเอียด KPI 2/2557 แก้ไขข้อความ
 45. สรุปผลFBSและผลความดันโลหิตประกอบการประเมินKPIฉบับแก้ไขDM ,  HT 
 46. ด่วนที่สุด   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  สสจ.อจ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาฯ  ในวันที่ 22 ส.ค.57 ณ โรงแรมสุนีย์ อบ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/7076200857 6.pdf  #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 47. ขอเชิญกรรมการประเมิน KPI โซนละ 1 ท่าน และคณะกรรมการประเมินการเงิน ร่วมประชุมแนวทางการประเมิน KPI 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 48. รายละเอียด KPI สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รอบ 2/2557 
 49. รหัสกรอกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
 50. รหัสกรอกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
 51. แจ้งผลจับสลากสุ่มHI.คัพเมืองฯรอบ2:สุ่มHI
 52. แจ้งสรุปผลFBSและความดันโลหิตรายรพ.สต.DMผลน้ำตาล,HTผลความดัน
 53. แจ้งแผนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแผนตรวจโรคนิ่ว
 54. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง...สสจ.อจ เร่งรัดกรอกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามเว็ปไซต์ www.thaiphc.net/ ประจำปีงบประมาณ 2557 ***หมายเหตุ...เว็ปกรอกข้อมูลจะปิดในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 
 55. ปฏิทินงานส่งเสริมสุขภาพ  เดือนสิงหาคม57  รายละเอียด
 56. เรียนประธานโซนทุกโซน ขอเชิญตัวแทนโซนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สนง.สสจ.อำนาจเจริญ ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยขอเชิญกลุ่มเป้าหมายโซนละ 6 คน       ผังการจัดงาน      รายชื่อผลงานวิชาการ
 57. เรียนประธานโซนทุกโซน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จะจัดประชุมตามโครงการสหกรณ์สัญจร ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โดยขอเชิญกลุ่มเป้าหมายดังนี้ สมาชิกสหกรณ์โซนละ 5 คน ยกเว้นโซนไก่คำ 8 คน ที่เหลือ สสอ.เมือง (สหกรณ์สนับสนุนคนละ 100บาท)
 58. แจ้งเลื่อนแผนสุ่มHI..CUPเมืองฯเป็นวันที่22และ29สค2557
 59. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกรพ.สต.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญนวันที่28ส.ค.2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์.รพ.อำนาจฯ
 60. แจ้งรพ.สต.ไก่คำ,ห้วยไร่,นาแต้,คึมใหญ่,ภูเขาขาม,เชือกและนาผือโดยให้.จนท.ในแต่ละแห่งทำแบบประเมินความพึงพอใจการสนับสนุนในการจัดบริการคลินิกเกษตรกรและส่งแบบประเมินคืนในวันที่8สค57ที่เนตรนภา/สุวรรณีแบบประเมินพึงพอใจ
 61. ด่วนที่สุด!ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานโรคตาต้อกระจกทุกรพ.สต.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจคัดกรองส่งต่อรักษาโรคตาต้อกระจกในวันที่7สค2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมเฟื่องฟ้า.รพ.อำนาจเจริญ
 62. ขอเชิญพยาบาล.และจนท.สาธารณสุขเข้าร่วมประชุมวิชาการ"การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย"ในวันที่8ส.ค2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมเฟื่องฟ้า.รพ.อำนาจเจริญ.ส่งรายชื่อผูเข้าร่วมประชุมที่IDline:net144ภายในวันที่5สค57
 63. แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วมแบบรายงาน.ส่งที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 64. เรียน จนท.ในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพคุณแม่หัวหน้า ยุทธศาสาตร์ สารธิมา ในวันนี้ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น ณ ศาลาวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง
 65. แจ้งประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอเรียนเชิญเข้าประชุมตามวัน เวลา สถานที่ อย่างพร้อมเพรียงครับ /งานบริหาร
 66. ส่งคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญที่ 664/2557 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  (แก้ไขในเอกสารจัดซื้อ/จ้าง ด้วย) 
 67. แจ้งการดาวโหลดคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.พ.ศ.2554จากเวปไซต์กระทรวงแรงงานwww.oshthai.org
 68. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกรพ.สต.เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยวิธีHDและCAPD"ในวันที่1ส.ค.2557เวลา08.00-16.00น.ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์..รพ.อำนาจเจริญ
 69. รายละเอียดขอรับการสนับสนุนงบจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 70. แบบคำขอรับการสนับสนุนงบจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ แบบฟอร์ม
 71. ด่วนที่สุด  แจังทุก รพ.สต. ตรวจสอบ และเพิ่มเติมข้อมูล วันที่เริ่มทำงาน  ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย แจ้งยืนยันข้อมูล และแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล  ทาง Line เอกชัย ID : tontamno  ภายใน 24 ก.ค. 57 เวลา 16.00 น. (เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อจัดสรรเงินค่าให้บริการ จาก สปสช.)
 72. ขอเชิญ พยาบาล รพ.สต.ละ 1 คน ประชุมกรอบรายการยา แผนปัจจุบัน  วันที่ 23 ก.ค. 57 เวลา 08.30-12.00 น.  และเวลา 13.00 ประชุมการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน เป้าหมาย รพ.สต.ละ 2 คน  สถานที่ ห้องประชุม สสอ.เมือง
 73. แจ้งผู่้รับผิดชอบ งานสุขภาพจิต รพ.สต.ละ 1 คน  ประชุม 22-23 ก.ค. 57 ห้องชัยพฤกษ์ รพ.อจ.
 74. จากการตรวจสอบ รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง หลักฐานการเบิกโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพลดโรคและภัยสุขภาพ ปี 2557  รพ.สต.ละ 1 หมู่ๆละ  5130 บาท เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 135 บาท/คน จำนวน 38 คน หลักฐานประกอบด้วย ลายมือชื่อ 38 คน แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สำเนาผู้จัดทำอาหาร ใบสำคัญรับเงิน รูปที่ 9  หนังสือเชิญประชุม วาระประชุม ภาพถ่าย (ถ้ามี) รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งมี ไก่คำ ปลาค้าว ภูเขาขาม และนาแต้ ขอให้ดำเนินการส่งให้ สสอ.ภายในวันที่ 23 กค 57 ด้วยนะครับ
 75. จากการตรวจสอบแล้วพบว่า รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งใบสำคัญและใบลงทะเบียนของผู้ร่วมงานในวันประกวด สสอ. ดังนี้ ภักดีเจริญ ห้วยไร่ ไก่คำ น้ำปลีก ดงบังพัฒนา ปลาค้าว เหล่าพรวน สร้างนกทา คึมใหญ่ และ นาโพธิ์ ขอให้ดำเนินการให้ด้วยนะครับด่วน จำนวน 25 รายมือชื่อ เพราะจะต้องทำหลักฐานคืนเงินจังหวัด และขออภัยให้ รพ.สต. เชือก ดอยเมย นาหมอม้า และนาผือ ท่านส่งแล้วแต่เป็นแบบฟอร์มเก่าขอให้ท่านดำเนินการให้ใหม่ด้วยนะครับ 25 รายชื่อ  รายละเอียดแบบฟอร์มตามนี้ครับ แบบฟอร์ม ขอให้ดำเนินการส่งให้ สสอ.ภายในวันที่ 23 ก.ค.57 ด้วยนะครับ
 76. ด่วนและสำคัญ แจ้งทุก รพ.สต.ขอให้ส่งสรุปรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน ให้ สสอ.ภายใน วันที่ 23 ก.ค. 2557 รายละเอียดแบบฟอร์มตามนี้ เพื่ออำเภอจะได้ทำการตรวจสอบรวบรวมส่งจังหวัด และจัดเตรียมนำเสนอผลการควบคุมภายในระดับอำเภอต่อไป และแจ้งให้ จนท.ที่รับผิดชอบ งานควบคุมภายใน ร่วมประชุมในวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชัยพกฤษ์ รพ.อำนาจเจริญ (ห้ามขาดนะครับ ติดภารกิจขอเป็นตัวแทนนะครับ) หนังสือเชิญประชุม  
 77. แนวทางการสุ่มประเมินHIปี57จากการประชุมคณะกรมการอำเภอ ประสานการออกสุ่มกับผู้ประสานแต่ละทีมเลยนะครับ
 78. แจ้งผลจับฉลากสุ่มดัชนีลูกน้ำยุงลายรายละเอียด
 79. ขอเชิญครู ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งๆละ 1 คน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2557 รายละเอียดหนังสือ
 80. (ร่าง)ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557  (1 เมษายน 57 – 30 กันยายน 57) สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  *มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมรีบแจ้งที่คุณปิยะด่วน คลิกส์รายละเอียด
 81. ด่วนที่สุด!จังหวัดอำนาจฯขอความร่วมมือรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมพ่นเคมีกำจัดยุงลายในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกสัปดาห์ช่วงเดือนก.ค2557และBigcleaningDayจำนวน3ครั้ง(วันศุกร์ที่11,18และ25ก.ค2557)และรณรงค์ใหญ่ทั้งจังหวัด2ครั้ง(ช่วง6-12ก.ค57สัปดาห์เข้าพรรษา,ช่วง10-16ส.ค2557สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ)รายงานผลและภาพกิจกรรมทางemail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ทุกวันจันทร์ช่วงเช้าของสัปดาห์ต่อไปรายละเอียด
 82. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาพอำเภอ DHML ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 180 ที่นั่ง อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เป้าหมาย คือ 1.สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ 2.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 3.ทีมผู้เรียน (Learning Team ; LT) ประกอบด้วย นายปิยะ,นส.วรญา,นางเนตรนภา,นายดลรวี,นส.วิระนันท์,นางอุไร เข็มสุข (ทต.ไก่คา),นางละม้าย ทองดี (สภาองค์กรชุมชนตำบลไก่คำ)
 83. ด่วนที่สุด!แจ้งผู้รับผิดชอบงานวัคซีนเรื่องให้สำรวจกลุ่มเป้าหมายวัคซีนในนักเรียน.กรุณาส่งที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายใน10ก.ค.2557แบบรายงาน
 84. แจ้งผู้รับผิดชอบ งานวัณโรค ทุก รพ.สต.  รพ.สต. ละ 1 คน ร่วมรับการนิเทศติดตาม คลินิกวัณโรคคุณภาพ วันที่ 1 ก.ค. 2557  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ รพ.อจ.   ** รพ.สต. โนนโพธิ์ น้ำปลีก และนาหมอม้า เตรียมผู้ป่วย M+ เพื่อรับการสุ่ม นิเทศติดตามในพื้นที่ คับ
 85. ขอเชิญ จนท. ผู้รับผิดชอบการบำบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รพ.สต.ละ 1 คน อบรมฟื้นฟู การบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติด วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2557 08.00 - 16.00 ห้อง คณาพันธ์ สสจ.อจ
 86. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายงาน ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการดูแลจากนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) รพ.สต.ภักดีเจริญ ,ห้วยไร่, ปลาค้าว, เหล่าพรวน, หนองมะแซว, โนนโพธิ์ และ รพ.สต.คำน้อย ***หมายเหตุ...ขอให้ รพ.สต.ที่มีรายชื่อดังกล่าวส่งรายงานด่วน ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ขอคุณครับ 
 87. แจ้งเปลี่ยนแผนตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ใน.รพ.สต.ที่ยังไม่ดำเนินการรายละเอียด
 88. ด่วน!เรียนทุก.รพ.สต.สสจ.อจ.แจ้งให้ประเมินผลการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรปลอดโรคปี2557กรุณาส่งที่Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในก่อนเที่ยงวันที่30มิ.ย2557รายละเอียด
 89. แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข(เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 วีระวัฒน์ โพธิ์ขาว(500) , วรายุทธ วงศ์บา(5,000) , มัจฉา มิ่งพฤกษ์(1,000), พรทิพย์ จันดีสาร(3,000), อ้อมใจ เนื่องเผือก(1,000), ภราดัย ศรีวะวงศ์(2,000), บุญนำ จันลุทิน(5,000), ธัญลักษณ์ พวงทอง(2,000), ชัชวาล ประเปรียว(4,000), ชัยวุฒิ สีวังลาศ(1,000) ขอบคุณครับ
 90. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.สต.ละ 1 ท่าน ร่วมรับคณะกรรมการประเมินอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง จาก สนง.สสจ.อำนาจเจริญ ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 91. แจ้งโอนเงินค่าพาหนะผู้ป่วย TB และขอให้นำส่ง ใบเสร็จรับเงิน ภายใน 27 มิ.ย. 57 *รับเงินจาก สสจ.  ได้แก่ รพ.สต.ไก่คำ3600, เชือก1800, น้ำปลีก 1800, ปลาค้าว9000, เหล่าพรวน3600, นาผือ1800, โนนโพธิ์3600, คำน้อย1800, โนนดู่3600, หนองมะเเซว7200, คึมใหญ่1800, สร้างนกทา3600 และภูเขาขาม1800
 92. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ละ 1 คน ประชุมกรอบรายการยาสมุนไพรและการติดตามการใช้ยาสมุนไพร วันที่ 27 มิ.ย. 57 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
 93. สสจ.อจ.แจ้งเร่งรัดการดำเนินงานคัดกรองDM/HTและการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในDMพร้อมการบันทึกข้อมูลในHosXpภายใน30มิ.ย.57
 94. เรียนทุกรพ.สต.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานNCDและผู้บันทึกข้อมูลNCDแห่งละ1-2คนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ(ฐานข้อมูล)โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(DM/HT)ในวันที่26มิ.ย.57เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมเฟื่องฟ้า.รพ.อำนาจเจริญ.และให้นำคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมHosXpและฐานข้อมูลเข้าร่วมประชุมด้วย
 95. ด่วนที่สุด...แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมฯ ในช่วงวัน อสม.แห่งชาติ ***ส่งภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 น่ะครับ รายละเอียดแนบ
 96. ด่วนที่สุด...แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการดูแลจากนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) ส่งภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 แบบฟอร์มรายงาน
 97. แจ้งทุก รพ.สต. จัดทำหลักฐานการเบิกค่าตอบแทน จนท. ฉบับที่ 8 (900/1800) ตั้งแต่ เดือน พ.ค.-ก.ย.57 แยกรายเดือน ส่งงานบริหาร สสอ.ภายในวันที่ 24 มิ.ย.57 นี้ครับ ส่งเร็วเบิกได้เร็วครับ
 98. ด่วนที่สุด!เรียน.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามหนังสือร่วมจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนจากสสจ.อจรายละเอียด
 99. แจ้งแนวปฏิบัติพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการทำหนังสือแสดงเจตจำนงระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ และการทำบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส) โดยให้ทุก รพ.สต.ดำเนินการแล้วนำส่ง สสอ.ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่ง สสจ.ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด แบบฟอร์ม  แนบรูปถ่าย นิ้วครึ่ง 2 ใบ ไม่ต้องติดกาวในเอกสาร คลิบหนีบแนบมาพอครับ
 100. เรียนผู้รับผิดชอบงานวัคซีนทุกรพ.สต.ขอให้สรุปผลการดำเนินงานความครอบคลุมวัคซีนรอบ6เดือน.ปีงบประมาณ2557กรุณาส่งทางemail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือเป็นเอกสาร(เนตรนภา)ภายในวันที่23มิ.ย2557แบบรายงานผล
 101. ด่วนที่สุด!เรียน..ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง.ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการละเมิดและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องตาม.พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.พ.ศ.2551.ในวันที่19มิ.ย.2557ณ.ห้องประชุมคณาพันธ์..สสจ.อจ.เวลา08.00-16.30น.
 102. แจ้งผู้ที่มีรายชื่อรับเงิน ค่าเล่าเรียนบุตร คุณ ภราดัย 5800 /ค่ารักษาพยาบาล คุณแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์ 1753 รับได้ที่ สสอ.(สุวรรณี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ - งานบริหาร
 103. ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามระเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หนังสือเชิญประชุม(1) ชื่อทีมตรวจสารเสพติด
 104. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.โนนโพธ์  สสจ.อจ. ขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาการเด็กและประกาศเกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/หนังสือราชการ.pdf  #กลุ่มงาน สร. สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 105. ขอเชิญ ประชุม การส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยในการใช้ยา วันที่  17 มิถุนายน 57 เวลา 08.30-16.30น. ห้องคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ
 106. ขอเชิญ โครงการจัดลำดับความสำคัญของภลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ฯ จนท. รพ.สต ละ 1 คน   และ อสม.เขต รพ.สต.ไก่คำ 5 คน  วันที่  23 มิถุนายน 57 08.30-16.30น. ห้องชัยพฤกษ์ รพ.อำนาจเจริญ
 107. แจ้งผู้ได้รับ ผลกระทบ ว.154  ตรวจสอบรายละเอียด ส่วนบุคคล และแจ้ง ส่งกลับ ข้อมมูล ภายใน 15.00น. *ติดต่อ  เอกชัย 0813608571
 108. เรียนผู้เกี่ยวข้อง...(รพ.สต.ดงบังพัฒนา,นาหมอม้า,กุดปลาดุก) ขอส่ง U/P นายทะเบียนหน่วยบริการ ที่ จนท.ขอในการตรวจสิทธิครับ(ไฟล์แนบใน facebook กลุ่ม SRRT ...ให้เขาเอา U/P ที่ได้ไปกรอกในเวปตรวจสอบสิทธิก่อน ...และให้แก้พาสเวิร์ดเป็น 8 หลักอย่างต่ำที่จำง่ายที่สุด จดไว้กันลืมนำครับจั่งจะสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ...อนึ่ง รพ.สต.ที่ต้องการเพิ่มเติมนายทะเบียน ให้แจ้งมาที่ คุณปิยะ เสตพันธ์ด้วยครับ...
 109. ด่วนที่สุด!เรียนทุกรพ.สต.แจ้งแผนการตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ แผนตรวจคัดกรอง,กรอกข้อมูลห้องบัตร
 110. ด่วน!เรียนผอ.รพ.สต.ไก่คำ.เนื่องด้วยสนง.เกษตรจังหวัดอำนาจฯขอสนับสนุนบุคลากร"น.ส.เสาวลักษณ์และน.ส.วิระนันท์"เป็นวิทยากรให้ความรุู้และเจาะเลือดเกษตรกรในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรในวันที่17มิ.ย.2557รายละเอียด
 111. ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานTourism.Festivalในวันที่10-13มิ.ย.2557ณ.ลานสนามที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 112. แจ้งรายชื่อเวรปฐมพยาบาลประจำค่ายสร้างคนดีศรีอำนาจเจริญช่วงวันที่9-17มิ.ย2557รายละเอียด
 113. แจ้งให้ทุก รพ.สต.จัดทำข้อมูลสำรวจบุคลากร และจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ส่งให้ สสอ.เมืองอำนาจเจริญ นำส่งเป็นเอกสารราย รพ.สต. ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ บุคลากร  แผนเงินบำรุง
 114. แจ้งรายชื่อหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการ"Tourism..Festival"ช่วงวันที่10-13มิ.ย2557รายละเอียดหนังสือ.ตารางเวร
 115. เรียน.ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์.สสจ.อจ.ขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพศศึกษา"นางนลินี กินาวงศ์"ร่วมอบรมและจัดกิจกรรม"Day..Camp"ในโรงเรียนช่วงวันที่17มิ.ย.2557-1ก.ค2557รายละเอียด
 116. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด"คลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น"ประจำปี2557โดยส่งรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปยังสมาคมโรคไต..ภายในวันที่30มิ.ย2557
 117. แบบตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการใน รพ.สต.
 118. ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งส่งแบบสำรวจอุปกรณ์ในการปรับปรุงการใช้โปรแกรม VPN หน่วยบริการปฐมภูมิ คลิกส์แบบฟอร์ม ส่งกลับเป็นเอกสาร หรือไฟล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันศุกร์ที่ 6 มิ.ย.57
 119. เรียนทุกรพ.สต.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาการบริหารคลังเวชภัณฑ์และชี้แจงกรอบยาแผนปัจจุบันสำหรับ.รพ.สตในวันที่20มิ.ย2557เวลา09.00-16.00น.ณ.ห้องประชุมคณาพันธ์.สสจ
 120. งานบริหาร สสอ.เมือง โอนเงินค่าบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพสารเสพติดเข้าบัญชี รพ.สต.แล้ววันนี้ 3 มิ.ย.57 ดังนี้ ดงบังพัฒนา 3000 เชือก 18000 สร้างนกทา 4500 นาสีนวน 6000 ภักดีเจริญ 9000 และน้ำปลีก 25500 ขอให้ปรับบัญชีเงินบำรุง แล้วนำส่งใบเสร็จที่คุณ เอกชัย ภายใน 7 วัน โดยเขียนว่าได้รับเงินจาก สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ สำหรับ รพ.สต.ที่ยังไม่เบิกขอเร่งดำเนินการส่งหลักฐานเบิกได้ไม่เกินวันศุกร์ที่ 6 มิ.ย.57 นี้ ด่วน ไม่ส่งเบิกไม่ได้เงินเข้าเงินบำรุงนะครับ ที่ยังไม่เห็นส่งเบิก มี ห้วยไร่ นาหมอม้า เหล่าพรวน นาโพธิ์ คึมใหญ่ คำน้อย ภูเขาขาม และโนนดู่ นะครับ
 121. งานบริหาร สสอ.เมืองฯ โอนเงินค่าตอบแทน พตส.เดือน พฤษภาคม 2557 เข้าบัญชี วันนี้ 3 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
 122. ขอเรียนเชิญ จนท.ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ 
 123. เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมพ่อ คุณจิรัชยาอร ไชโยธา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่บ้านหนองมะแซว และกำหนดฌาปนกิจ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
 124. ด่วน....สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพิ่มเติม 1.วีระวัฒน์ โพธิ์ขาว(400) 2.วรายุทธ วงศ์บา(5000) 3.อิสระ เถาว์โท(500) 4.พรทิพย์ จันดีสาร(4000) 5.อ้อมใจ เนื่องเผือก(2000) 6.ภราดัย ศรีวะวงศ์(1500)  ***หมายเหตุ...ส่งภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
 125. ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Update in obstetric care : road map to AEC วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หนังสือ1 หนังสือ2รายละเอียด1 รายละเอียด2
 126. แจ้งทุก รพ.สต.ดำเนินการ จัดทำคำสั่ง รายงานการประชุม จากการประชุม ครู ค วัณโรค  ส่งวันที่ 2 มิ.ย.57  การประชุม ชี้แจงงานวัณโรค สสจ.อจ
 127. เชิญ ผู้รับผิดชอบงาน TB อบรม ครู ค. วันที่ 28-30 พ.ค. 57  ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง  สสจ.อจ
 128. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมชี้แจง ติดตามงาน  TB , AIDs วันที่ 2 มิถุนายน 2557 08.30-16.30น. ห้อง คณาพันธ์ สสจ.อจ
 129. เรียน.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเนื่องด้วยสสจ.อจ.ขอความร่วมมือประสานเทศบาลและอบ.ตแห่งละ1คนเข้าร่วมประชุมโครงการภาคีเครือข่ายอำนาจเจริญร่วมใจลดนักสูบหน้าใหม่รวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ในวันที่28พ.ค.2557รายละเอียด
 130. เรียน.ผอ.รพ.สต.เชือกและโซน1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจฯขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคัดกรองค้นหาสารCholinesteraseณ.อบต.เชือก..ในวันที่28พ.ค.2557รายละเอียด
 131. เรียน.ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์.สสจ.อจ.ขอความร่วมมือคัดเลือกแกนนำกลุ่มเยาวชนตำบลโนนโพธิ์เข้าร่วมค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมรายละเอียด
 132. เรียน ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์.สสจ.อจ.ขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพศศึกษา"นางนลินี กินาวงศ์"ช่วงวันที่29-31พ.ค2557รายละเอียด
 133. ตามที่ รพ.อำนาจเจริญได้โอนเงินค่าจ้าง พนักงานกระทรวงฯเข้าบัญชีเงินบำรุงของ รพ.สต. ตามสถานที่สัญญาจ้าง เพื่อให้การจ่ายค่าจ้างดังกล่าวมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ รพ.สต.ที่มีลูกจ้าง พกส ที่ปฏิบัติงานจริง ประสานการขอโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินบำรุงตามสถานที่ปฏิบัติจริง โดยใช้แบบฟอร์มคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ เมื่อได้รับเงินแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ รพ.สต.ที่โอน ครับ หนังสือคำขอ  Fixed cost  รายละเอียด พกส
 134. หนังสือเชิญ อปท 2 เรื่อง ครับ ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ 28 พ.ค.57 ม.มหิดล  และขอเชิญอบรมตรวจประเมินโรงอาหารในโรงเรียนและศูนย์เด็ก 29 พ.ค. 57
 135. แบบฟอร์มประมาณการใช้ยาแผนไทย ส่ง File ภายใน 28 พ.ค. 57   e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 136. ขอเรียนเชิญ จนท.พัสดุ ทุก รพ.สต.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบพัสดุ ปี2557 วันที่  4-5 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (ห้ามขาด) รายละเอียดหนังสือ
 137. แจ้งผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ภูเขาขาม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557  รายละเอียด
 138. สสอ.เมือง โอนเงินการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด ปี57 เข้าบัญชีเงินบำรุง รพ.สต. งวดนี้ดังนี้ โนนโพธิ์ 42000/ ดอนเมย 6000 /นาแต้ 18000 /กุดปลาดุก 4500 /หนองมะแซว 10500 /ดงบังพัฒนา 1500 /ไก่คำ 45000 /ปลาค้าว 3000 /นาผือ 9000 / นายม 4500 เมื่อปรับบัญชีแล้วออกใบเสร็จรับเงินจาก สนง.สสอ. แล้วนำส่งภายใน 7 วันทำการด้วยนะครับ
 139. แจ้ง จนท.ที่มีราชื่อติดต่อรับเงินที่งานบริหาร สสอ.เมือง ค่ารักษาพยาบาล ดังนี้ ฤทัย 980 /สุมาลัย780/แจ่มจันทร์ พุ่ม 1851 , 8000 /วรายุทธ 1420 / กนกอร 1175  ค่าศึกษาบุตร ดังนี้ สิริชัย 6000 /วรายุทธ 9100 /กนกอร 4145 /ชาญยุทธ 2145 /ธัญลักษณ์ 5300 โดยรับได้ตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปครับ
 140. เรียนทุก.รพ.สต.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการบาดแผลในผู้ป่วยมะเร็ง ณ.รพ.มะเร็งอุบลฯรายละเอียด
 141. ขอเชิญบุคลากรที่ผ่านการอบรมคัดกรองและวิทยากรVIAเข้าร่วมประชุมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีVIAรายละเอียด
 142. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯขอเชิญนางละม่อม มรกตเขียวเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ ในวันที่29พ.ค2557เวลา09.00-16.00น.ณ.ห้องประชุมสถานพินิจฯจ.อำนาจฯ
 143. แจ้งเลื่อนประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานวัณโรคและโรคเอดส์เป็นวันที่2มิ.ย2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องคณาพันธ์ สสจ.อจ
 144. เชิญผู้รับผิดชอบงานNCDในรพ.สต.นายม,ไก่คำ,นาผือเข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานและประเมินคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมเด่นด้านการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวันที่10มิ.ย57เวลา08.30-16.30น ณ.ห้องคณาพันธ์.สสจ.อจ
 145. ใบสมัครการแข่งขันฟุตบอล TO BE NUMBER ONEรายละเอียดหนังสือ
 146. เรียนทุกรพ.สต.ขอเชิญทีมเตรียมเอกสารรับประกวด สสอ.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่15พ.ค2557เวลา13.30-16.00น.ณ.สสอ.เมืองรายชื่อสมาชิกทีม
 147. รายละเอียดโอนเงิน พตส.ประจำเดือนเมษายน 2557 (โอนวันนี้ 12 พฤษภาคม 2557 ครับ) รายละเอียด
 148. ช่องทางส่งรายงาน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 149. ด่วน/สำคัญ ได้รับแจ้งจากงานบริหาร สสจ.อจ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) อุ่มยาง และ ภูเขาขาม ตั้งแต่วันนี้ถึงถึงวันที่ 16 พ.ค.57 เท่านั้น รายละเอียด ขอแจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรีบสมัครด่วน เพราะจังหวัดจะคัดเลือกและไม่ประกาศสมัครนาหมอม้า/นาโพธิ์ แต่จะย้ายผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(หัวหน้าสถานีอนามัย) ที่ รพ.สต.นาโพธิ์ เลยเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอน โดยให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครถึงงานบริหาร สสอ.ภายในวันที่ 15 พ.ค.2557 เท่านั้นเพราะจะต้องเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองเป็นลำดับชั้นเพื่อส่งจังหวัดต่อไป
 150. ด่วนที่สุด แจ้งทุก รพ.สต. จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP แบบฟอร์มเอกสาร1 และ  เอกสาร2 ส่งเป็นไฟล์เอกสาร ทาง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
 151. แบบฟอร์มลงทะเบียน/รับเงิน ผู้เข้าร่วมประกวด สสอ. รพ.สต.ละ 15 คน ส่งวันที่ 25 พค 57 แบบฟอร์ม
 152. ประกาศ เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอแจ้งประกาศ จากคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/59437-5-57-01.pdf  #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ 
 153. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งสำเนาบัญชีธนาคาร ที่รับโอนเงินค่าป่วยการ อสม.  ปี 56 ( รพ.สต.ดงบังพัฒนา , รพ.สต.ปลาค้าว , รพ.สต.เหล่าพรวน , รพ.สต.คึมใหญ่ , รพ.สต.นาแต้ และ รพ.สต.กุดปลาดุก) ***หมายเหตุ...ส่งด่วนภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ก่อนเที่ยงน่ะครับ
 154. เรียนทุก รพ.สต.จังหวัดอำนาจฯจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในวันที่5-19พ.ค2557จึงขอความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรกระบวนการ และจัดจนท.ปฐมพยาบาลรายละเอียด,รายชื่อปฐมพยาบาล
 155. เรียน ผอ.รพ.สต.ช่วยสำเนาแบบสอบถามแล้วแจกให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดจัดทำแบบสอบถามทุกคน แล้วนำส่ง สสอ.เมืองด้วยในวันที่ 8 พ.ค.2557 ตอนเข้ามาประชุมประจำเดือนครับ ส่งที่งานบริหารโดยตรง ขอบคุณครับ รายละเอียด/แบบสอบถาม
 156. ขอเรียนเชิญประชุมประจำเดือน วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวิชาชีพ
 157. จังหวัดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) อุ่มยาง และ ภูเขาขาม ตั้งแต่วันนี้ถึงถึงวันที่ 16 พ.ค.57 เท่านั้น รายละเอียด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.อจ.ครับ 086-8761148 (หน.สมาน)
 158. ด่วนที่สุด!เรียนเชิญวิทยากรฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจฯ(คุณวรายุทธ,อำนวย,วิสุทธิ์,บุญนำ,สุมาลี)เข้าร่วมประชุมวางแผนการอบรมที่ กองร้อย.อสจ.วันที่6พ.ค.2557เวลา13.00น.
 159. เรียนเชิญ จนท. รพ.สต. ทุกแห่ง ร่วมรับบริจาคโลหิต  ในวันที่ 1 พ.ค. 57  ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย  อย่างน้อยหมู่บ้านละ  2 ท่าน  และช่วยอำนวยความสะดวกยานพาหนะรับส่งด้วย  ขอบคุณค่ะ
 160. ด่วนที่สุด...แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ รายละเอียด
 161. หนังสือเชิญประชุมสรุปโครงการ DHS ตำบล ประชุมวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ หนังสือเชิญ
 162. งานสุขภาพจิต สสจ.อจ.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต รพ.สต.แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้การจัดสัปดาห์คัดกรองผู้ป่วยโรคซิมเศร้า ในวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจ.รายละเอียดหนังสือ
 163. ด่วน...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำปีงบประมาณ 2556(ตั้งแต่ ก.ย.55 - ต.ค.56) ส่งภายในวันที่ 27  เม.ย. 2557 ***หมายเหตุ- ให้ส่งหลักฐานตัวจริงเท่านั้น(สอบถามลายละเอียดเพิ่มเติม 087-6461088 ตุ้ยคับ) ขอบคุณล่วงหน้าคับ
 164. เรียนทุกรพ.สต.ในวันที่25เม.ย2557ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานSRRTร่วมทำแฟ้มสรุปรายงานระบาดเวลา09.00-12.00น.และเวลา13.30-16.00น.ขอเชิญร่วมรับการตรวจนิเทศงานSRRTจากสสจ.อจ ณ.ห้องประชุมสสอ.เมืองฯรายละเอียด
 165. เรียนทุกรพ.สต สสจ.อจ.ขอให้แจ้งรายงานการรณรงค์คัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า( ในช่วงสัปดาห์รณรงค์คัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า24-28มี.ค2557)รายละเอียดกรุณาส่งรายงานที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือนำส่งที่เนตรนภา ภายในวันที่25เม.ย2557
 166. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี2557รายละเอียด
 167. เรียน ผอ.รพ.สต.ปลาค้าวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบชดเชยบริการและการใช้โปรแกรมITEMSจำนวน2คนรายละเอียดกรุณาแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมที่ID.line:net144
 168. ด่วน แจ้งรพ.สต.กรอกข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของหน่วยงานตัวอย่างการกรอก ข้อมูลในแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของ รพ.สต..Download (ตัวอย่าง) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้ส่งข้อมูล http://ict.moph.go.th/project/survey/read.php ภายในวันที่25เมษายน 2557 เพื่อเป็นข้อมูลในเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณ งวดที่ ๒/๒๕๕๗ ตามที่ ผช.ปิยะแจ้งในที่ประชุม ผอ.รพ.สต.เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
 169. แจ้ง ผอ.รพ.สต. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ร่วมรับนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ละ 1 คน วันที่ 22 เม.ย. เวลา 13.30 น. และให้นำสำเนาแผนงาน/ โครงการ ใน รพ.สต/ อปท
 170. เรียนผอ.รพ.สต.น้ำปลีก,ปลาค้าวเฉลิมพระเกียรติขอเชิญผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการนวดไทยเขต10รายละเอียด
 171. เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่งขอเชิญจนท.ร่วมเตรียมสรุปแฟ้มข้อมูลSRRTอำเภอเมืองฯเพื่อรองรับการประเมินรายละเอียด
 172. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ2557รายละเอียด
 173. สสอ.เมืองฯ ส่งรายละเอียดโอนเงินต่างๆ ***หมายเหตุ- โอนวันนี้ 11 เมษายน 2557 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-7192799 ผช.ดุษฎี) รายละเอียด
 174. เรียนทุกรพ.สต.ขอความร่วมมือส่งตัวอย่างพืชผัก/ผลไม้/ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป/น้ำมันทอดซ้ำและเกลือเสริมไอโอดีนเข้ารับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารในวันที่18เม.ย2557ณ.สสจ.อจรายละเอียด
 175. เรียนทุกรพ.สต.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลงานบริการแพทย์แผนไทยวันที่24เม.ย2557 รายละเอียดขอให้นำโน๊ตบุ๊คที่สำรองข้อมูลและrestoreมาด้วย
 176. ด่วนที่สุดเรียนผอ.รพ.สตทุกแห่งขอเชิญจนท.เข้าร่วมเตรียมแฟ้มข้อมูลเพื่อรับการประเมินSRRTในวันที่10เม.ย2557เวลา13.30น.รายละเอียด
 177. แจ้ง รายชื่อ เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
 178. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในรพ.สต.น้ำปลีก,ห้วยไร่,
 179. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอแจ้งปเชิญร่วมและประชาสัมพันธ์โหวด TO BE IDOL จาก สสจ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/cc56053103576TOBENUMBERONEIDOL(1).pdf  #กลุ่มงาน สร. สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 180. สร้างนกทา เข้าร่้วมประชุมโครงการวัยทำงานปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข ในวันที่10เม.ย2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจ
 181. เรียนทุกรพ.สต.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการโรคนิ่วในวันที่9เม.ย2557.เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจ
 182. สสอ.เมืองฯ แจ้งโอนเงิน พตส.ประจำเดือน ก.พ. - มี.ค.57 ***หมายเหตุ-โอนวันนี้น่ะครับ รายละเอียด
 183. แจ้งเลื่อประชุมประจำเดือน  จากเดิมวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. นั้นขอเลื่อนประชุมเป็น วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น ห้องประชุม สสอ.เมือง กลุ่มเป้าหมาย ผอ/นว/จพ (งานบริหารส่งข่าว)
 184. ด่วนคับ ประธานโซน ทุกโซน พิจารณาเจ้าหน้าประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงตรานต์ ปี 2557 ภายใน 2 เม.ย. 57 ก่อน 15.00น.  รายชื่อเดิม จนท ช่วงปีใหม่
 185. แจ้งย้ำ...สสจ.อจ.ขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาประจำ รพ.สต.ดังต่อไปนี้ หนองมะแซว,น้ำปลีก,ดงบังพัฒนา,ห้วยไร่,นาผือ,นาแต้,กุดปลาดุก,โนนโพธิ์,ไก่คำ,คำน้อย และ ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2557 ในวันที่พุุธที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจอจ.
 186. แจ้ง ผอ.รพ.สต.ไก่คำ,น้ำปลีก, คำน้อย, สร้างนกทา, หนองมะแซว,ห้วยไร่ ประสานกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ เข้าร่วม ประชุม กลุ่มละ 2 คน ประชุม 2 เม.ย. 57 ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 08.30-16.30น.
 187. ประธานโซน ทุกโซน พิจารณาเจ้าหน้าประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงตรานต์ ปี 2557 ภายใน 2 เม.ย. 57 ก่อน 15.00น.  รายชื่อเดิม จนท ช่วงปีใหม่
 188. ขอเรียนเชิญประชุมประจำเดือน วันที่ 4 เมษายน 2557 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าประชุม ผอ.รพ.สต. / นักวิชาการสาธารณสุข / จพ.สาธารณสุข  เวลา 13.00 น. ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 189. แจ้ง ผอ.ทุก รพ.สต ตรวจสอบรายการงบค่าเสื่อมตั้งแต่ ปี 2550-2556 ตามเอกสารรายการที่แนบมาพร้อมนี้ ว่าแต่ละรายการมีการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ และมีรายการใด้ที่ดำเนินการแล้วมีเงินเหลือ ให้แจ้งยืนยันด่วนที่ ผช.บริหาร สสอ. ภายในเวลา 15.00 น. วันนี้ และให้สำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมของ ปี 2556ส่ง สสอ.ด้วยครับ จำเป็นมากจริงๆ  (ย้ำ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม เฉพาะ ปี 2556) เพื่อเตรียมรับการตรวจจาก สตง.ครับ รายละเอียดงบค่าเสื่อม   แบบฟอร์มการยืนยัน
 190. รายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัล(โบนัส) ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ***โอนวันนี้ 31 มีนาคม 2557 สามารถกดได้ตอนเย็นน่ะครับ ไฟล์แนบรายละเอียด
 191. เรียนทุกรพ.สต.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานโรคนิ่วเข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะในวันที่9เม.ย2557ณ.ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจรายละเอียด
 192. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในรพ.สต.ห้วยไร่,น้ำปลีก,สร้างนกทาเข้าร่วมประชุมโครงการวัยทำงานปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุขในวันที่10เม.ย.2557ณ.ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจรายละเอียด
 193. ขอให้เลขาทีมประสานทุก รพ.สต.ทำแบบประเมินเป็นรายบุคคล แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 194. รพ.อจ.แจ้งแผน ผอ.ออกเยี่ยม รพ.สต.ล่าสุดครับ
 195. ด่วนที่สุด!อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ขอเชิญวิทยากรครูฝึกค่าย จำนวน15คน เข้าอบรมฟื้นฟูวิทยากรครูฝึกค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.อำนาจฯ ในวันที่27-28มี.ค2557 ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อำนาจฯ รายละเอียด
 196. ชี้แจงแนวทางกรอก QOF รายชื่อตรวจแป๊ปฯจากที่อื่นในเฟสกลุ่ม SRRT เมืองอำนาจเจริญ
 197. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด1-4เมษายน2557 รายชื่อดังนี้นายอำนวย คำตัน,นายวิสุทธิ์ สุริพล,นายบุญนำ จันทร์ลุทิน,นส.สุมาลี ไชยเสริฐ รายละเอียด
 198. แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ใหม่ เป็นที่ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก(OPD Ortho) รพ.อำนาจเจริญ วันเวลาเดิม(วันที่28มีนาคม2557เวลา07.30-12.00น.)
 199. แจ้งเลขานุการโซน ให้เข้าไปโหลดข้อมูลเงินเดือนของบุคลากรภายในโซน ในห้องเมนูรับส่งหนังสือ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน และโปรดตรวจสอบความถูกต้องตามหมายเหตุ (งานบริหาร สสอ.)
 200. สสอ.เมืองฯ...แจ้งผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาของสถานบริการ ดังต่อไปนี้ รพ.สต.หนองมะแซว , น้ำปลีก , ดงบังพัฒนา , ห้วยไร่ , นาผือ , นาแต้ , กุดปลาดุก , โนนโพธิ์ , ไก่คำ , คำน้อย และ ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง เข้าร่วมประชุมการพัฒนานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจ.
 201. เรียน ผอ.รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง ... ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตามรายชื่อแนบท้าย ร่วมเป็นคณะทำงานเตรียมประกวด สสอ.ดีเด่นระดับจังหวัด(กรรมการมาวันที่ 27 มี.ค.57) โดยขอนัดดำเนินงานในวันพรุ่งนี้ 25 มี.ค.57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ (ดลรวี,แจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์,บุญนำ,สุมาลี,อรุณี,นลินรัตน์,ธัญมล)
 202. ด่วน...แจ้งแนวทางการส่งข้อมูล  21 แฟ้ม(ข้อมูล QOF) ดำเนินการตามแนวทางภายใน 9.00 น.วันจันทร์ที่ 24 มี.ค.57 คลิ๊กส์แนวทาง 
 203. ขอเชิญกรรมการประเมิน KPI ตัวแทนโซนตามรายชื่อต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมสรุปคะแนนฯในวันจันทร์ที่ 24 มี.ค.57 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สน.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ นายดลรวี สังคฤกษ์ นางนลินี กินาวงศ์ นายบุญนำ จันลุทิน นางศิริลักษณ์ อรุณวงศ์ นางธนสร ดอกไม้ นายชัยวัฒน์ เจริญชัยสงค์ นางสาวสมาภรณ์ บุญชม นางมนัสนันท์ ฝ่ายบุตร และ ฝ่ายใน สสอ.
  ด้วยนะครับ
 204. แจ้งแผนการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ ในวันที่28มี.ค2557รายละเอียด
 205. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอแจ้งประชุมด่วน จาก สสจ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/cc570318_rar.rar  #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 206. สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล และ ค่าการศึกษาบุตร ***หมายเหตุ...รับได้ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 กับคุณสุวรรณี กาญจนา ไฟล์แนบรายละเอียด
 207. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งสำรวจ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี , 20 ปี และ 30 ปี เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติ ส่งภายในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ก่อนเที่ยง **หมายเหตุ..แจ้งยอดเป็นตัวเลขทางโทรศัพท์ 045-451055 , 087-6461088 ขอบคุณครับ
 208. ด่วนแจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง.....เรื่อง การประเมิน KPI รอบ 1 / 2557 ข้อที่ 16 คะแนน QOF คลิกส์
 209. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตพันฑ์สุขภาพในกลุ่มนักเรียน ในชื่อกิจกรรม"อย.น้อยMusic and song contest "รายละเอียด
 210. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานNCD ทุกรพ.สต.แห่งละ1คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตรวจเยี่ยม"การควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง"ในวันที่25มี.ค2557เวลา08.30-12.00น.ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า รพ.อำนาจฯ รายละเอียด
 211. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการเรื่อง"การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน"ประจำปี2557 ณ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เชียงใหม่ รายละเอียด
 212. แก้ไข..แบบฟอร์มลงทะเบียนวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2557
 213. ด่วน...งานพัฒน์ฯ สสอ.เมือง ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.รวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2557 ***หมายเหตุ - ส่งภายในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ไฟล์แนบแบบฟอร์มลงทะเบียน
 214. เรียน ผอ.รพ.สต.ปลาค้าว/น้ำปลีก สสอ.เมืองอำนาจเจริญ อนุมัติให้นายอภิชัย โพนพันธ์และนางจิรัชยาอร ไชยโยธานักการแพทย์แผนไทย  เข้าร่วมมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี2557 รายละเอียด
 215. เรียนทุก รพ.สต.เนื่องด้วย สสจ.อจ ได้กำหนดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า ช่วงวันที่24-28 มี.ค.2557 รายละเอียด
 216. เรียน ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์ เนื่องด้วย สสจ.อจ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรคือ นางนลินี กินาวงศ์ เพื่อพัฒนาเยาวชนเชิงบวกและการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว รายละเอียด
 217. ด่วน แจ้งเลื่อนแผนประเมิน KPI รอบ 1_2557 เป็น 17 - 21 มี.ค.57 คลิกส์รายละเอียด
 218. ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้ออกนิเทศตามตามระบบควบคุมภายในประจำปี 2557 ใน พื้นที่ สนง.สสอ.เมืองฯในวันที่ 11 มีนาคม 2557 โดยแบ่งเป็น 2 ทีมนั้น  ในการนี้ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ร่วมรับฟังสรุปผลการนิเทศติดตามตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน   โดยแบ่งเป็นดังนี้  ผอ.รพ.สต. ไก่คำ/เชือก/นาหมอม้า/นายม/น้ำปลีก/ดงบังพัฒนา/โนนโพธิ์ ร่วมรับฟังสรุป ณ รพ.สต.ดอนเมย เวลา 13.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2557   และผอ.รพ.สต.ภักดีเจริญ/ปลาค้าว/เหล่าพรวน/สร้างนกทา/หนองมะแซว/คึมใหญ่/นาผือ/นาโพธิ์/คำน้อย/ภูเขาขาม/นาแต้/กุดปลาดุก/โนนดู่/นาสีนวน ร่วมรับฟังสรุป ณ รพ.สต.ห้วยไร่ เวลา 13.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2557
 219. เรียนเชิญ สมาชิก พอ.สว.ทุกท่าน / พยาบาล รพ.สต.ละ 1 ท่าน / นักการแพทย์แผนไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง  ต.ดอนเมย มอบหมายภารกิจดังนี้ 1. พยาบาลจากโซน 1-5 ร่วมปฏิบัติงานจุดรักษาพยาบาล 2. พยาบาลจากโซน 6-7 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 3. พยาบาลโซน8และนักการแพทย์แผนไทย จุดบริการแพทย์แผนไทย  พร้อมกัน07.30 น. ค่ะ สมาชิก พอ.สว.ใส่ชุด พอ.สว.
 220. เรียนทุก รพ.สต ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งตับและท่อน้ำดี แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบCASCAPในวันที่ 11 มี.ค2557 รายละเอียด
 221. ด่วน . ขอความร่วมมือสำรวจบุคลากรผู้ให้คำปรึกษา HIV/AID และทำแบบประเมิน ส่งกลับ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ID Line : tont213 ส่งกลับภายใน 7 มี.ค. ก่อน 12.00 น. ขอบคุณคับ
 222. ด่วน..ขอรายชื่อบุคลากรร่วมประชุม 1.R2R 2.PMQA รายละเอียดตามตาราง ขอรายชื่อภายในวันนี้ 6 มี.ค.57 ก่อน 14.00 น.ครับ
 223. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่น  หัวข้อเพศศึกษาน่ารู้   รายละเอียดหนังสือ 
 224. แจ้งแผนนิเทศติดตามระบบควบคุมภายใน จากจังหวัดปีงบประมาณ 2557 โดยทีมนิเทศแบ่งเป็น 2 ทีม นิเทศอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ทีมที่ 1 นิเทศ รพ.สต.ภูเขาขาม รพ.สต. ห้วยไร่ ทีมที่ 2 นิเทศ รพ.สต.ดอนเมย รพ.สต.นายม / เตรียมเอกสารการเงินการบัญชี/พัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน แบบประเมิน ปย.และแบบสอบทานควบคุมภายใน 14 เรื่อง แนบมาพร้อมนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น ขอความอนุเคราะห์ทานอาหารเที่ยงแห่งแรกของแต่ละทีม (5-6 คน/ทีม)
 225. แจ้งเลื่อนประเมิน KPI 1_2557 คลิกส์รายละเอียด
 226. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายละเอียดตาราง รายละเอียด การออกประเมิน KPI รพ.สต.ของ สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รอบที่ 1/2557
 227. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทำโครงการฝึกอบรมประจำปี 2557 รายละเอียด
 228. ขอเชิญแพทย์แผนไทย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้case studyแพทย์แผนไทย เพื่อพัฒนาระบบOPDแพทย์แผนไทย ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 รายละเอียด
 229. แจ้งเลื่อนประชุมประจำเดือน เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น.ขอเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้เข้าประชุม ผอ.รพ.สต./พยาบาล/จพ.ทันต/ ทุกคนนะครับ ส่วนกลุ่ม จพ.สาธารณสุข และ นว. จะนัดในเดือนถัดไปครับ
 230. แผนออกเยี่ยม รพสต เดือน มีนาคม 2557
 231. เรียนทุก รพ.สต ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การฟื้นฟูความรู้การคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและการลงข้อมูล"ในวันที่ 4 มี.ค 2557 เวลา08.30 -16.30 น.รายละเอียดหนังสือ แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม หน่วยบริการละ 1 คน ที่ไลน์เนตรนภา ID ; net144 
 232. หนังสือเชิญประชุม DHS 27 กุมภาพันธ์ 2557 ฝากประสานกำนันและ อปท.ด้วยครับ  วาระประชุม
 233. ด่วนที่สุด เรียน รพ.สต.ไก่คำ,น้ำปลีก,โนนหนามแท่ง,สร้างนกทา,หนองมะแซว,ห้วยไร่ สสจ.อจ.ขอความร่วมมือในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายprimary GMP ขอให้หน่วยบริการดำเนินการและส่งข้อมูลภายใน 27ก.พ2557 รายละเอียด รับแบบฟอร์มการสำรวจที่คุณเนตรนภา/สุวรรณี
 234. สสอ.เมืองฯ แจ้งแนวทางการใช้จ้ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน) หมู่บ้านละ 15,000 บาท ไฟล์แนบแนวทาง
 235. เรียนทุก รพ.สต. เนื่องด้วย สสจ.อจ ขอสำรวจชุดตรวจพิสูจน์สารเสพติดในหน่วยงานของท่านที่คงเหลืออยู่และให้ประมาณการใช้ในปี 2557 กรุณาส่งข้อมูลที่ email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายใน25ก.พ2557แบบสำรวจ
 236. ไฟล์ร่างนำเสนอ DHS ตำบล นำเสนอนายอำเภอ 27 ก.พ.57
 237. ประกาศ เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ประกาศฯ จาก สสจ.อำนาจเจริญฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จพ_สาธารณสุขปฏิบัติการ และ จพ_ทันตสาธารณสุขปฏิบัติกา.pdf #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 238. จังหวัดประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียด
 239. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนานำเสนอประสบการณ์ :นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์ผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ2557 ในวันที่20-22 พ.ค 2557 ณ โรงแรมเอเชียร์พอร์ท ปทุมธานีรายละเอียด
 240. คำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จากศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองอำนาจเจริญ รายละเอียดหนังสือ
 241. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต. นาจิก,ปลาค้าว,นาผือ,โนนหนามแท่ง.ห้วยไร่ และ ไก่คำ  สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอส่งหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานระดับตำลงและพื้นที่ จาก สสจ.อำนาจเจริญ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  สำเนาหนังสือขอเชิญประชุมคณะทำงานระดับตำบลและพื้นที่.pdf #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 242. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ศตม.มุกดาหาร ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องพ่นหมอกควัน  และขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบงาน อปท.และรพ.สต เข้าร่วมพร้อมนำเครื่องพ่นมา ตรวจสอบสภาพ วันที่ 26 ก.พ. 57 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สสอ.เมือง
 243. แบบฟอร์มคัดกรองมะเร็งตับด้วยเครื่องอุลตร้าซาวน์ แบบCCA01 และแบบเซ็นต์ยินยอม
 244. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ข่าวสารจาก ฌกส.สหกรณ์ฯและชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ฌกส__สสธท_สส_ชสอ__รายชื่อชำระเงิน.zip  #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 245. แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความประสงค์จะขอย้ายภายในและต่างจังหวัด รอบที่1/2557 ยื่นใบขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้งานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ภายในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา ใบขอย้าย
 246. ขอเชิญลูกจ้างชั่วคราวเข้าประชุมเพื่อทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจำปี 2557 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สสจ.ชั้น 2 ดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ ปี 2552-2554 / ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข , ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุข ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2552 โปรดแจ้งลูกจ้างดังกล่าวด้วย
 247. ขอเชิญนางสิริญา วงศ์บา,นายดลรวีย์ สังขฤกษ์,นางแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์ เข้าร่วมประชุมการใช้โปรแกรมDisease sureillance ในวันที่6-7 มี.ค.2557 รายละเอียด
 248. สสจ.อจ.แจ้งให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รายละเอียดหนังสือ
 249. เรียนทุก รพ.สต.แจ้งเปลี่ยนแผนตรวจเยี่ยม"การควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2557"เป็นวันที่ 24-25 มี.ค 2557 รายละเอียดหนังสือ
 250. เรียน ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล พนักงานกระทรวงฯ ได้ที่ข้างบนและให้แก้ไข้ในเอกสารสัญญาจ้างที่จะส่งให้ตรงกันเลย พร้อมประกอบแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แก้ไขเงินค่าจ้าง ให้แนบคำสั่งจ้างมาด้วย  สอบถามข้อมูลที่ 089-7192799
 251. ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมชมรม ผอ.รพ.สต.ระดับจังหวัด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ใส่ชุดสีเขียวชมรมจังหวัด
 252. สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด   ส่งจำนวน 2 ชุด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่เกิน 15.00 น.
 253. เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทน ทุกแห่ง ประชุมรับฟังคำชี้แจงและจัดทำสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ซึ่งจะต้องส่งสัญญาจ้างให้จังหวัดลงนามโดยนายแพทย์ สสจ.ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 
 254. แบบฟอร์ม รายละเอียด Fix cose 57    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 255. ขอเชิญนางมัจฉา มิ่งพฤกษ์ ผอ.รพ.สต.นาแต้ และนางละม่อม มรกตเขียว เข้าร่วมประชุมพิจารณากรอบยาและเวชภัณฑ์์ที่มิใช่ยาของ รพ.สต ในวันที่ 11 ก.พ.2557 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง เวลา08.30-16.30น.รายละเอียดหนังสือ
 256. โอนเงินค่าตอบแทน พตส. เดือน ตุลาคม2556 - มกราคม 2557 เข้าบัญชีบ่ายวันนี้ (7 ก.พ.2557) รายละเอียดแนบ
 257. เรียนทุก รพ.สต งานNCD แจ้งแผนตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับและท่อน้ำดี รายละเอียด กรุณาส่งรายชื่อตามเอกสาร แบบกรอกข้อมูลห้องบัตร
 258. ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความและโลโก้  เนื่องในโอกาสครบรอบ  12 ปี โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE   รายละเอียด หนังสือ
 259.  ขอเรียนเชิญ จนท.สาธารณสุขในสังกัด ประชุมประจำเดือน วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 260. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา หนังสือเชิญประชุม /กำหนดการ ส่งภายในวันที่ 30 มกราคม 57 ส่งที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทรแจ้งได้ที่ 084-5185057 สุวรรณีค่ะ
 261. รายละเอียด แบบฟอร์ม KPI 1/2557
 262. แจ้งทุก รพ.สต. ส่งรายงาน การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร เดือน ต.ค56- ,ม.ค.57 จำนวน 4 เดือน ตามแบบฟอร์มตัวอย่าง ส่งภายใน 31 มกราคม 2557 ทาง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 263. เรียนทุก รพ.สต ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทดสอบความรู้ แห่งละ 1 คน เรื่อง การให้รหัสICD-10-TM รายละเอียด
 264. แจ้งให้ข้าราชการประเภททั่วไป(จพ.สาธารณสุข/จพ.ทันตะ/จพ.แพทย์แผนไทย)ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีและกำลังศึกษาต่อปริญญาตรี ส่งสำเนาวุฒิการศึกษา(เฉพาะรายที่สำเร็จ)และใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี) ให้งานบริหาร สสอ.ภายในวันที่ 30 มกราคม 2557 เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดต่อไป ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตำแหน่งว่างและที่จะว่าง โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ ช่องทางการส่ง ส่งด้วยตนเองหรือที่ Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน รายละเอียด
 265. ด่วน...สสจ.อจ.ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในส่วนหนังสือเชิญกองทุนส่งทางไปรษณีย์แล้ว รบกวนพื้นที่ประสานอีกทีกลัวหนังสือไม่ถึง ขอบคุณครับ ไฟล์แนบหนังสือ
 266. งานพัฒน์ สสอ.เมืองฯ_ส่งแบบฟอร์มการจัดทำทะเบียน อสม.ปี 57 และขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง นำส่งทะเบียน อสม.ในรูปแบบไฟล์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ***หมายเหตุ ช่องทางส่งทะเบียน อสม. ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ) ไฟล์แนบแบบฟอร์ม
 267. เรียนทุก รพ.สต ขอเชิญแพทย์แผนไทยเข้ารับการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติสู่แพทย์แผนไทย รายละเอียด
 268. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งสถานการณ์การเงินรายรับ-รายจ่ายในปีงบประมาณตั้งแต่ต้นปี และเงินสด(ในมือ)คงเหลือ ,เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ 15 ม.ค.57 กรุณาส่งภายในวันที่ 16 มกราคม 57 ส่งที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทรแจ้งได้ที่ 084-5185057 สุวรรณีค่ะ
 269. หนังสือกำชับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ รายละเอียด
 270. สำรวจบุคลากรแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. แบบฟอร์ม ส่งภายใน 9 ม.ค. 57  (15.30 น.) ID Line :tont213 หรือโทรแจ้งก็ได้คับ 0813608571 เอกชัย
 271. เรื่องแจ้งจากงานNCD ขอให้ทุก รพ.สต ส่งข้อมูลการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ,ผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และรายงานปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน กรุณาส่งภายใน15มกราคม2557 รายละเอียด
 272. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง...ขอความกรุณาสำรวจรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่จำเป็น (รั้ว,ป้าย รพ.สต.,ยูนิตทำฟัน) ตามแบบฟอร์มที่แนบมา ขอให้ส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในเวลา 11.00 น.วันจันทร์ที่ 6 ม.ค.57 จะรวบรวมส่งจังหวัดภาคบ่ายครับ แบบฟอร์มคลิกส์ 
 273. ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดหนังสือ,ใบลงทะเบียน
 274. ขอเรียนเชิญ จนท.สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 275. แจ้งทุก รพ.สต.เรื่องการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ รายละเอียดหนังสือ
 276. แจ้งทุก รพ.สต.รับเทอร์โมมิเตอร์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่โดยอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2556 ที่คุณสุวรรณี
 277. รายชื่อสาธารณสุข อ.เมือง ประจำจุดตรวจฯเทศกาลปีใหม่
 278. รายละเอียดค่าใช้จ่ายและมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข/ปีใหม่ 2557 รายละเอียด
 279. แจ้ง รพ.สต.นำส่งเงินสมทบการจัดกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ (21 ธันวาคม2556)และงานทำบุญปีใหม่ สนง.สสอ.(26 ธันวาคม 2556) เพิ่มอีก 500 บาท/คนตามจำนวนที่รับเสื้อ โดยส่งที่คุณวรญา  จารุวงศ์ ครับ
 280. เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งร่วมรับนิเทศงานผสมผสานสาธารณสุข รอบที่1/56 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ แลบะภาคบ่ายต่อที่ รพ.สต.กุดปลาดุก และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านลาบไก่
 281. แจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างในวันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ มารับมอบเงินไปดำเนินการ รับได้ที่คุณวรญาครับ
 282. แจ้งทุก รพ.สต.ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ หลังมหาวิทยาลัยมหิดล และขอนัดรวมพลตั้งขบวนพาเหรด เวลา06.30-07.30 น. ณ บริเวณสนามกีฬาเลย(มีการลงทะเบียนผู้มาร่วม) และขอให้ทุก รพ.สต.ส่งรายชื่อ ผู้ที่จะมาร่วมงานเลี้ยงสปอตไนต์คืนวันที่ 21 ธันวาคม 2556 บริเวณ สสจ.และให้ส่งเป็นรายชื่อนะครับ ส่งแค่จำนวนไม่เอา เพราะจะได้ตรวจเช็ค เมื่อแจ้งรายชื่อแล้วต้องมาให้ได้นะครับ อำเภอเมืองมีจำนวนที่นั่ง 80 ที่ (ห้วยไร่/นายม/โนนดพธิ์/ภูเขาขาม/สสอ. ส่งเป็นรายชื่อแล้ว รวม 30ที่นั่งแล้ว เหลืออีกเพียง 50 ที่นั่งนะครับ) แจ้งด่วนที่คุณสุวรรณีทางโทรศัพท์ 0845185057 ภายในวันนี้ครับ
 283. ขอเรียนเชิญ จนท.ทุก รพ.สต.ประชุมเตรียม งานทำบุญปีใหม่ สนง.สสอ.เมือง/กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ สสจ./รับชุดกีฬา  ประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 284. ข้อมูลตารางเวรปีใหม่ สงกรานต์ 2556 ให้โซนปรับเป็นปีใหม่ 2557 และส่งมาที่งานคร.
 285. ขอเรียนเชิญ จนท.สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 286. แจ้งทุก รพ.สต ติดต่อรับโครงการสวัสดิการ เพื่อดำเนิตการ ด่วน
 287. กีฬา 2 ธ.ค. ฟุตบอลชาย ตระกร้อชาย-หญิง 13.30 น. เป็นต้นไป
 288. แจ้ง จนท.ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล งานกาชาด 30 - 10 ธ.ค. รายละเอียด 1 2 3
 289. ขอเชิญนักกีฬาทุกประเภทร่วมซ้อมกีฬา วันที่ 25 พ.ย. 56 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ สสอ.เมือง พร้อมนำอุปกรณ์กีฬามาด้วย
 290. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 2557 รายละเอียด
 291. ด่วนที่สุด...แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจรายชื่อ จนท. และ ลูกจ้างในสังกัด พร้อมเลือก size เสื้อกีฬาตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ ส่งให้ สสอ.เมืองฯ ภายในวันทีั่ 20 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียดรายชื่อ
 292. แบบฟอร์ม พต.1 - 2
 293. แจ้งแผนรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ในวันที่  11 ธ.ค. 56   เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  หจก. เกียรติสุรนนท์ อำนาจเจริญ  เรียนเชิญ รพ.สต.ร่วมปฏิบัติงาน  สร้างนกทา  หนองมะแซว คึมใหญ่ นาผือ นาโพธิ์ โนนโพธิ์ คำน้อย  ภูเขาขาม นาแต้  และกุดปลาดุก   
 294. ขอเรียนเชิญ อสม.ดีเด่น 10 สาขา และ พี่เลี้ยง ซักซ้อมการนำเสนอผลงาน ประกวด อสม.ดีเด่น ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ /ดุษฎี
 295. ขอเรียนเชิญ ผอ.หรือตัวแทน รพ.สต.ละ 1 ท่าน ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์และแจ้งจำนวนความต้องการชุดกีฬา ในวันนี่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ /ดุษฎี
 296. ขอเชิญประธานและเลขาฯ หรือตัวแทน ทุกโซน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2556 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
 297. ขอเชิญนักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.ปลาค้าว, น้ำปลีก, ไก่คำ เข้าร่วมศึกษาดูงานสวนสมุนไพร จังหวัดระยอง/ จันทบุรี วันที่ 18 - 21 พ.ย. 56
 298. แจ้งนักแพทย์แผนไทย รพ.สต.ปลาค้าว, น้ำปลีก, ไก่คำ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย 22 พ.ย. 56 จ.ยโสธร
 299. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมการแข่งขันประกวดเรียงความเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลอำนาจฯ 40 ปี ในหัวข้อ"โรงพยาบาลในฝัน"รายละเอียดหนังสือ
 300. ด่วน รายชื่อและแผนการปฏิบัติงานปฐมพยาบาลของ จนท. ในช่วงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2556   (ที่พัก และสนามการแข่งขัน) ยืนยันกำหนดการล่าสุดเมื่อ 13 พ.ย.56 /ดุษฎีส่งข่าว  รายละเอียด
 301. สำเนาหนังสือส่งแผนประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ  รายละเอียดหนังสือ
 302. แจ้งแผนการออกประกวด/ประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สุงอายุระยะยาว  ตำบลโนนโพธิ์  วันที่ 15 พ.ย. 56  รายละเอียดเอกสาร
 303. เรียน จนท.ผู้เกี่ยวข้องทุก รพ.สต.เนื่องจากโครงการออกหน่วยให้บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่พื้นที่ ยังติดขัดปัญหาบางประการ จึงขอให้แจ้งผู้ป่วยรับบริการที่ รพ.อำนาจเจริญ เช่นเดิมเป็นการชั่วคราว หากแผนออกหน่วยฯแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดตารางนัดผู้ป่วย
 304. เรียน  ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ด้วย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 40 ปี โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตามรายละเอียดที่แนบมา หนังสือ รพ.อจ. (ติดต่อรับซองผ้าป่า ได้ที่ สสอ.เมืองอำนาจเจริญ)
 305. สสอ.เมืองฯ ขอเชิญพี่เลี้ยงและ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ 10 สาขา ประจำปี 2557 เข้าร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมเตรียมการการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขาระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 306. เรียน ทุก รพ.สต. ลงรายงานสถานการณ์การเงินของ รพ.สต. ประจำเดือนตุลาคม 2556 ได้แล้วที่เวบไซต์
 307. เรียน  ผอ.รพ.สต.โนนโพธ์   ด้วย  สสอ.เมืองฯ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมบำเพ็ญพระกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก(เจริญ สุวฑฺฒโน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้   สำเนาหนังสือที่ว่าการ อ.เมืองฯ_ที่ อจ o๑๑๘lว๕๔๔o.rar  #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 308. ขอเชิญร่วมประชุม มหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในหัวข้อ "แปลงโฉมชีวี ด้วยวิถีผู้นำ" ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม รายละเอียดหนังสือ
 309. เรียนผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผูบริโภคฯ ทุก รพ.สต.สำนักงานสาธารณสุข ได้ส่งแบบฟอร์มรายงานสารปนเปื้อนKPI-FS เพื่อรายงานผลประจำเดือนให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน กรุณารวบรวมส่งทุกวันที่ 5 ของเดือน ที่Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน รายละเอียดหนังสือ
 310. แบบรายงานส่งเสริมสุขภาพค่ะ  แบบรายงาน
 311. เรียน ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.ทุกแห่งจ้า ขอตามรายงานอนามัยแม่และเด็กทั้งหมดงวดที่1ค่ะ  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย.ค่ะ
 312. งานคร.แจ้ง...ขอเชิญตัวแทน รพ.สต.ห้วยไร่ นาแต้ ไก่คำ คึมใหญ่ ภูเขาขาม เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานงานเกษตรปลอดโรคและคัดกรองสุขภาพพนักงานโรงสีข้าว โดยให้นำข้อมูลผลการดำเนินงานเข้ามาด้วย ในวันจันทร์ที่ 4 พ.ย.56 เวลา 10.00 น. ณ สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รายละเอียดหนังสือจากจังหวัด
 313. เรียนเชิญคุณยุทธศาสตร์  สารธิมา  ร่วมเป็นวิทยากรฝีกซ้อมการเตรียมประกวด  ทูบีแดนซ์  ในวันที่  5 พ.ย.  ณ  รร.อำนาจเจริญ  รายละเอียดหนังสือ
 314. ประกาศผลการตัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา ประจำปี 2557 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ รายละเอียด
 315. แจ้งเลื่อนการประชุมจัดทำ KPI และแผน ปี 57 จากเดิมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ไปเป็นวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ผู้เข้าประชุมกลุ่มเป้าหมายเดิมครับ (ดุษฎีแจ้งข่าว)
 316. แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด สสอ.เมืองฯ ประจำเดือน ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ (ดุษฎีแจ้งข่าว)
 317. แจ้งตามรายงานการประเมิน ศพด. รพ.สต.ที่ยังไม่พบรายงานดังนี้ค่ะ   ขอให้ส่งภายในวันที่  30 ต.ค.ค่ะ  เชือก  1 ศพด. , น้ำปลีก , เหล่าพรวน , นาผือ (ให้รายงานแยกรายศพด. ) , โนนโพธิ์ , คำน้อย และนาแต้  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  ขออภัยที่ต้องทวงผ่านหน้าweb (รายละเอียดแบบประเมินตามข่าวที่ 19 ด้านล่างนะคะ 
 318. แจ้งขอความร่วมมือประสานการจัดกิจกรรมโครงการ "  เกษตรสุขภาพดี กับ ธกส. " รายละเอียดหนังสือ
 319. แจ้งเชิญเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการประกวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วันที่  30 ต.ค. 56  เวลา  08.00 น.  ณ  ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง  ( ศพด.ไก่คำ )  รายละเอียดหนังสือ
 320. แจ้งทุกรพ.สต...ขอความกรุณากรอกข้อมูล EPI รอบ 1 ปี (ต.ค.55-ก.ย.56) ตามแบบฟอร์มในไฟล์แนบ มีทั้งหมด 13 ตาราง ในตารางจะเป็นข้อมูลรอบ 6 เดือน (ต.ค.55-เม.ย.56) ขอให้อัพเดทเป็นทั้งปี 56 และใส่อักษรเป็นสีแดงหมายถึงแก้ข้อมูลแล้วในช่อง รพ.สต.ของท่าน และส่งกลับมาเป็นไฟล์ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.56 นี้ด้วย (ใช้ประกอบเอกสารสรุปผลการพัฒนางานปี 2556)  คลิกส์ไฟล์แบบฟอร์ม
 321. แจ้งด่วน  ขอเปลี่ยนแปลงวันรับบริจาคโลหิต  จากเดิมวันที่  4  พ.ย. 56  เปลี่ยนใหม่เป็นวันที่  1  พ.ย.56  ณ  ธกส.อำนาจเจริญ  รพ.สต.ที่ร่วมปฏิบัติงาน  สร้างนกทา  หนองมะแซว คึมใหญ่  นาผือ  นาโพธิ์   โนนโพธิ์  และคำน้อย  พร้อมกันก่อน สองโมงเช้าค่ะ  ขอบคุณค่ะ
 322. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้ง จนท.พี่เลี้ยง และ อสม.ที่จะคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอทั้ง 10 สาขา พร้อมกันที่ สนง.สสอ.เมืองฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 (พรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี) รายละเอียด
 323. ด่วนที่สุด  แจ้ง รพ.สต.ไก่คำ,น้ำปลีก ขอเชิญ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัดครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30น. ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
 324. สสอ.เมืองฯ Update รายชื่อ อสม.ที่สมัครคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ 10 สาขา ประจำปี 2557 ล่าสุด 25 ตุลาคม 2556  ไฟล์แนบ
 325. แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA with cryotherapy ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 28ต.ค.-8พ.ย.2556 ดังนี้ น.ส.นงรักษ์  ชาคำรอด รพ.สต.หนองมะแซว,น.ส.มยุรา  เกษมสุข รพ.สต.นาโพธิ์,น.ส.พรทิพย์  จันดีสาร  รพ.สต.น้ำปลีก
 326. ด่วน แจ้ง รพ.สต ไก่คำ ,น้ำปลีก,ปลาค้าว,เหล่าพรวน ส่งใบกรอกประวัติกลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีที่งานเวชระเบียน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ภายในวันศุกร์ที่ 25 ต.ค.2556
 327. แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรม ICD-10-TM จากเดิม 31 ต.ค. - 1 พ.ย.56 (2 วัน) เป็น  30 ต.ค. - 1 พ.ย.56 (3 วัน) เวลาและสถานที่เดิม และแจ้งเลื่อนหลักสูตรผู้ประเมินฯจาก 30 ต.ค. เป็น 29 ต.ค.56 *** ให้นำหนังสือ ICD-10-TM for PCU เล่ม 1 และเล่ม 2 มาด้วย
 328. ด่วน...แจ้งเลื่อนประชุม หารือ KPI / แผนงานโครงการ และแนวทางการดำเนินงานปี 2557 จาก 24-25 ต.ค.57 เป็น วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556  ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ **กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนอย่างน้อย รพ.สต.ละ 1 ท่าน
 329. ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมแนวทางการวินิจฉัยโรคและการให้รหัสโรค ICD-10 TM ทั้ง 2 รุ่น  รายละเอียดหนังสือ
 330. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง...ขอความกรุณาส่งข้อมูล MDS (ที่เคยส่ง ผช.จุมพล โดยขอให้อัพเดทข้อมูลถึง 30 ก.ย.56) ส่งเป็นไฟล์ Exell มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันจันทร์ที่ 28 ต.ค.56 เวลา 12.00 น.เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสรุปผลงานปี 2556 (จังหวัดกำหนดส่งรูปเล่ม 5 พ.ย.56)
 331. ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติ การคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์กลุ่มเป้าหมาย  ในวันที่ 26,29 ต.ค.2556 รายละเอียดหนังสือ
 332. ขอเชิญ นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.น้ำปลีก1 คน และหมอพื้นบ้าน จำนวน 4 คน ประชุม วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง สสจ.อจ.
 333. ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปและประเมินผลการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกปีงบประมาณ 2556 รพ.สต.ละ 1 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญรายละเอียดหนังสือ
 334. เรียน  จนท.ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งผลการประเมินตามแบบประเมินตามโปรแกรมตารางEXCELL   ที่ส่งแล้วดังนี้  ปลาค้าว 3 แห่ง , หนองมะแซว 1 คึมใหญ่ 2 นาโพธิ์ 1 กุดปลาดุก1 และนาสีนวน 1  แห่งที่เหลือ ขอความร่วมมือให้ประเมินผลส่งตามแบบรายงานโปรแกรมส่ง ที่ mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   รายละเอียดโปรแกรม  ภายในวันที่  25 ต.ค.56
 335. เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญจำกัด ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
 336. ด่วนที่สุด เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญจำกัด ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเซ็นต์ชื่อรับทราบยอดและ"เซ็นต์มอบฉันทะการรับเงิน สำหรับสสอ.เมืองฯ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 กรุณามาเซ็นต์ชื่อ กับ นายทินกร  ปราณี ที่ สสอ.เมืองฯ โดยด่วนด้วยครับ " ขอขอบคุณครับ ทินกร  ปราณี รายละเอียดหนังสือ
 337. ขอความร่วมมือ  รพ.สต.ที่มีทันตบุคลากร ในการจัดกิจกรรมทางทันตสาธารณสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ตามโครงการรณรงค์  คนไทยฟันดี  สดุดีสมเด็จย่า  รายละเอียดหนังสือ
 338. เรียน ผอ.สต นาโพธิ์ ด้วยสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย ได้ประสานการเป็นวิทยากรในการจัดอบรม โครงการการป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA ในวันที่ 28 ต.ค - 8 พ.ย 2556 ขอให้ดำเนินการตอบรับการเป็นวิทยากรต่อไป ตามเอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือประชุม
 339. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ และฟื้นฟูด้วยวิธีPAP ในวันที่18 ต.ค.2556 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ขอให้ส่งตัวแทนโซนละ 1 คน (ยกเว้นโซนไก่คำและโซนน้ำปลีก แห่งละ 2 คน) รายละเอียดหนังสือประชุม
 340. เรียนเชิญ  จนท.ผู้รับผิดชอบคลีนิกเบาหวาน  รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการออกติดตามให้บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในวันที่  16 ตุลาคม 2556  เวลา  13.00-16.00 น.  ณ  ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  รพ.อำนาจเจริญ 
 341. เชิญชวนร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. วันที่  16  ตุลาคม2556  ณ  โรงเรียนบ้านหนองหิ้ง ตำบลอำนาจ  อำเภอลืออำนาจ  รายละเอียดหนังสือ
 342. แจ้งขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกปี2556      รายละเอียดหนังสือ     ส่งผลงานที่   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , parichart.s@anamai,go,thภายในวันที่ 25 ต.ค. 56  ขอบคุณค่ะ
 343. แบบฟอร์มงานศพปลอดเหล้า  (ขอให้ทุก รพ.สต.นำแฟ้มเอกสารหลักฐานไปด้วย)
 344. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง...ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS ประเด็นงานศพปลอดเหล้า) ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ** อนึ่งขอความกรุณาประสานกำนันทุกตำบลให้ด้วยครับ คลิกส์หนังสือเชิญกำนัน   คลิกส์วาระประชุมแนบหนังสือเชิญ
 345. แจ้ง ทุก รพ.สต.เข้ารับข่าวที่เมนูรับส่งหนังสือด้วยครับ
 346. ด่วนที่สุด ขอเชิญทุก รพ.สต. เข้าร่วมประชุมอบรมแนวทางการวินิจฉัยโรคและการให้รหัสโรค ICD-10 TM หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่และฟื้นฟูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมแล้วในวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (จึงขอให้เจ้าหน้าที่สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านหน้าเวบต์ไซต์ของสสจ.อจ.www.ammo.moph.go.th ภายใน 15 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 น.) รายละเอียดหนังสือแนบ
 347. ขออนุญาตแจ้ง การส่งรายงานงานศพปลอดเหล้า โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม...รพ.สต.ที่ส่งแล้วมีดังนี้...ภักดีเจริญไก่คำ/ดอนเมย/นายม/ดงบังพัฒนา/ปลาค้าว/สร้างนกทา/คึมใหญ่/ภูเขาขาม/นาแต้/นาสีนวน (ตรวจสอบ ณ 11.50 น. 14 ต.ค.56) ** ส่วนที่เหลือขอให้ส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันนี้ด้วยครับ (กำหนดส่ง 11 ต.ค.56) อนึ่งขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับ จะนำเสนอภาพ รพ.สต.ในวันที่ 16 ต.ค.56 รพ.สต.ไหนจะแก้ไขข้อมูลขอภายในวันนี้ด้วยครับ
 348. สสจ.อจ. แจ้งโอนเงินสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อจัดซื้อ speculum แก่ รพ.สต.นายม เมื่อได้รับโอนเงินแล้ว ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินกับการเงิน สสจ.อจ ต่อไป ตามเอกสารแนบคำสั่ง รายละเอียดหนังสือ
 349. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง...ขอให้นำรถไปรับทรายเคลือบทีมีฟอส(ทรายอะเบท) ที่ อบจ.อำนาจเจริญสนับสนุน รพ.สต.ละ 8 ถัง ในวันนี้ (จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556) เวลา 13.00 น. ณ กองช่าง อบจ.อำนาจเจริญ ศูนย์ราชการดงสีบู (แถว ม.รามคำแหง) ** ขอให้ไปรับให้ได้ รพ.สต.ไหนไม่สะดวกจริงๆ ให้ประสานโซนรับแทน เพราะจำนวนมากไม่สะดวกในการรับในภาพอำเภอ 
 350. ขอเชิญประชุม...ตัวแทน รพ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 คน เข้าร่วมประชุม "ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557" ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556  เวลา 08.00-16.30 น.ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 รพ.อำนาจเจริญ * เน้นย้ำให้มาทุกแห่ง
 351. แจ้ง รพ.สต. ที่ยังไม่ส่ง 1.รายงานการควบคุมภายใน 2.แบบขอรับค่าตอบแทน 3.คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ส่งด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 ที่สสอ.เมืองฯ สุวรรณี กาญจนา
 352. เรียน ผอ.รพ.สต.นาผือ เรื่อง ขอเชิญรับรางวัล OP Award ระดับเขต ตามรายละเอียดแนบท้าย หนังสือเชิญรับรางวัล OP Award ระดับเขต.pdf งานสารบัญ นายทินกร ปราณี
 353. สสอ.โอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร ค่าตอบแทน พตส. เข้าบัญชี จนท. บ่ายวันนี้แล้ว รายละเอียดตามนี้ (อย่างอื่นฎีฎายังไม่ออกครับ)
 354. เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญจำกัด แจ้งข่าวดีครับ"ยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนออกแล้วครับ" ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเซ็นต์ชื่อรับทราบยอดและ"เซ็นต์มอบฉันทะการรับเงิน" สำหรับสสอ.เมืองฯ "กรุณามาเซ็นต์ชื่อ กับ นายทินกร  ปราณี ที่ สสอ.เมืองฯ โดยด่วนด้วยครับ " ขอขอบคุณครับ ทินกร  ปราณี รายละเอียดหนังสือ
 355. แจ้ง รพ.สต.รับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ (900 1800 )เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2556 ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ งานบริหาร(มารับด่วนด้วยครับ)
 356. แจ้งแผนการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 10 แห่ง      17 ต.ค.56 รพ.สต เช้า...ห้วยไร่ ไก่คำ ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง บ่าย...น้ำปลีก หนองมะแซว 18 ต.ค.56 รพ.สต.  เช้า...นาผือ โนนโพธิ์ บ่าย...นาแต้ กุดปลาดุก 
 357. สสอ.เมืองฯ ส่งหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ 10 สาขา ประจำปี 2557 ** หมายเหตุ- คัดเลือกระดับอำเภอวันที่ 29 ตุลาคม 2556 , หมดเขตส่งรายชื่อพร้อมสาขาที่คัดเลือก วันที่ 20 ตุลาคม 2556 (สอบถามเพิ่มเติม 087-6461088 -สิทธิศักดิ์ สุขกุล) รายละเอียดแนบ
 358. ขอความกรุณาทุก รพ.สต.ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ รายละเอียดตามไฟล์แนบ มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 6 ต.ค.56    คลิกส์แบบติดตาม     คลิกส์แบบฟอร์มWECANDO
 359. แจ้งผลการประกวดและประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  รายละเอียดหนังสือ
 360. เรียนเชิญทันตบุคลากรร่วมประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการ  รายละเอียดหนังสือ
 361. เรียนประธานโซนทุกแห่ง...ด้วย งาน คร.สสจ.อำนาจเจริญ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ " สรุปผลการดำเนินงาน CDC , NCD และ EMS จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2556 ":ระหว่างวันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม เลค เฮเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค อำเภอศรีสวัสดิื จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ขอให้ท่านคัดเลือกตัวแทนโซนๆละ 1 คน (ยกเว้นโซนไก่คำ 2 คน) เข้าร่วมประชุมตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ที่คุณปิยะ เสตพันธ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556  
 362. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556 วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองฯ(งานบริหารฯ สสอ.เมืองฯ ดุษฎี ไชยมาตย์
 363. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง...งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ แจ้งให้ยืนยันประชากรกองทุนสุขภาพระดับตำบล ตามรายละเอีดยในไฟล์แนบ ขอให้ส่งไฟล์กลับมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 30 ก.ย.56 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่ายืนยันตามข้อมูลเดิม คลิกส์รายละเอียด
 364. ด้วย รพ.อำนาจเจริญ จะได้จัดงาน  "ตุ้มโฮมดวงใจ  สายใยสัมพันธ์ " ในวันที่  1 ตุลาคม  2556  จึงขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริหารและส่งขวัญกำลังใจสำหรับผู้ที่เข้าสุ่เส้นทางสายที่ 61  พร้อมกันเวลา  10.30 น. ณ  ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อำนาจเจริญ นะคะ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วรญาค่ะ
 365. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกแห่ง เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จากแพทย์ รพ.ศูนย์มะเร็ง ในวันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 08.00 -12.00 น. ที่ สสจ.อำนาจเจริญ
 366. ด่วนที่สุด แจ้ง จนท รพ.สต. ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดดการสังคมและบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ วันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 367. แจ้งแผนบริจาคโลหิต วันที่ 26 กันยายน 56  ณ  หอประชุมพญานาครินทร์  แจ้ง รพ สต.ร่วมปฏิบัติงาน  เชือก  ดอนเมย  นาหมอม้า นายม  น้ำปลีก  ดงบังพัฒนา ปลาค้าว  และเหล่าพรวน 
 368. เชิญ จนท.รพ.สต.ละ 1 คน และ อสม.หมู่ละ 2 คน ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อ.เมืองอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ คลิกส์หนังสือเชิญและกำหนดการประชุม

 369. แจ้งทันตบุคลากรให้ส่งรายงานทันตสาธารณสุขไตรมาสที่4  รายละเอียดหนังสือ
 370. ขอความร่วมมือคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ  รายละเอียดหนังสือ
 371. เชิญชวนผู้สนใจซื้อเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา  100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  3 ตุลาคม 2556   รายละเอียด
 372. แจ้งสมาชิกออมทรัพย์ผู้ขอรับทุนการศึกษาปี 2556 ตามรายชื่อ ติดต่อรับเอกสารเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ภายใน 25 กันยายน 2556 ที่เอกชัย  มิฉะนั้นสหกรณ์จะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้
 373. สสอ.เมืองฯ ส่งรายละเอียดการโอนเงินประเภทต่างๆ ของข้าราชการในสังกัด สสอ.เมืองฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผช.ดุษฎี ไชยมาตย์ (089-7192799) รายละเอียด
 374. ประชาสัมพันธ์การอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีสำหรับคนพิการ หมดเขตรับสมัครวันที่  27 ก.ย.56  รายละเอียดหนังสือ
 375. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาล  รายละเอียดหนังสือ
 376. แจ้ง ทุก รพ.สต. รายชื่อผู้ป่วยจิตเวช  หากมีปรับปรุง แก้ไข  หรือเพิ่มเติม ให้ใช้ตัวหนังสือสีแดง  ส่งกลับ เอกชัย e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (ข้อมูลเดิม)
 377. ขอสนับสนุน จนท ดูแลสุขภาพ ผู้เข้าค่ายสร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 19 -27 กันยายน 2556 วัดก้าวหน้าสามัคคี ต.โนนโพธิ์ ดังนี้ รพ.สต.นายม โนนโพธิ์ ดงบัง นาหมอม้า น้ำปลีก ภักดีเจริญ เชือก ดอนเมย ไก่คำ และแจ้งวิทยากรค่าย ร่วมกิจกรรม
 378. ด่วน...องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพชีวิตฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 16.30 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 รพ.อำนาจเจริญ
 379. ขอเชิญ จนท. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ทุก รพ.สต. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวช วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 380.  แจ้ง คุณจิรัชยาอร และเจริญศรี  ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด วันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
 381. แจ้งผู้รับผิดชอบงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ทุกตำบล ขอให้กรอกข้อมูลประเมินตนเองปี 2556 ในเว็บฯสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามลิงค์ http://obt.nhso.go.th/obt/ ภายในวันที่ 16 ก.ย.56 เพื่อสรุปการดำเนินงานและนำเสนอภาพอำเภอต่อไป
 382. แจ้ง รพ.สต.น้ำปลีกเรียนเชิญตัวแทนผุ้ประกอบการตลาดสดและร้านอาหารและแผงลอย  ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  ในวันที่  20 ก.ย. 56  ณ  ห้องประชุมชัยพฤกษ์  รพ.อำนาจเจริญ เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ตลาดเทศบาลน้ำปลีก  1  จำนวน  20  คน  และตลาดเทศบาลน้ำปลีก 2 จำนวน  10 คน  (รายละเอียดสำเนาหนังสือฝากไปกับ คุณบุญนำ )
 383. แจ้งกำหนดประชุม ผอ.รพ.สต. ประจำเดือน ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ (เที่ยงรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านลาบไก่ โนนหนามแท่ง ห้องแอร์) / บริหาร  และแจ้งการเงิน รพ.สต.ติดต่อ คุณวรญาด้วย
 384. แจ้งรายชื่อ จนท. ร่วมศึกษาดูงาน การดำเนินงานยาสเพติด ประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2556  ได้แก่ K.ดุษฎี, วรายุทธ, วิสุทธิ์, อำนวย, บุญนำ, ยุทธศาสตร์ และสุมาลี ล้อเคลื่อน 19.00น. สสจ.อำนาจเจริญ
 385. งานประกันแจ้ง...ขอเชิญประธานกองทุนฯ เลขานุการ จนท.สาธารณสุข อสม.และกรรมการกองทุนฯ รวมกองทุนละ 5 คน เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เวลา 08.30 - 16.30 น.  ขอความกรุณารับหนังสือเชิญประชุมและประสานพื้นที่ได้ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
 386. รายละเอียดวงเงินที่โซนใช้เลื่อน ส่งให้ในระบบรับส่งหนังสือแล้ว
 387. แจ้ง ตัวแทนโซนๆละ 1 ท่าน ยกเว้นโซนนายม 2 ท่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน โดยมอบภารกิจโซนนายม นำเสนอผลการดำเนินงานการวางระบบควบคุมภายในของ รพ.สต.  ประชุมในวันที่ 12-13 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชัยพกฤษ์ ชั้น4 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ /บริหาร 
 388. ด่วน แจ้งเปลี่ยนแปลงประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน ระดับอำเภอ จากเดิม โดยนัดประชุม ประธานและเลขานุการโซนที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 4 เป็นกรรมการ ประชุมในวันพุธที่ 12 กันยายน 2556  เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ (เพื่อให้โซนได้มีเวลาพิจารณาเต็มที่) /ผช.
 389. โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก  รายละเอียดหนังสือ
 390. นโยบายการให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน โฟเลท  และเหล็ก  แก่หญิงตั้งครรภ์  หญิงให้นมบุตรตามชุดสิทธิประโยชน์ของการดูแลหญิงตั้งครรภ์   รายละเอียดหนังสือ
 391. แจ้งปรับแผนบริจาคโลหิต เดือน กันยายน  56 ดังนี้ วันที่  12 ก.ย.  เปลี่ยนสถานที่จาก เดิม รร.โปลีเทคอำนาจเจริญ เปลี่ยนใหม่เป็น เทศบาลน้ำปลีก  รพ.สต.ที่ช่วยปฏิบัติงาน  สร้างนกทา หนองมะแซว คึมใหญ่ นาผือ นาโพธิ์ โนนโพธิ์ และคำน้อย    และวันที่  19  ก.ย. เปลี่ยนเป็นวันที่  16 ก.ย. สถานที่  รร.เทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ  รพ.สต.ที่ปฏิบัติงาน  ภูเขาขาม นาแต้ กุดปลาดุก โนนดู่ นาสีนวน ภักดีเจริญ ห้วยไร่  และไก่คำ  ขอความร่วมมือ จนท.ที่ร่วมปฏิบัติงานได้เคร่งครัดเรื่องเวลาปฏิบัติงาน 08.00-12.00 น. ด้วยค่ะ  ขอบคุณนะคะ
 392. รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่จะเอาลงในภาคผนวก ก ในสัญญาจ้าง ดาวน์โหลดด้านบนได้เลยครับ
 393. ขอเชิญ จนท. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ทุก รพ.สต. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวช วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 394. แจ้งรายชื่อ จนท. ร่วมศึกษาดูงาน การดำเนินงานยาสเพติด ประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2556  ได้แก่ K.ดุษฎี, วรายุทธ, วิสุทธิ์, อำนวย, บุญนำ, ยุทธศาสตร์ และสุมาลี
 395. ด้วยนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ แจ้ง ผอ.รพ.สต. หรือ รองผอ.รพ.สต. ประชุมเรื่องไข้เลือดออก ณ หอประชุมศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เวลา 13.00 น. ขอให้เตรียมข้อมูลไข้เลือดออกของพื้นที่ตัวเองมาด้วย  ห้ามขาดเด็ดขาด 
 396. แจ้ง รพ.สต. 9 แห่ง ร่วมประชุมเตรียมประเมินมาตรฐานสุขศึกษา ในวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านคำน้อย
 397. ด่วน แจ้งนัดคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 2/2556  ประธานโซนและเลขานุการโซนได้คะแนนลำดับ 1-4  ร่วมประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 398. แจ้ง รพ.สต.จัดพิมพ์สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามแบบสัญญาด้านบน  โดยจัดทำ 2 ชุด
 399. ด่วน แจ้งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มาทำสัญญาการจ้าง ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ หลักฐานที่จะต้องนำมา  สำเนาบัตรบัตรประชาชน  สำเนาวุฒิการศึกษา  สำเนาการจ้างครั้งแรก สำเนาการจ้างปัจจุบัน 
 400. ด่วน แจ้งข้าราชการที่ประสงค์ย้ายภายใน/ต่างจังหวัด ให้ส่งใบขอย้ายที่งานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2556 หากเลยกำหนดจะไม่รับพิจารณา
 401. ขอความร่วม ทุกรพ.สต. กรอกแบบประเมิน มาตรฐาน ระบบงานยาเสพติดใน รพ.สต. ตามแบบฟอร์ม ส่ง file ข้อมูล excel ทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายใน 2 กันยายน 2556
 402. สสอ.เมือ่งฯ แจ้ง รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายชื่อ อสม.หมู่บ้านละ 2 คน ที่เข้ารับการอบรมการใช้เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา (รพ.สต.ภักดีเจีิญ, ห้วยไร่ , ดอนเมย , น้ำปลีก , ดงบังพัฒนา , เหล่าพรวน , สร้างนกทา , คึมใหญ่ , นาผือ , นาโพธิ์ , ภูเขาขาม และ รพ.สต.นาแต้ ) **หมายเหตุ-ขอให้หน่วยบริการดังกล่าวส่งรายชื่อ อสม.ภายในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556
 403. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง นำอสม.หมู่บ้านจัดการสุขภาพจำนวน 5 คน เข้าร่วมอยรม "ค่ายสร่้างเสริมสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคาร Fit for Life (ข้างอาคารอำนวยการ) รพ.อำนาจเจริญ (มีอาหารและอาหารว่างบริการ / ค่ารถใช้งบ 3,500 บ.ของหมู่บ้าน)
 404. รพ.อจ.ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสักการะพระพุทธชยันตีนาลันทา และร่วมกิจกรรมชมรมจริยธรรม 2-5 กันยายน 2556 ณ รพ.อจ. (3 ก.ย.5 เวลา 07.00 น.3 ก.ย.56 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป / เวลา 13.00-16.00 น. ฟังธรรมะบรรยายหัวข้อ "จิตประภัสสรและปาฏิหารย์แห่งปัญญาและการเยียวยา" โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียร์สุต /// คลิกส์รายละเอียด
 405. เป้าหมายและผลงานสะสมPap/VIA อ.เมืองฯ53-56(ณ 31 ส.ค.56)
 406. ปชส ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น วันที่ 11 - 13 กันยายน 2556 งบต้อนสังกัด แจ้งรายชื่อเพื่อขออนุญาตไปราชการได้ที่ เอกชัย ภายในวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 15.00น.
 407. ปรับแก้1_KPI 2_2556_M มีแก้ไขนิดหน่อยครับ
 408. แจ้งรับเงินค่าศึกษาบุตร คุณ ธัญลักษณ์ / ภราดัย / ชัยณรงค์ / กนกอร  รับได้ที่งานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ 
 409. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง เบิกวัสดุทางการแพทย์ได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2556 เนื่องจากทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะทำการตัดยอดคลัง ปีงบประมาณ2556
 410. KPI Template 2/2556
 411. ขอเชิญ จนท.รพ.สต.ละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อำนาจเจริญ 
 412. แจ้งการประเมินลูกจ้างเข้าสู่พนักงานกระทรวงวันที่  29 สิงหาคม 56   ลำดับที่ 1-40 ให้มาสัมภาษณ์  ภาคเช้า เวลา 09.00 เป็นต้นไป  ภาคบ่ายเร่ิมที่ลำดับ 41  -  78
 413. ขอความร่วม ทุกรพ.สต. กรอกแบบประเมิน มาตรฐาน ระบบงานยาเสพติดใน รพ.สต. ตามแบบฟอร์ม ส่ง file ข้อมูล excel ทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายใน 30 สิงหาคม 2556
 414. แจ้งแผนการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  รร.ปลาค้าววิทยานุสรณ์ , ตลาดสดเทศบาล 1 ต.น้ำปลีก  วันที่   30  สิงหาคม 56  รายละเอียดหนังสือ
 415. หนังสือแจ้งแผนประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ"  ศูนย์ไก่คำ ต.ไก่คำ  วันที่  12 ก.ย. 56  รายละเอียดหนังสือ
 416. แจ้ง เปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว. เดือนกันยายน 56 จากพื้นที่เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญเป็นบ้านหินกอง ปทุมราชวงศา  รายละเอียดหนังสือ
 417.  ขอเชิญวิทยากร คุณยุทธศาสตร์  สารธิมา และคุณสุมาลี  ไชยเสริฐ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาจจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลาจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 รายละเอียดหนังสือ หนังสือ
 418. แจ้งแผนการออกประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ระดับจังหวัด  ศูนย์เด็กเล็กบ้านไก่คำ  วันที่  12  ก.ย. 56 คณะกรรมการ10 คน
 419. ด่วนที่สุด...แจ้งทุก รพ.สต.นำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปอัพเกรดโปรแกรม Hos-xp ที่ศูนย์ ICT สสจ.อจ.ภายในวันจันทร์ที่ที่ 26 สิงหาคม 2556 **หมายเหตุ-เอาเครื่อง Linux เท่านั้น
 420. ขอเชิญคณะกรรมการ MCATT ระดับอำเภอ ร่วมประชุมชุมและซ้อมแผนการเยียวยาจิตใตผู้ประสบภัย วันที่ 26 ส.ค. 56 09.00น. ประชุมเตรียมการ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนายม วันที่ 27 ส.ค. 56 14.00น. ซ้อมแผน ร่วมกับการซ้อมแผนรับมืออัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านนายม ต.นายม ดังนี้ k. ดุษฎี, ฤทัย, อุทัย, ชัชวาล(นาหมอม้า), วรายุทธ, สุมาลี, นงลักษณ์, วัชรีพร, ชัยณรงค์,และ เอกชัย
 421. แจ้งผู้บำบัด ตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 (จากคุมประพฤติ) ที่บำบัดครบ 120 วันแล้ว หรือ drop out ภายใน 120 วัน ขอให้แจ้งpaper (แบบรายงาน ปฟ.8-2,8-3,8-4 ที่คุมประพฤติส่งให้ กลับ สนง.คุมประพฤติ และทำการปิดระบบ บสต.3 และหากหน่วยงานใด รับ case แต่คุมประพฤติยังไม่สร้าง บสต.2 ให้ ภายใน 2 สัปดาห์ ขอให้แจ้งชื่อ-สกุล เลข13หลัก และวันที่รับcase ไปยังคุมประพฤติทาง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทร 0832911570 k.สมชาย
 422. แจ้ง คณะทำงานติดตามผู้ผ่านการบำบัด ค่ายพลังสีขาม และสร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ ประชุมพร้อมกันวันที่ 28 ส.ค. 2556 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมกาญจนา ชั้ัน 2 ที่ว่าการอำเภอเมือง พร้อมผลการติดตามเข้ามาด้วย เพื่อชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าติดตามต่อไป กำหนดการค่ายปี 55
 423. ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน รพ.สต.แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุม เรื่อง การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์อย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 424. ย้ำ เรื่องเดิม แจ้งกำหนดการโครงการ "สร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ" รุ่นที่ 9 (ค่ายอำเภอ) วันที่ 19-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดก้าวหน้าสามัคคี ต.โนนโพธิ์ ขอความร่วมมือ จทน.ร่วมดูแลสุขภาพผู้เข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดแนบ
 425. ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือ ทุก รพ.สต. ตรวจสอบจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการแพทย์แผนไทย และจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่เข้ารับบริการใน รพ.สต. ระหว่าง 1 ต.ค. 55 ถึง 31 พ.ค.56 (6เดือน)  รบกวนแจ้งทางโทรศัพท์ ภายใน 22 ส.ค.56 ก่อน 10.00น. ขอบคุณคับ
 426.  แจ้งผู้ดูแลระบบของแต่ละ รพ.สต.ดำเนินการ Up Mysql ในcentos และ version hosxp เป็น 8.7 โดยขอให้นำ CPU เครื่อง server (เครื่องแม่) และโน๊ตบุ๊ค เข้ามาดำเนินการที่ ICT สนง.สสจ.อจ.ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค.56 วัน ละ 8 รพ.สต.ตามแผนที่แนบมานี้ คลิกส์รายละเอียดแผน
 427. ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งนำกล้องจุลทรรศน์เข้ามาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น.พร้อมเจ้าหน้าที่ 1 ท่าน ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 428. งาน คร.ขอแจ้งเลื่อนแผนตรวจจอประสาทตาและความดันลูกตาออกไปก่อน จะแจ้งแผนใหม่ภายหลัง(จากประเมิน KPI)
 429. ขอให้ทุก รพ.สต.คัดเลือก อสม.ตามโค้วต้าโซนละ 10 คน (ยกเว้นโซนไก่คำ 20 คน) เน้นหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยวัณโรค เข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องวัณโรค ดังนี้...วันที่ 6 ก.ย.56 ภาคเช้า...โซนไก่คำ 20 คน / โซนโนนโพธิ์ 10 คน / โซนน้ำปลีก 10 คน / โซนนาผือ 10 คน.................วันที่ 6 ก.ย.56 ภาคบ่าย...โซนคำน้อย 10 คน / โซนปลาค้าว 10 คน / โซนนาแต้ 10 คน / โซนห้วยไร่ 10 คน  * มีค่าพาหนะให้ อสม.ที่ร่วมประชุมคนละ 100 บาท
 430. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ละ  1 คน เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ(CUPเมือง)พัฒนาระบบยาและดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงโดยใช้แนวทางปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ในวันพุธที่ 21 ส.ค.56 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ คลิกส์หนังสือส่ง
 431. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง...สสจ.อจ.ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.สต.ละ  1คน เข้าร่วมประชุม "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (Mini case manager)" ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี........ในการนี้ขอให้ส่งรายชื่อผู้ร่วมประชุมและวันเข้าพัก ผ่านผู้ประสานงาน NCD โซน.....(กาณ์นิดา/รัตนากรณ์/จุรีพร/มยุรา/จุฬาพร/นงค์รักษ์/สมาภรณ์/นลินรัตน์) *รวบรวมส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ภายในวันที่ 21 ส.ค.56 ด้วย หนังสือส่ง   ตารางอบรม   ตารางอบรม2  
 432. แจ้งรายชื่อ จนท ร่วมออกหน่วยดูแลสุขภาพผู้บำบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 2 (ค่ายจังหวัด) ระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม 2556 ณ ค่าย อส.  รายละเอียด
 433. ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. และ นักวิชาการ รพ.สต. ประชุมข้อราชการ รับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 (KPI) ประชุมวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 434. ขอสำรวจ รพ.สต.ที่จะส่งกล้องจุลทรรศน์ตรวจสภาพและซ่อมบำรุงให้ใช้การได้ แจ้งมาที่คุณปิยะ ภายในวันนี้ (ศุกร์ที่ 16 ส.ค.56) จะติดต่อบริษัทมาซ่อมประมาณสัปดาห์หน้า ฝากโซนช่วยประสานด้วยครับ...(แจ้งจำนวนและยี่ห้อด้วยนะครับ)
 435. แบบฟอร์ม Heart1
 436. แบบฟอร์ม พต.1
 437. ด่วน แจ้ง รพ.สต. ส่งรายชื่อผู้ปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  ภายใน 16 สิงหาคม 2556
 438. ขอเชิญวิทยากรค่ายบำบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 2 ได้แก่ Kยุทธศาสตร์ และสุมาลี ประชุม วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สสจ.อำนาจเจริญ
 439. แจ้งกำหนดการค่ายบำบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 2 (ค่ายจังหวัด) ระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม 2556 ณ ค่าย อส. และขอแจ้งวิทยากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ Kยุทธศาสตร์และสุมาลี ขอความร่วมมือ จทน.ร่วมดูแลสุขภาพผู้เข้ารับการอบรม รายละเอียด
 440. แจ้งกำหนดการโครงการ "สร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ" รุ่นที่ 9 (ค่ายอำเภอ) วันที่ 19-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดก้าวหน้าสามัคคี ต.โนนโพธิ์ ขอความร่วมมือ จทน.ร่วมดูแลสุขภาพผู้เข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดแนบ และขอแจ้งวิทยากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ Kวิสุทธิ์, บุญนำ, อำนวยและวรายุทธ
 441. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ ขอความร่วมมือ ตำบลนาจิก , ตำบลปลาค้าว , ตำบลนาผือ , ตำบลโนนหนามแท่ง , ตำบลห้วยไร่ , ตำบลไก่คำ คัดเลือกแกนนำองค์กรเพื่อร่วมในกระบวนการถอดบทเรียน ตำบลละ 3 คน โดยส่งรายชื่อให้ สสอ.เมืองฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556   รายละเอียด
 442. แจ้งผู้เข้าร่วมอบรมการดูแลและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าแก่บุคลากรสาธารณสุข วันที่ 15 สิงหาคม 2556 08.00-16.30น. ณ รร.ลายทอง อุบลราชธานี เบี้ยเลี้ยง เดินทาง เบิกต้นสังกัด หนังสือขออณุญาตไปราชการ รับได้ที่เอกชัย คับ
 443. แจ้งทีมตรวจสารเสพติดในสถานบริการ ร่วมออกตรวจสารเสพติดในสถานประกอบการ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-15.00น.
 444. แจ้งแผนรับบริจาคโลหิตวันที่  15 ส.ค.56  ณ  บิ๊กซีอำนาจเจริญ  เชิญ รพ.สต.ร่วมปฏิบัติงาน  เชือก  ดอนเมย  นาหมอม้า นายม น้ำปลีก ดงบังพัฒนา ปลาค้าว  และเหล่าพรวน
 445. เชิญประชุม...ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมงานอุบัติเหตุเรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR 2010 )" ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 รพ.อำนาจเจริญ 
 446. เรียน จนท.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่พี่แป๋วกฤษณา  พรรณรัตน์    ในวันที่  13  ส.ค. 56  เวลา  18.00 น. ที่บ้านโพธิ์ศิลา  ต.โนนโพธิ์  ค่ะ
 447. แจ้ง รพ.สต.ช่วยส่งภาพและข้อมูลเพื่อนำมารวบรวมจัดบูธอำเภออนามัยการเจริญพันธ์  โปรดคัดสรรภาพที่สวยงามที่สุดเข้ามาค่ะจะนำไปโชว์ที่เมืองทองธานีและขอข้อมูลจำนวนหญิงอายุ15-19 ปี ที่คลอดบุตร (ข้อมูล ต.ค.55 - ก.ค.56) ขอให้ส่งภายในวันที่  14 ส.ค.ค่ะ   รายละเอียดเกณฑ์อำเภออนามัยเจริญพันธุ์
 448. ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัย    แด่คุณแม่ของพี่กฤษณา  พรรณรัตน์  รพ.สต.นายม  กำหนดการฌาปณกิจวันที่  15  ส.ค.56 กำหนดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมจะแจ้งอีกครั้งค่ะ
 449. เรียนเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมต้อนรับนพ.สสจ. และร่วมรับฟังการสรุปผลงานดำเนินงานอำเภอ DHS ในวันที่  13 ส.ค. 56 เวลา 08.30 น. ณ  สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 450. แจ้งพยาบาล จากรพ.สต.อีก2 แห่ง     รพ.สต.นายม  และน้ำปลีก  ร่วมปฏิบัติงานบริการปฐมพยาบาลวันแม่แห่งชาติ  วันที่  12  ส.ค.56 เวลา 18.00 น. ณ  หอประชุมพญานาครินทร์ 
 451. สรุปวาระประชุมงานควบคุมโรคติดต่อเช้า 7 ส.ค.56 ///// สรุปวาระประชุมงานNCDบ่าย 7 ส.ค.56
 452. ขอเชิญทันตบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตแพทย์-ทันตาภิบาล ระหว่างวันที่  20-22 ส.ค.56 ณ จ.หนองคาย ค่าใช้จ่ายเบิกจาก รพ.อำนาจเจริญ ( อ้อมใจ. ธัญลักษณ์ , พงษ์ศักดิ์ ,หยาดรุ้ง , เกศรินทร์ , เสาวลักษณ์( ศูนย์โนนหนามแท่ง) , จุฑารัตน์ , และธิดารัตน์   ช่วยบอกข่าวด้วยค่ะ รายละเอียดที่ สสอ.นะคะ
 453. แจ้งพยาบาล  รพ.สต.  2   แห่ง    ดอนเมย  และนาหมอม้า  ร่วมปฏิบัติงานให้บริการปฐมพยาบาลสำหรับผู้เข้าร่วมพิธี  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินีนารถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  81  พรรษา 12 สิงหาคม 2556  เวลา  18.00 น. ณ  หอประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 
 454. ขอเชิญประชุม...รพ.อำนาจเจริญขอเชิญตัวแทน รพ.สต.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ 4 ท่าน (คุณนริศรา , คุณกฤษณา , คุณวรารดา(สิริญา) , คุณทิพวรรณ) ร่วมประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบยาและดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันฯโดยใช้แนวทางจราจรชีวิต 7 สี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค.56 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิ รพ.อำนาจเจริญ  คลิกส์รายละเอียด
 455. รายละเอียดและรายชื่อ จนท.ไปประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ที่ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค.2556 รายละเอียด
 456. เรียนเชิญคณะทำงานการจัดบูธอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมประชุมปรึกษาหารือวันที่  8 ส.ค.56 เวลา 14.00น. ณ  สสอ.เมืองอำนาจเจริญ   คุณศิรินุช  คุณจุรีพร  คุณธัญมล คุณสุดารัตน์ คุณกาณิดา  คุณพะยอม  คุณแคทรียา ( ขออนุญาต ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่มีรายชื่อ จนท. ร่วมปฏิบัติงานได้อนุญาตให้น้องร่วมปฏิบัติงานนะคะ)
 457. แจ้ง จนท. รพ.สต. 4 แห่ง  ให้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล  ในงานแข่งขันกีฬามินิวอลเลย์บอล  ที่ รร.อำนาจเจริญ  วันที่  6 ส.ค. ขอ จนท.จากภักดีเจริญ  . วันที่  7 ส.ค. ขอ จนท.จาก ห้วยไร่  , วันที่  8 ส.ค. ขอจนท.จากไก่คำ  วันที่ 9 ส.ค. ขอ จนท.จาก เชือก  เรื่องยาและเวชภัณฑ์ สสจ.ดำเนินการเบิกและนำไปไว้ที่ จุดแข่งขันแล้ว  ถ้าเวชภัณฑ์ สสจ.จะประสานให้
 458. แจ้ง คณะทำงานควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียน ประชุม 7 ส.ค. 56 ห้องประ.ชุมกาญจนา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ดังนี้ รพ.สต.น้ำปลีก K นริศรา , รพ.สต.ปลาค้าว K จุฬาพร, รพ.สต.นาผือ K ศิริพร
 459. เชิญประชุม...แจ้งผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ รพ.สต.ละ  1 ท่านเข้าร่วมประชุม หารือ แนวทาง และติดตามงาน (พยาธิ , TB. , สอบสวน DHF...) ในวันพุธที่ 7 ส.ค.56 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  * ขอให้นำข้อมูล รพ.สต.เข้ามาด้วย ** ข้อให้นำโน๊ตบุ๊คเข้ามาอย่างน้อยโซนละ 1 เครื่องนะครับ
 460. เชิญประชุม...แจ้งผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ งานส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.ละ  1 ท่านเข้าร่วมประชุม หารือ แนวทาง และติดตามงาน (แผนความดันลูกตาและจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวาน,PAP. VIA . แผนอัลตร้าซาวด์มะเร็งตับและท่อน้ำดี , ฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง ปิงปอง 7 สี...) ในวันพุธที่ 7 ส.ค.56 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  * ขอให้นำข้อมูล รพ.สต.เข้ามาด้วย ** ข้อให้นำโน๊ตบุ๊คเข้ามาอย่างน้อยโซนละ 1 เครื่องนะครับ
 461. แจ้งผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด นำเข้าข้อมูลผู้อบรมค่ายสร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ ปี 2556 ลงในระบบรายงาน บสต. ภายใน 15 สิงหาคม 2556 และดำเนินการติดตามผู้ผ่านค่ายตามระบบ
 462. เพิ่มเติม   แนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัด (ค่ายสร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ) รายละเอียด
 463. แจ้ง จนท ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด  ติดต่อขอรับรายชื่อผู้ผ่านการบำบัด (ค่าย) และคู่มือการติดตาม ด่วน
 464. ข่าวดี รายละเอียดโอนเงินตกเบิก / เงินค่าครองชีพ / เงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. ซึ่งงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญจะทำการโอนเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 รายละเอียด
 465. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ส่งตัวอย่างน้ำมันทอดซ้ำ บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว ตรวจวิเคราะห์ ส่งตัวอย่างในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สสจ.อจ.รายละเอียดหนังสือ
 466. เรียนเชิญตัวแทนโซนๆละ 1 ท่าน ร่วมรับการนิเทศงาน  "การเชื่อมโยงงานบริการ "  จาก สปสช.เขต 10  ในวันที่  2  สิงหาคม 2556  เวลา 09.30 น.  ณ  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 467. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ รพ.สต.ละ 1 คน ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอและตำบล ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมฝ้ายขิด (นำข้อมูลรายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออกทั้งเฉพาะรายและการระบาดมาด้วยเพื่อประกอบการฝึกปฏิบัติ เอาเท่าที่มีไม่ต้องทำเพิ่มครับ)
 468. ขอเชิญพยาบาลวิชิาชีพ รพ.สต.ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.56 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อำนาจเจริญ
 469. ขอเชิญพยาบาลวิชิาชีพที่เป็น Provider VIA อ.เมืองฯทุกท่านเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการนิเทศติดตามงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันจันทร์ที่ 5 ส.ค.56 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สนง.สสจ.อำนาจเจริญ
 470. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สายด่วยฉุกเฉิน 1669 โดยใช้ข้อความ "บาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 โทรฟรี แต่อย่าโทรเล่น" บนถุงยาของสถานพยาบาลในสังกัดฯ
 471. แจ้งการเฝ้าระวังโรคคอตีบ เนื่องจากพบผู้ป่วยยืนยันคอตีบในอำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร ในช่วงต้นเดือน ก.ค.56 และจากการสอบสวนโรคมีประวัติเชื่อมโยงกับผู้ประกอบอาชีพในเขต จ.อำนาจเจริญ  จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการกระจายโรคมายัง จ.อำนาจเจริญ จึงขอให้เฝ้าระวังตรวจจับผู้มีอาการสงสัยคอตีบ คือ "มีไข้ เจ็บคอ แผ่นฝ้าขาวปนเทา ติดแน่น บริเวณทอนซิล ช่องคอ และหรือโพรงจมูก กล่องเสียง" หากพบ ให้รายงาน สสจ.อจ.ทราบตลอด 24 ชม. และขอให้สถานบริการทุกแห่งตรวจสอบความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 
 472. เรียนเชิญ จนท.สธ.เมืองอำนาจเจริญร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2556  วันที่ 2 สิงหาคม  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 473. สสจ.อจ.แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด จากวันที่  7 สิงหาคม 2556 เป็น 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อำนาจเจริญ
 474. ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่คุณแม่ ของคุณจิรัชยาอร ไชยโยธา นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.น้ำปลีก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ขอเรียน คณะเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ บ้านปริญญา ตำบลหนองมะแซว (หน้า รพ.สต.หนองมะแซว)  ขอให้ จนท.การเงินทุก รพ.สต.ติดต่อประสานกับคุณ วรญา จารุวงศ์ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง /ดุษฎี
 475. แจ้งผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ทุก รพ.สต. สามารถกรอกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชได้แล้ว ผ่านทางเว็บ รพ.อจ. Username เลข 13 หลัก Password : 1234 กรณี รพ.สต.ใดไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อ รพ.อจ. (K อนุรักษ์ ชิดดี)
 476. แจ้งชุดติดตามผู้ผ่านการบำบัด ค่ายสร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ ระดับตำบล ติดต่อรับรายชื่อผู้ผ่านการบำบัด (ค่าย) ปี 2556 ที่งานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ดังนี้ ตำบลกุดปลาดุก, ปลาค้าว, เหล่าพรวน, คึมใหญ่, ดอนเมย, นาวัง, นาจิก, นาผือ, นาหมอม้า, และไก่คำ
 477. ขอเชิญ ตัวแทน รพ.สต. แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการงานสุขภาพจิต วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 478.  
 479.  
 480.  
 481.  

ขอเชิญ รพ.สต. ส่งผลงานด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อรับรางวัล Terumo Diabetes Patient Care Team Award ปี 2556 เงินรางวัล 20,000 - 50,000 บาท สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อ คุณเนตรนภา 081-1203656 ด่วนไม่เกินวันที่ 9 ตุลาคม 2556

 • แจ้งเลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ เป็นวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2556 สถานที่เดิม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 1. 1.ปิยะ 2.วรญา 3.เนตรนภา 4.เอกชัย 5.บุญนำ/แจ่มจันทร์/ดลรวี/ชำนาญ/วิสุทธิ์/สุมาลี/สไบทรง/ชนิพร

 

แจ้ง ผู้มีรายชื่อดังนี้ร่วมปฏิบัติงานจัดบูธอำเภออนามัยเจริญพันธ์ ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ย. 56  ณ  เมืองทองธานี  คุณศิรินุช  คุณธัญมล คุณสุดารัตน์  คุณกาณิดา คุณพะยอม และวรญา  รถออกจาก  สสอ.เวลา 21.00 น .

 

 1. แจ้ง รพ.สต.ต่อไปนี้ รับเงินดำเนินโครงการพัมนาระบบมาตรฐานสุขศึกษา ปี 2556 จำนวน 5850 บาท/แห่ง มี รพ.สต.หนองมะแซว โนนโพธิ์ นาแต้ น้ำปลีก ไก่คำ นาผือ กุดปลาดุก ห้วยไร่ ศสม.เมือง(หอนาฬิกา) และศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง รับได้ที่งานบริหาร สสอ.เมืองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 2. สสอ.เมืองอำนาจเจริญ โอนเงินค่าตอบแทนบำบัดยาเสพติดเข้าบัญชี รพ.สต.แล้ววันนี้ เมื่อได้รับโปรดนำส่งใบเสร็จรับเงินให้งานบริหาร สสอ.รายละเอียด
 3. ด่วน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลสุขภาพผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด 29 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม  56 ณ วัดก้าวหน้าสามัคคี หมู่ 6 ตำบลโนนโพธิ์  ดังนี้ โนนโพธิ์, ไก่คำ, ดอนเมย, เชือก, ภักดีเจริญ รายละเอียด
 4. แจ้งขอเชิญประชุม เรื่อง การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง และแจ้งข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับฟังการชี้แจงตามหลักเกณฑ์ดัง กล่าวด้วย มี 1.น.ส.นงค์รักษ์  ชาคำรอด 2.น.ส.รัตนากร  เผ่าหอม  3.น.ส.ทัศนี  แสวงสุข ประชุมวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจ.รายละเอียดหนังสือ
 5. งานส่งเสริมสุขภาพแจ้งแผนปฏิบัติงานการรับบริจาคโลหิต  วันที่  30  กรกฎาคม  2556  ณ      รร.อำนาจเจริญ  เชิญ จนท. ร่วมปฏิบัติงาน  รพ.สต.สร้างนกทา  หนองมะแซว คึมใหญ่ นาผือ นาโพธิ์ โนนโพธิ์ และคำน้อย   ค่ะ
 6. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ ขอเชิญตัวแทน รพ.สต.ทุกแห่งๆ ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้ว เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา(โดย อสม.) และรับจัดสรรเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ในวันที่ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจ. (สอบถามเพิ่มเติม 087-6461088 ตุ้ย)
 7. ไฟล์อัพเดทโปรแกรมแป๊ปฯครับ
 8. แจ้งแผนและแนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ ปี 2556 ดูในไฟล์แนบเลยครับ ( 25-26-29-30 กรกฎาคม 2556 นี้เท่านั้น) คลิกส์รายละเอียด
 9. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจคนพิการแขน-ขาขาดในพื้นที่ และส่งข้อมูลภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ส่งคุณวรญาค่ะ รายละเอียดหนังสือ
 10. เชิญชวนร่วมกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม 2556  09.30   ณ วัดอำนาจเจริญ  นายอำเภอเมืองเป็นประธานในพิธี และเชิญชวนร่วมบริจาคปัจจัยที่สสอ.เมืองอำนาจเจริญนะคะ
 11. แจ้งผู้ติดตามผู้ผ่านการบำบัดคยาเสพติด(ค่ายสร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ) ติดต่อรับคู่มือติดตาม พร้อมรายชื่อผู้ผ่านค่ายสร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ระหว่าง เวลา 13.30 - 15.00 น. สถานที่ สสอ.เมือง
 12. ผน HI พร้อมเบอร์โทร รพ.สต.ครับ
 13. แจ้งแก้ไขแผนประเมิน HI รอบ 5/56 ใหม่ครับ (ทีมประเมินซ้ำรอบก่อน ขอปรับใหม่ครับ)
 14. แผนสุ่มประเมินค่าความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย (HI) อ.เมืองอำนาจเจริญ รอบ 5 / 2556 วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค.56
 15. ขอเชิญ ส่งผลงานวิชาการสุขภาพจิต  เพื่อนำเสนอผลงาน วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ  ส่งผลงาน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 และขอเชิญตัวแทน รพ.สต. เข้าร่วมประชุม รพ.สต.ละ 1 ท่าน
 16. แบบฟอร์มทะเบียนและรายงานการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ส่งศุกร์ที่ 19 ก.ค.56
 17. แบบฟอร์มแผนและกลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ส่งศุกร์ที่ 19 ก.ค.56
 18. แจ้งผู้รับผิดชอบงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เรื่องให้ ศพด.การประเมินตนเอง( ศพด.ที่ผ่านการประเมินระดับดีและดีมาก) ให้ ศพด.ประเมินตนเองโดยใช้โปรแกรมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ตาราง EXCELL )  ให้กรอกข้อมูลแต่ละ ศพด.แยกเป็นแต่ละไฟลน์ ส่งกลับที่ mail วรญา  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    ภายในวันที่   30 ก.ค. 56 รายละเอียดโปรแกรม
 19. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งลูกจ้างประชุมรับฟังคำชี้แจงเรื่องพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 ก.ค.56 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่ายขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมประจำเดือน และ เนื่องด้วย สสอ.เมืองฯจะประชุม ชี้แจงนโยบายและข้อราชการ เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ นายอำเภอเมืองฯได้เชิญ  ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข ทุก เทศบาล/อบต. เข้ารวมประชุมด้วย ดังนั้น จึงขอให้ท่าน พิมพ์ หนังสือเชิญประชุม เพื่อนำไปประสานงาน เทศบาล/อบต. ด่วนที่สุด ตามรายละเอียดแนบท้าย    หนังสือเชิญประชุม(แบบพิมพ์ง่าย)560715.doc     ดุษฎี
 20. ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการทารกแรกเกิดสัญจร วันที่  26 ก.ค. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี ส่งชื่อภายในวันที่  15 ก.ค.56 ที่ เบอร์โทร. 045-244145
 21. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 6 และส่งผลงานวิชาการ  วันที่  4-6 กันยายน 56 ณ  เมืองทองธานี  รายละเอียดสอบถามที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสอ.
 22. เชิญชวนลงชื่อประชุมวิชาการ  "การดูแลมารดาวัยรุ่นและทารกแรกเกิด" วันที่  26 ก.ค. 56  ณ โรงแรมพลอยพาเลช จ.มุกดาหาร  ส่งชื่อภายในวันที่  17 ก.ค. ที่คุณสิริญา  (ไม่มีค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นเบิกต้นสังกัด)
 23. งาน คร...ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งปากมดลูก เข้าร่วมรับการนิเทศประเมินการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เวลา 13.00 น.ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค.56 """"""" ในส่วนของ Provider ทุกท่าน ขอให้นำกลุ่มเป้าหมายที่จะตรวจ ( 1 Provider : กลุ่มเป้าหมาย 1 คน ) มาตรวจในช่วงเช้า
 24. เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง เนื่องด้วย สสอ.เมืองฯ ได้จัดสรร งบฯ พตส. ของพยาบาลวิชาชีพ โดย โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ตามรายละเอียดแนบท้าย                       รายละเอียดการโอนเงิน พตส..pdf   ดุษฎี
 25. คุณสายฝนฝากแจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ห้ามส่ง ข้อมูล 21 แฟ้ม  op / pp รายวันของเดือนกรกฎาคม 2556 เข้า data center จนกว่าจะแจ้งให้ส่ง เนื่องจากข้อมูลจะ error
 26. เรียน ผอ.รพ.สต. ไก่คำ,นาผือ และโนนโพธ์ิ เนื่่องด้วย สสจ.อจ. ขอเชิญประชุม เรื่่องตำบลจัดการสุขภาพ /11 ก.ค. 56/13.30-16.30 น./ คณาพันธ์ สสจ.อจ. ตามรายละเอียดแนบท้าย  หนังสือราชการ.pdf   เพิ่ม หนังสือราชการฉบับสมบูรณ์.jpg  ดุษฎี
 27. แจ้ง รพ.สต. ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลสุขภาพผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด 11 -19  กรกฎาคม 56 ณ วัดก้าวหน้าสามัคคี หมู่ 6 ตำบลโนนโพธิ์  ดังนี้ นายม, โนนโพธิ์, น้ำปลีก, นาหมอม้า, ดงบังพัฒนา รายละเอียด
 28. เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง เนื่องด้วย ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ แจ้งแผนการออกตรวจเยี่ยม อปท. เพื่่อมอบนโยบาย และ ขอเชิญท่านร่วมรับการตรวจเยี่ยมฯ ตามรายละเอียดที่แนบ หนังสือราชการ560709.rar   ดุษฎี
 29. ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "ค่ายการปฏิบัติธรรมดูแลสุขภาพตนเอง แบบองค์รวมทั้งแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย ครบทุกเรื่อง หายทุกโรค" ตั้งแต่วันที่ 9-14 ก.ค.56 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศาลาวัดเทพมงคลค่ะ
 1. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง...ขอความกรุณาส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ/หมู่บ้านงานศพปลอดเหล้า/โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม/หมู่บ้านจัดการ สุขภาพ/ปิงปองจราจรชีวิต7สี ตามแบบฟอร์มในไฟล์แนบ (ไฟล์เอ็กเซล มีอยู่ 5 แผ่นงาน 5 แบบฟอร์ม กรุณากรอกให้ครบนะครับ) ส่งกลับเป็นไฟล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันอังคารที่ 9 ก.ค.56  ไฟล์แบบฟอร์มรายงาน
 2. แจ้งข่าวด่วน  ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง (ยกเว้น นาหมอม้า   ส่งแล้ว )ให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ส่งไปที่mailคุณสายฝน   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   ภายในวันนี้ก่อนเวลา 13.00น. รายละเอียดการคีย์ข้อมูลที่หน้าweb  สสจ
 3. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งให้ดำเนินงานอัพเดตข้อมูลผลงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ภายในวันนี้  เชิญ จนท.ร่วมปฏิบัติงานฝ่ายรักษาพยาบาล วันที่  10  ก.ค.56 ณ  วิทยาลัยเทคนิกอำนาจเจริญ รายละเอียดหนังสือ
 4. ข่าวจากงานชัณสูตร รพ.อจ.....แจ้งรพ.สต.ทุกแห่งนำกระติกน้ำแข็งพร้อมไอซ์แพ็ค ไปรับตัวอย่างทดสอบ EQC ที่งานชัณสูตรในวันอังคารที่ 2 ก.ค.56 ระหว่าง 08.30-12.00 น.
 5. แจ้ง นักการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุม 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สสจ.อำนาจเจริญ ดังนี้ น้ำปลีก, ไก่คำ, นาผือ, โนนดู่, ภักดีเจริญ และปลาค้าว
 6. แจ้ง เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมเดินทางไปส่ง ผช.จุมพล ที่อ.ชานุมาน  วันที่ 3 ก.ค. 56  ประมาณ  เก้าโมงเช้าค่ะ
 7. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่  5 วันที่ 2-4 ธันวาคม 56  ณ โรงเรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. รายละเอียดหนังสือ
 8. แจ้งเรียนเชิญทันตบุคลากรร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมุล ในวันที่ 8 ก.ค ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ เวลา 08.30น.เป็นต้นไป และให้รวบรวมรายงานทันตสาธารณสุขไตรมาส 3 ส่ง สสจ.ภายในวันที่  30 มิ.ย. ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 9. ขอขอบคุณทุก รพ.สต.ที่ให้ความร่วมมือในการส่งรายงาน Big cleaning day ผู้ว่าฯ มาที่งานควบคุมโรค สนง.สสอ.เมืองฯ ซึ่งได้รวบรวมส่งไฟล์ให้ สสจ.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว **ในการนี้เพื่อส่งเอกสารตามระบบสารบัญผ่านทางนายอำเภอจึงมีความจำเป็นต้องขอเอกสารที่มีลายเซ็นต์ ผอ.รพ.สต.รับรอง ของการดำเนินการช่วงสัปดาห์ที่ 23 - 28 มิ.ย.56 (สัปดาห์สุดท้าย)  โดยขอให้ส่งเอกสารมาที่ งานควบคุมโรค สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ภายในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ตามแบบฟอร์มนี้เลยนะครับ
 10. หนังสือรับรองเงินเดือน ตามคำร้องขอ  รายละเอียด
 11. ขอความร่วมมือ รพ.สต.ประชาสัมพันธ์เด็กและเยาวชนเพื่อสมัครคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน รายละเอียดหนังสือ
 12. แบบสรุปการคัดกรองผู้สูงอายุด้วยแบบ  ADL   แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งส่งแบบสรุปพร้อมแผนงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกายใจผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง  แบบสรุป
 13. เชิญส่งรายชื่อ จนท. ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่  9-12 ก.ค.56   ภายในวันที่  2  ก.ค.56   รายละเอียดหนังสือ
 14. ขอความกรุณา รพ.สต.ตามรหัสต่อไปนี้ ส่งแบบรายงาน Big cleaning day ผู้ว่าฯ มาที่งานควบคุมโรค สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ภายในวันนี้ (27 มิถุนายน 2556) เวลา 15.00 น.เนื่องจากจะรวบรวมส่งผู้ว่าฯต่อไป ...106 107 108 109 110 111 117 118 119 120 122 คลิกส์แบบฟอร์มพร้อมสรุป
 15. แจ้งรพ.สต. ไก่คำ, นาหมอม้า, และน้ำปลีก สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลสุขภาพผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด 2-10 กรกฎาคม 56 ณ วัดก้าวหน้าสามัคคี หมู่ 6 ตำบลโนนโพธิ์  กำหนดการ
 16. แจ้งวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.56 มีประชุม 2 เรื่องดังนี้...1.ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งตับและท่อน้ำดี รพ.สต.ละ 1 ท่าน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ "คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีโดยการอุลตร้าซาวด์" 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อจ.     2.ผู้รับผิดชอบระบบโรคเรื้อรังรพ.สต.ละ 1 ท่านร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งารสารสนเทศระบบโรคเรื้อรัง" 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สนง.สสจ.อจ.
 17. ด่วน ขอเชิญคณะทำงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ประชุมวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ รายชื่อคณะทำงานตามคำสั่ง
 18. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานการเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าประชุมงานภารกิจเร่งด่วนในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ โดยพร้อมเพรียงกันงานแผนงาน(จุมพล)
 19. แจ้งเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวอำเภอเมืองที่น่ารักทุกท่าน เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงวันเลี้ยงส่ง ผช.จุมพล  จากเดิมวันที่  27 มิ.ย. ขอเปลี่ยนเป็นเที่ยงวันที่  26 มิ.ย. หลักการอื่นยังคงเดิมค่ะ
 20. ด่วน  แจ้งให้ทุก รพ.สต.ส่งเอกสารเบิกงบบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 56 เท่านั้น
 21. แบบฟอร์ม ส่งรายชื่ออัตรากำลังพลผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ส่งภายใน 21 มิถุนายน 2556
 22. เร่งรัดการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ ด้วยเดือนมิถุนายน สปสช.จะใช้ตัวเลขประชากรUCในการเป็นฐานคำนวณการจัดสรรงบประมาณต่างๆ เช่น ออนทอป รายหัวกองทุนตำบล ดังนั้นขอให้หน่วยบริการทุกแห่งเร่งรัดขึ้นทะเบียนสิทธิว่างให้ทันรอบก่อน 28 มิถุนายน 2556
 23. ผลการสุ่มประเมิน HI รอบ 4/56
 24. แบบฟอร์มคัดกรอง HIV หญิงฝากครรภ์ เม.ย. - มิ.ย.56
 25. วงจรชีวิตยุงลาย
 26. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.56  รายละเอียด
 27. เชิญประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก  วันที่  30  ก.ค.56  รพ.สต.ทุกแห่งๆละ  1 คน ค่ะ รายละเอียดหนังสือ (กลัวลืมเลยส่งก่อนค่ะ
 28. เรียนเชิญพยาบาลร่วมประชุมพยาบาลสัญจร  วันที่  4-5 ก.ค. คุณนริศรา  คุณสุมาลัย  และคุณกฤษณา  รายละเอียดหนังสือ
 29. แจ้ง จนท. ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการค่าย"คนดีศรีอำนาจเจริญ" วันที่ 20-28 มิถุนายน 2556 ณ ค่ายอาสารักษาดินแด
 30. นจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้ K อำนวย,บุญนำ,วิสุทธิ์, วรายุทธ, สุมาลี และยุทธศาสตร์
 31. แจ้งอำเภอได้โอนเงินค่าตอบแทน พตส.เดือนเมษายน/ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร/เงินตกเบิก เข้าบัญชีผู้มีราชื่อแล้ว ตรวจรายชื่อ
 32. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ  ยิ้มสวย  ด้วยแพทย์   ขอให้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เด็กที่เข้าร่วมโครงการ ( รับเอกสารที่ สสอ. )   ส่งที่ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 75 ภายในวันที่  25  มิ.ย. 56
 33. แจ้งแผนการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีทันตบุคลากร  รายละเอียดหนังสือ
 34. ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ.ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอบคุณครับ
 35. แจ้ง  "แผนสุ่มประเมินค่าความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย อ.เมืองอำนาจเจริญ รอบที่ 4/2556"  ออกประเมินวันที่ 19 มิถุนายน 2556 คลิกส์รายละเอียด
 36. แจ้ง ทุก รพ.สต. รายชื่อผู้ป่วยจิตเวช  หากมีปรับปรุง แก้ไข  หรือเพิ่มเติม ให้ใช้ตัวหนังสือสีแดง  ส่งกลับ เอกชัย e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 37. ด่วน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลสุขภาพผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด 17 - 25 มิถุนายน 56 ณ วัดก้าวหน้าสามัคคี หมู่ 6 ตำบลโนนโพธิ์  ดังนี้ รพ.สต.โนนโพธิ์, รพ.สต.นาแต้, รพ.สต.ภูเขาขาม, รพ.สต.คึมใหญ่  รายละเอียดกำหนดการ
 38. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูป  ประกวดวันที่  17 ก.ค. รับสมัครวันที่12 มิ.ย. - 15  ก.ค. 56    รายละเอียดหนังสือ
 39. แจ้งขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ  วันที่  25 มิ.ย.ของทุกปี  รายละเอียดการจัดกิจกรรม
 40. แจ้งการรับการนิเทศติดตามงานและประเมินมาตรฐานการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค จาก สคร.7 อุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ ในการนี้ ขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค รพ.สต.ละ  1 ท่าน เข้าร่วมรับการนิเทศ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
 41. ขอความร่วมมือดำเนินการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุด้วยแบบ ADL พร้อมจัดส่งแผนงานโครงการ ดูแลตามกลุ่ม  ส่งอำเภอภายในวันที่  22 มิ.ย. พร้อมขอรับแบบสำรวจได้ที่ึคุณอุทิศ /ทินกร ตามจำนวนผู้สุงอายุ  รายละเอียดหนังสือ
 42. เรียนเชิญ รพ.สต.ทุกแห่งร่วมเปิดตัวโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  ในวันที่  18  มิ.ย. 56  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมชัยพฤกษ์  รพ.อำนาจเจริญ  รายละเอียด
 43. ขอเชิญคณะกรรมการชุดปฏิบัติการเยียมยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ วันที่ 19 มิถุนายน 2556  08.30-16.30  ห้องชัยพฤกษ์ รพ.อำนาจเจริญ รายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่ง MCATT
 44. ด่วน   จนท. ที่ผ่านการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาแผนไทย เมื่อ 21 มีนาคม 2556 ให้ส่งรูปถ่ายสี 2 นี้ว เพื่อเสนอจัดทำประกาศนียบัตร ส่งภายใน 19 มิถุนายน 56 
 45. ด่วนที่สุด...ขอเชิญ จนท.รพ.สต.แห่งละ 1 คน ร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ภาคเช้า 08.30-12.00 น. ที่ รพ.สต.ดงบังพัฒนา , บ่าย 13.00 - 16.30 น. ที่ รพ.สต.คำน้อย ***หมายเหตุ...จนท.โซนคำน้อย นาผือ นาแต้ นายม ร่วมสังเกตการณ์ที่ รพ.สต.คำน้อย โซนที่เหลือสังเกตการณ์ที่ รพ.สต.ดงบังพัฒนา
 46. เรียนเชิญ  คุณนริศรา  สุวรรณรัตน์  (ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด )ร่วมประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร  วันที่  4-5 กรกฎาคม 2556   ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อุบลราชธานี  และให้คัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ จาก รพ.สต. จำนวน  2 ท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่  5 ก.ค. 56  ด้วย  รายละเอียดหนังสือ ที่ สสอ.
 47. เรียนเชิญจนท.ผุ้รับผิดชอบงานฟื้นฟูสมรรถนะผู้พิการ  รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมประชุม วันที่   26  มิ.ย. 56  เวลา 08.00-16.00 น.  ณ  ห้องชัยพฤกษ์  รพ.อำนาจเจริญ
 48. แจ้งขอเชิญนำเครื่องพ่นหมอกควันมารับบริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงที่สนง.สสจ.อำนาจเจริญพรุ่งนี้ (12 มิ.ย.56)
 49. แผนการสุ่มประเมินค่าความชุกชุมลูกน้ำยุงลายรอบ 4/2556 จากเดิม 13 มิ.ย.56 เป็น 19 มิ.ย.56 (จับฉลาก 18 มิ.ย.56) 
 50. ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต รพ.สต.ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม วันที่ 17 มิถุนายน 56 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ เตรียม บัตร ประชาชน พร้อมโน๊ตบุคเข้าประชุมด้วย  กำหนดการ
 51. รพ.อจ.แจ้ง...ตารางการออกตรวจประเมินเท้าเบาหวานงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอำนาจเจริญ คลิกส์รายละเอียด
 52. สสจ.อจ.แจ้งเลื่อนการประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จากวันที่ 10 มิ.ย.56 ออกไปไม่มีกำหนด วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 53. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง...ขอส่งสำเนาคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่อง Big Cleaning Day เดือนมิถุนายน 2556 และ แบบรายงาน (กำหนดการให้ดำเนินการทุกวันศุกร์ ส่งรายงานทุกวันจันทร์ ก่อนเที่ยงมาที่ เมล์คุณปิยะ) คลิกส์สำเนาหนังสือ   คลิกส์แบบรายงาน
 54. ถึงข้าราชบรรจุใหม่ รัตนากร/ทัศนี/นงลักษณ์/กนกอร ด้วยจังหวัดจัดปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ระหว่างวันที่ 24-27 มิ.ย.56 ณห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ. และจะประประดับเครื่องหมายข้าราชการใหม่ในวันที่ 24 มิ.ย.56 เวลา 08.30 น. รายละเอียด
 55. แจ้งเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ วันที่ 10 มิ.ย.56 ดังนี้ สสจ.ลดจำนวนลงเหลือ 4 คน ขอให้ นายเฉลิม/นางรัชฎากร/นางนลินรัตน์/นางธัญมล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ เวลา 09.00 น.
 56. ขอข้อมูลผู้รับบริการแพทย์แผนไทยทุกประเภท(ครั้ง) จาก 1 ตุลาคม 55 ถึง 31 พฤษภาคม 56 จะโทรถามเองครับเวลา 15.00 น.วันนี้ 
 57. ด้วยวันที่7 มิ.ย. 56 จ.อำนาจเจริญได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประกวดทูบีระดับประเทศ  ได้ลงพื้นที่เพื่อให้คะแนน จึงขอความร่วมมือจาก ผอ.รพ.สต.ช่วยส่ง จนท. ร่วมปฏิบัติงานทีมต้อนรับร่วมกับจังหวัด  ตั้งแต่เวลา  08.00น.เป็นต้นไป  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ( ขออนุญาตให้ คุณธัญมล สอน.ปลาค้าวเป็นผู้ประสานงานค่ะ) 
 58. ตัวอย่างวาระประชุมกรรมการวัณโรคชุมชน คลิกส์รายละเอียด
 59. แจ้งการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงขนาดเล็ก คลิกส์รายละเอียด
 60. ควรค่าแก่การเผยแพร่หนังสือชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท./ลูกจ้าง รพ.สต.ในสังกัด สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 61. แจ้งประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านประชุมตามโครงการแกนนำ อสม. นสค.ในวันจันทร์ที่ 10 มิย.56 ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดูรายละเอียด
 62. แจ้ง รพ.สต.(ที่ยังไม่ส่ง)ส่งหลักฐานการเบิกงบค่าตอบแทนเหมาจ่ายด้วยภายในวันที่ 6 มิ.ย.56
 63. แจ้ง รพ.สต.(ที่ยังไม่กรอก)กรอกรายงานสถานการณ์การเงิน หน้าเว็บประจำเดือนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มิย56 เพื่อรายงานจังหวัดต่อไป(สะสมผลงาน)
 64. ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา  รายละเอียดกิจกรรม
 65. ด่วนขอข้อมูลการบำบัดยาเสพติดปี 55 และ 56 ขอให้ส่งทางอีเมล์หรือโทรแจ้ง สสอ.ภายในวันนี้ รายละเอียดข้อมูล
 66. แจ้งเชิญ จพ.ทันตสาธารณสุขร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 56 วันที่  19 มิ.ย. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า รพ.อำนาจ  รายละเอียดหนังสือ
 67. แจ้งแก้ไขแบบฟอร์มข้อมูลวัคซีน คลิกส์แบบฟอร์มข้อมูลวัคซีนปรับใหม่ 
 68. ติดตามรายงานสาเหตุการตาย รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง ไก่คำ/น้ำปลีก/ดงบัง/โนนโพธิ์/คำน้อย ให้ส่งด่วนด้วยครับภายในวันที่ 3 มิ.ย.56 และไก่คำให้ส่งรายงานแบบประเมินตำบลสุขภาพต้นแบบด้วย ไฟล์รายงาน
 69. ด่วนแจ้งทุก รพ.สต.ให้ส่งหลักฐานค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (900,1800) เดือน ตุลาคม 55 -มกราคม56 จำนวน 4 เดือน 
 70. เรียนเชิญร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556 วันที่  4 มิ.ย.56 เวลา  13.30 น.เป็นต้นไป  ณ  สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 71. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน มีหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือโปรดศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะ  มีเงื่อนเวลา 3-14 มิ.ย.ค่ะ  รายละเอียด
 72. ตัวแทน ผอ.รพ.สต. โซนละ 1 คน ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00น.  ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 73. จังหวัดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) รพ.สต.นาแต้ แจ้งผู้สนใจสมัครด่วนภายในวันที่ 7 มิ.ย.56 นี้ รายละเอียดตามนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่ 045-451512 ต่อ 209
 74. แจ้งด่วน"พรุ่งนี้ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น.ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ชั้น 4 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 75. ด่วนแจ้งทุก รพ.สต.ให้ส่งหลักฐานค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (900,1800) เดือน ตุลาคม 55 - ธันวาคม 55 จำนวน 3 เดือน  ส่งที่งานบริหาร สสอ.ภายใน วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เท่านั้น เพื่อวางฎีฏาเบิกจังหวัดและคืนเงินบำรุงต่อไป แบบฟอร์ม สอบถามเพิ่มเติมที่ 089-7192799
 76.  ด่วนแจ้ง รพ.สต.สามารถส่งหลักฐานค่าอินเตอร์เน็ตวางเบิกได้ที่ สสอ.(กรณีที่ยังไม่จ่ายเท่านั้น)ส่งไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน เดือนต่อๆไปให้ทำใบสำรองจ่าย รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมที่ 089-7192799
 77.  แผนสุมHI cupเมืองอำนาจเจริญ รอบ3/2556 ออกประเมินวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
  งาน คร.แจ้ง...ขอให้ทุก รพ.สต.ทุกแห่ง(ที่มีรายงานผู้ป่วย) ส่ง "แบบรายงานประเมินการควบคุมโรคไข้เลือดออก" และ รพ.สต.ทุกแห่งส่ง "แบบสำรวจความพร้อมโรคไข้เลือดออก" ภายในวันที่ 28 พ.ค.2556 
 78. งาน คร.แจ้ง...กำหนดการสุมประเมิน HI รอบ 3/2556 อ.เมืองอำนาจเจริญ จับฉลาก/แจ้งพื้นที่ ภายใน 10.00 น.วันพุธที่ 29 พ.ค.56 ทีมออกประเมินวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค.56 
 79. แจ้งด่วน  ขอเลื่อนแผนการรับบริจาคโลหิตจากเดิมวันที่  30  พ.ค.56 เป็นวันที่ 28  พ.ค. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ  ขอความร่วมมือ จนท. ร่วมปฏิบัติงาน เชือก  ดอนเมย  นาหมอม้า  นายม  น้ำปลีก  ดงบังพัฒนา ปลาค้าวและเหล่าพรวน   ขอบคุณค่ะ 
 80.  ด่วน ขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบกองทุนตำบล รพ.สต.ละ 1 ท่านและกรรมการกองทุนๆละ 3 ท่านร่วมประชุมแลกเปลียนเรียนรู้กองทุนต้นแบบระดับจังหวัด(จัดโดย สสจ.อจ.) วันที่ 28 พฤษภาคม 56 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อำนาจฯ โดย อำเภอเมืองให้ลงทะเบียนหน้างาน(ยกเว้นนาผือลงทะเบียนต่างหาก)
 81. ขอให้ส่งข้อมูลการตาย/สาเหตุการตาย File Excel ที่ส่งให้ล่าสุด(ส่งรายชื่อด้วย) ที่ส่งมาแล้ว ดอนเมย เหล่าพรวน OK นาแต้ สร้างนกทา คำน้อย ภูเขาขาม ให้ส่งมาใหม่ตามไฟล์ล่าสุดที่ส่งให้ทางอีเมล์ ขอด่วนภายในวันที่ 28 พ.ค.56 นี้
 82. ด่วน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลสุขภาพผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด 21-29 พ.ค. 56 ดังนี้  รพ.สต.สร้างนกทา นาผือ นายม และหนองมาแซว  กำหนดการ
 83.  เรียน ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ที่มีรายงานโรคในปี 2556 ขอให้รวบรวมส่งไฟล์รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออกเบื้องต้นโดยด่วน(สสจ.จะตรวจสอบ) (เพื่อป้องกันการตกหล่นรบกวนส่งให้ใหม่ทุกราย) ส่งกลับเป็นไฟล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันศุกร์ที่ 24 พ.ค.56 คลิ๊กส์แบบฟอร์ม
 84. เรียน ผู้รับผิดชอบคลินิคโรคเรื้อรังทุก รพ.สต. ขอความกรุณาส่งแผนการดำเนินงานคลินิคโรคเรื้อรังประจำเดือนมิถุนายน 2556 และเดือนต่อๆไป เนื่องจาก รพ.อจ.โดยหน่วยงานกายภาพบำบัดขอมาเพื่อจะทำแผนออกร่วมคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ส่งกลับเป็นไฟล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค.56 คลิ๊กส์แบบฟอร์ม
 85. ปชส ผู้สนใจเข้าร่วม ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 2 และประชุมวิชาการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 24-25 มิถุนายน 56  ผู้สนใจแจ้งรายชื่อที่เอกชัย  ภายใน  28 พฤษภาคม 56 (ฟรีค่าลงทะเบียน, เบี้ยเลี่ยง เดินทางและที่พัก เบิกต้นสังกัด

 86. ด่วน  แจ้งให้ทุก รพ.สต.ส่งเอกสารเบิกงบบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 56 เท่านั้น
 87. งาน คร.แจ้ง...การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน หอบหืด ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี และส่งแบบคัดกรองมาที่งานควบคุมโรคภายใน วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 (รับแบบฟอร์มที่งานควบคุมโรคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โซนละ 1 เล่ม ยกเว้นโซนไก่คำ 2 เล่ม)
 88. งาน คร.แจ้ง...รพ.สต.ทุกส่งสไลด์ตรวจ Pap Smear กับคุณเดชา รับผลการตรวจคืนได้ที่งานควบคุมโรค สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริืญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 89. งาน คร.แจ้ง...ให้พื้นที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชุมชนตามคำสั่งเดิม อย่างน้อย 1 ครั้งโดยขอให้ส่งวาระประชุมมาที่งานควบคุมโรคภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 คลิกส์ตัวอย่างวาระประชุม 
 90. ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลด่วนจาก ทุก รพ.สต. รายละเอียดข้อมูล  ส่งภายในวันที่  27 พ.ค. 
 91. เรียนเชิญคุณจิรัชยาอร  ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยกาารใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  หัวข้อมอบหมาย  พิษและโทษสารเคมีด้านการเกษตร , ข้อปฏิบัติการป้องกันตัวเองจากการใช้สารเคมีพร้อมการสาธิต , การแก้พิษเบื้องต้นจากสารเคมีประเภทต่างๆ  ในวันที่  23 พ.ค.  เวลา 09.30  ณ  อบต.นาจิก  กลุ่มเป้าหมาย  60 คน
 92. งาน คร.แจ้ง...เรียนผู้รับผิดชอบงานมะเร็งปากมดลูกทุก รพ.สต. ขอความกรุณาส่งแผนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภายในวันพุธที่ 29 พ.ค.56(ส่งกลับเป็นไฟล์ตามแบบฟอร์มแนบ) และดำเนินการตรวจคัดกรองฯและส่งไฟล์ป้ายภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 (เนื่องจาก สปสช.จะตัดยอดผลงานปี 2556 เพื่อคำนวณเงิน P4P) คลิกส์แบบฟอร์ม
 93. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  งานวันที่  23  พ.ค.  1.แผนบริจาคโลหิต  ณ  ศาลาประชาคม อ.เมืองอำนาจเจริญ เชิญ รพ.สต.ทุกแห่งร่วมปฏิบัติงาน  2. อำเภอยิ้ม  บ้านหนองปลิง  ต.ดอนเมย แจ้ง รพ.สต.ดอนเมยประสานการออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3. เชิญชวนร่วมกิจกรรม  รณรงค์ลด  ละเลิกอบายมุข  แต่งกายชุดสีขาว เนื่องใน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เทศกาลวิสาขบูชา  ระหว่างวันที่  18-24พ.ค. และในวันที่  23 พ.ค. เวลา 09.00น.เชิญชวนร่วมกิจกรรม ณ  วัดสำราญนิเวศน์
 94. ผลการสุ่มประเมินค่าความชุกชุมลูกน้ำยุงลายรอบ 2/2556 อ.เมืองอำนาจเจริญ ณ 17 พฤษภาคม 2556 คลิกส์รายละเอียด 
 95. ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ปรับปรุงข้อมูลสาเหตุการตายและส่งออกแฟ้ม Dead เป็น Text File ให้งานแผนงานทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 23พ.ค.56 ด้วย
 96. แจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพคุณแม่เจียม อมรวงศ์  ( แม่พี่อินทิรา ) วันที่ 20 พ.ค.16.00น.วัดอำนาจ ต,ลืออำนาจ พี่น้อง รพ.สต.รับเอกสารที่ สสอ.นะคะ
 97. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับตำบล (Sub Distric Health System) ขอให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมตามกระบวนการCBLและติดตามผลการดำเนินงาน โดยให้สำเนาคำสั่งให้กรรมการทุกท่านด้วย งบดำเนินงานได้โอนให้แล้ว(19,000 บาท) เอกสารแนบจ่ายส่งให้ทางอีเมล์
 98. เรียน ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์ หนองมะแซว นาแต้ กุดปลาดุก  ซึ่งมีข้าราชการได้รับการบรรจุแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนช่วงที่ยังไม่ตกเบิกเงินเดือนนั้น  ให้ข้าราชการการดังกล่าวสามารถยืมเงินบำรุงได้ (บริหาร) (อัตราเงินเดือนที่บรรจุ 14240  ยกเว้นกนกอร 9830)
 99. แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมโครงการตักบาตรพระภิกษุสามเณร  2556  รูป  จังหวัดอำนาจเจริญ  ในวันที่  19  พ.ค. 56  เวลา 06.00-08.00 น.  ณ   ถนนอรุณประเสริฐบริเวณด้านข้างสวนสาธารณะมิ่งมงคล ( หอนาฬิกา) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 100. แจ้งข่าว รพ.สต.โนนโพธิ์ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมโึครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อแก้ไขภาวะโภชนาการพื้นที่เป้าหมาย รร.โพธิ์ศิลานาหว้า   เดิมวันที่ 22-23 พ.ค. เป็นวันที่  20  และ 23  พ.ค. ช่วยมารับสำเนาหนังสือที่ สสอ.เพื่อประสานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  ขอบคุณค่ะ
 101. แผนสุ่มประเมินค่าความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย อ.เมืองอำนาจเจริญ รอบ 2/2556 วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.56
 102. แบบรายงานอนามัยแม่และเด็กและน้ำหนักนักเรียน  แบบรายงาน
 103. งานส่งเสริมสุขภาพขอติดตามรายงานด่วน ช่วยส่งภายในวันที่  16 พ.ค. 56ด้วยนะคะ  ตามเอกสารแจ้งการส่งรายงาน
 104. แจ้งให้ทุก รพ.สต.ส่งเอกสารเบิกงบบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ส่งภายในวันที่ 17 พ.ค.นี้เท่านั้น
 105. แจ้งให้ทุก รพ.สต.ส่งเอกสารเบิกงบ PP (วางฏีฏาเบิกที่จังหวัด) ที่งานบริหาร สสอ.ภายใน วันที่ 17 พ.ค.นี้เท่านั้น ขอตรงเวลาด้วยนะครับ คำชี้แจงและแบบฟอร์มโหลดได้เลยที่หน้าเว็บด้านบนนี้จ้า
 106. ขอความร่วมมือรายงานอนามัยวัยเรียนค่ะ   ตามแบบรายงานภายในวันที่16 พ.ค. ค่ะ  แบบรายงาน
 107. ขอเชิญประธานโซนบริการทุกโซนเข้าร่วมประชุม คปสอ.วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์(ข้างเอกซ์เรย์) เวลา 13.30 น.
 108. รายงานที่2 วางแผนครอบครัว  รพ.สต. 5 แห่ง ดังนี้ค่ะ ขอภายในวันนที่14 พ.ค. ไก่คำ เชือก  นาหมอม้า เหล่าพรวน และคำน้อยค่ะ
 109. แจ้งการตรวจสอบข้อมูล ศพด.56 ยังไม่พบการยืนยันข้อมูล  10 แห่ง ดังนี้  นาหมอม้า นายม น้ำปลีก ปลาค้าว นาผือ นาโพธิ์ โนนโพธิ์ คำน้อย นาแต้ และนาสีนวน  ขอให้รายงานภายในวันที่  14 พ.ค. นี้ด้วยค่ะ     
 110. แจ้งผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แห่งละ 1 คน ประชุมเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าสารของราชการ ปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 22 พ.ค.56 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ขอให้เข้าประชุมตรงเวลาด้วย
 111. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม Admin Datacenter วันที่ 15-17 พ.ค.56 ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคมาด้วย นายเฉลิม/นายปิยะ/นายอิทธิพงษ์/นายพงษ์ศักดศักดิ์/นางอรุณี หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้แจ้งอำเภอและหาตัวแทนไว้ด้วย
 112. การเตรียมการรับตรวจเยี่ยม นพ.สสจ.(หมู่บ้านจัดการสุขภาพ) ภาคเช้า หนองเตาเหล็ก/นาหว้า ภาคบ่าย พัฒนาสามัคคี การเตรียมการ เชิญกรรมการหมู่บ้าน/ภาคีเครือข่าย ร่วมวงเสวนา ผู้นำนำเสนอข้อมูลทั่วไป ปัญหาสุขภาพชุมชน กิจกรรมที่ดำเนินงานมาแล้ว โดยกระชับจะมีเอกสารประกอบด้วยก็ได้ รูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ ห้ามมหรสพ การแสดง การต้อนรับแบบ
 113. สสอ.เมืองฯ ส่งรหัสผ่านหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ***หมายเหตุ...ขอให้กรอกให้แล้วเสร็จให้ทันเวลา ฝ่ายจะตรวจสอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ไฟล์แนบรหัสผ่าน
 114. ด่วน...แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้กรอกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ขอบคุณครับ
 115. ด่วน ขอรายชื่อเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค อปทร่วมประชุม ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.แอลกอฮอล์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 (ขอรายชื่อ ผู้เข้าร่วม ส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม รพ.สต.เรียบร้อยแล้ว) ดังนี้ รพ.สต ไก่คำ, ดอนเมย, ภักดีเจริญ, ปลาค้าว, โนนดุู่, คึมใหญ่, คำน้อย, นายม, น้ำปลีก และนาผือ  หนังสือเชิญประชุม
 116. แจ้ง รพ.สต.ไก่คำ,หนองมะแซว ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งตรวจวิเคราะห์  ส่ง งาน คบส สสจ.อำนาจเจริญ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียด
 117. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาโพธิ์ นาสีนวน กุดปลาดุก และปล่ค้าว วันละ 1-2 คน ร่วมปฏิบัติหน่วยแพทย์ประจำค่ายยาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอำนาจเจริญ วันละ  ตามรายละเอียด
 118. สำเนาหนังสือเชิญศึกษาดูงานทูบี ยโสธร  รายละเอียด
 119. ขอแจ้งข่าวการส่งรายงานวางแผนครอบครัว ที่ยังค้างส่ง  ขอภายในวันที่ 9 พ.ค. นี้ค่ะ  ไก่คำ , เชือก , นาหมอม้า , น้ำปลีก , เหล่าพรวน , คึมใหญ่ , นาโพธิ์ , คำน้อย , และนาสีนวน  โปรดตรวจสอบข้อมูลทุกรายการก่อนส่งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
 120. เน้นย้ำแจ้งการส่งบทคัดย่อเอกสารวิชาการเป็นให้ส่ง File เป้าหมายโซนละ 1 เรื่องที่งานแผน สสจ.อจ. ที่ส่งมาแล้ว โนนดู่ที่เดียว (ภายใน 10.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.56)
 121. ด่วนงาน คร.แจ้ง...การส่งแผนรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายดังนี้...1.กำหนดส่งแผนภายในวันนี้ (8 พ.ค.56) 2.กิจกรรมรณรงค์ให้เป็นช่วงเช้า (ต้องมี จนท.ลงด้วยทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และคำนึงถึงความเป็นไปได้และประสิทธิภาพด้วย เช่น บาง รพ.สต.ส่งแผนมาว่าจะออกดำเนินงานวันละ 6 หมู่บ้าน เป็นต้น * หากทีมออกติดตามแล้วไม่เจอ จนท.จะถูกหักตามกติกาที่แจ้งไว้แล้ว) 3.ช่วงบ่ายเป็นการประเมิน ตรวจสอบโดย จนท.ประธาน อสม. ผู้นำชุมชนและอื่นๆตามบริบทพื้นที่ 4.บาง รพ.สต.ส่งแผน(ทุกหมู่บ้าน) มาตรงกับวันที่ที่ออกสุ่ม HI ของทีมอำเภอ ขอให้ปรับมาด้วยครับ คลิกส์ตัวอย่างแผน
 122. ข่าวฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯสสจ.อจ....เรื่องการเข้าร่วมโครงการกู้ยืมเงินฯ สหกรณ์ฯขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมโครงการ(ขยายวงเงินกู้ยืมเป็น 1,500 ล้าน)เพื่อขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกร์ฯ โดยสามารถลงชื่อในแบบฟอร์มได้ที่ สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ นับแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พ.ค.2556 
 123. ด่วนคับ ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ระบบสมัครใจราย รพ.สต. ปีงบ 2555 ,2556 ส่งภายใน 10 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดแบบฟอร์ม
 124. จากประชุมประจำเดือน การประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาระบบงานยาเสพติด พบยส. ส่งภายใน 10 พฤษภาคม 2556  แบบประเมิน  คู่มือประเมิน
 125. จากประชุมประจำเดือน ส่งแบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิด ส่งภายใน 10 พฤษภาคม 2556 แบบฟอร์ม
 126. จากประชุมประจำเดือน การขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย์และการแพทย์ทางเลือก รายชื่อ ฟอร์มคำขอ ส่งงาน คบส.สสจ.อจ ภายใน 15 พฤษภาคม 56
 127. งานบริหาร ส่งรายละเอียดเอกสารที่จะต้องส่งเบิกงบประมาณ PP ส่งภายใน 17 พ.ค.56 เอกสารแนบ
 128. วาระประชุมงานส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคม 56  วาระประชุม
 129. แจ้งขอความร่วมมือรายงานผลงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมหญิงอายุ 30-70ปี   ของวดแรกภายในวันที่  28 พ.ค. ตามแบบรายงาน
 130. กรอกรายงานสถานการณ์การเงินเดือนประจำเดือน ได้แล้วครับ
 131. แจ้งแบบรายงานอนามัยแม่และเด็กปี2556  รพ.สต.ทุกแห่งช่วยดำเนินการจัดเก็บรายงานและรวบรวมส่งตามงวด ขอรายงานงวดแรกตามปีงบประมาณ  ส่งภายในวันที่  14 พ.ค.  แบบรายงาน
 132. ประสานขอรายชื่อ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทน ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อผลักดันการใช้กฏหมายตาม พรบ.ควบคุมแอลกอล์ วันที่ 14 พ.ค. 56 ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจ  (แจ้ง k สุวรรณี ภายในวันที่ 3 พ.ค. 56 15.00น.) ดังนี้ รพ.สต.ไก่คำ, ดอนเมย, ภักดีเจริญ, ปลาค้าว, โนนดู่, คึมใหญ่, คำน้อย, นายม, น้ำปลีก,และนาผือ
 133. การขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย์และการแพทย์ทางเลือก รายชื่อ ฟอร์มคำขอ ส่งงาน คบส.สสจ.อจ ภายใน 15 พฤษภาคม 56
 134. แจ้งสมาชิก สหกรณ์นรามรายชื่อ ร่วมประชุมสมาชิกใหม่ 3 พค 66 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม แอลเจ เบี้ยประชุม 200 บาทครับ... รายชื่อ
 135. สำเนาหนังสืออนุมัติ เชิญ คุณสุมาลี  ไชยเสริฐ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยง ฯ  วันที่ 20 - 23 พ.ค. 56  สำเนาหนังสือ
 136. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยงานทางทันตกรรม  เร่ืองการดูแลเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ฯ ในวันที่  17  พ.ค. 56  ณ  ห้องคณาพันธ์  เวลา  08.30 - 16.30 น.   โปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา
 137. นิยามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม MOU ปี56 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  รายละเอียดนิยาม
 138. แจ้งเชิญ ส่ง รายชื่อจนท.เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อคัดกรองและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิด  ในวันที่  10 พ.ค. 56   ณ  สสจ.อำนาจเจริญ  โปรดแจ้งรายชื่อภายในวันที่1  พ.ค.56  รายละเอียดหนังสือ
 139. รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ รพ.สต.ละ 1 หมู่บ้าน นพ.สสจ.จะออกติดตามรอบแรก ให้ทุกแห่งเตรียมการด้วย รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมาย
 140. สำเนาหนังสือชี้แจงแนวทางการใช้สัญญลักษณ์โครงการ  TO  BE  NUMBER ONE  และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ   TO  BE  NUMBER ONE  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 141. แจ้งกำหนดการส่งบทคัดย่อเอกสารวิชาการใหม่ เป็นให้ส่ง File ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 56 ก่อน เวลา 15.00 น.เป้าหมายโซนละ 1 เรื่อง
 142. สสอ.เมืองฯโอนเงินงบ PPA เข้าบัญชี ธกส.ทุก รพ.สต.แล้วให้ปรับบัญชีแล้วนำส่งใบเสร็จรับเงินที่งานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รายละเอียดอยู่ระบบรับส่งหนังสือ
 143. แจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ รับเงินคืนประกัน (คก.พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) ที่คุณปิยะเสตพันธ์ คลิกส์รายชื่อ
 144. เริ่องการประชุม   ให้เอาตามข่าวที่แจ้งวันที่ 29 เม.ย. (แผนเดิมมีประชุม  วันที่30 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 พ.ค.  และวันที่2 เปลี่ยนเป็นวันที่  7 พ.ค. กลุ่มเป้าหมายตามข่าวที่แจ้งค่ะ)
 145. ด่วน...สสจ.อจ.แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุม นสค.รุ่น 5 จากเดิมวันที่ 1-3 พ.ค.56 เปลี่ยนเป็นวันที่ 30 เม.ย.56 - 2 พ.ค.56 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจ. ไฟล์แนบหนังสือ รายชื่อแนบ
 146. แจ้งข่าวประชุม   แจ้ง  ณ  วันที่  29 เม.ย. 56  1. ประชุม  ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค และ ประธาน อสม. รพ.สต.ละ1  คน  ประชุมวันที่  1  พ.ค. 56  เวลา 09.00 น.  ณ  สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  2.ประชุมประจำเดือน พ.ค. วันที่  7 พ.ค. เวลา 13.30 น. กลุ่มผู้เข้าประชุม คือ จนท.ทุกท่านยกเว้นคนที่เข้าประชุมแล้ว วันที่1 พ.ค. ไม่ต้องเข้าร่วมประชุมวันที่7  และ  3.ให้ รพ.สต.ทุกแห่งนัดประชุม อสม.เป็นวันที่3 พ.ค.56  สรุปเป็นว่าการประชุมให้ใช้ตามข่าวนี้ค่ะ
 147. งานคร.แจ้ง...ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและโรคเอดส์ รพ.สต.ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องฝ้ายขิด โรงแรมฝ้ายขิด 
 148. ผลการสุ่มประเมินค่าความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย รอบ 1/2556 25 เม.ย.56
 149. เรียน ผอ.รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือแจ้งจนท.ร่วมปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาลค่ายบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพ  รายละเอียด
 150. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD รพ.สต.ละ 1 ท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ
 151. แจ้งโซนบริการทุกแห่งส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการที่จังหวัดมุกดาหาร โซนละ 1 เรื่องโดยให้ส่งบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ให้งานแผนงานภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 56 โดยแนวทางการเขียนส่งให้ทางอีเมล์(นับเป็นผลงานของโซน)
 152. แจ้งกำหนดการประชุม  1.เรียนเชิญ  ผอ.รพ.สต. และ ประธานอสม. ทุก รพ.สต.  ร่วมประชุมวันที่  30 เม.ย. 56 ณ สสอ.เมืองอำนาจฯ  เวลา 13.00น. 2. เรียนเชิญ จนท. รพ.สต.ทุกแห่งทุกท่าน  ( ยกเว้น ผอ.รพ.สต. ให้อยู่ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.) ร่วมประชุมประจำเดือน วันที่ 2 พ.ค. 56 เวลา13.00 น. เป็นต้นไป   และ 3 . ให้ รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งกำหนดการประชุม อสม.ประจำเดือน พ.ค. เป็นวันที่  3 พ.ค.
 153. ขอเชิญตัวแทนโซนละ 1 คนร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการปฐมภูมิและแนวทางจัดสรรงบพัฒนาเครือข่าย วันที่ 26 เมษายน 56 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
 154. เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ  "  การจัดการและการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีโรคหลอดเลือดสมอง "  วันที่ 11-12 ก.ค. 56 ณ โรงแรมตวันนา กทม.  รายละเอียดหนังสือ
 155. เชิญชวนสถานบริการทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนและสุดยอดส้วมปี2556  รายละเอียดหนังสือ
 156. แผนบริจาคโลหิตประจำเดือนพ.ค.56  วันที่  2 , 9 , 16 ,  23   และ  30 พ.ค. 56  จนท. ร่วมปฏิบัติงาน  ตามรายละเอียดหนังสือแนบ
 157. นอภ. เมืองฯ แต่งตั้งชุดวิทยากรอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 23 เม.ย.-1 พ.ย.56 วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง จำนวน  4 ท่าน (K วิสุทธิ์, อำนวย, วรายุทธ, บุญนำ) คำสั่ง
 158. หนังสือเชิญประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กวันที่ 7-9พ.ค.56  ที่  รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ เชิญคุณมนัสนันท์ (รพ.สต.โนนดู่ ) และคุณกฤษณา ( รพ.สต.นายม ) ร่วมประชุมตามวันเวลา ช่วยแจ้งเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ10หลัก ด้วยนะคะ  รายละเอียดหนังสือ
 159. เรียนเชิญทันตบุคลากรประชุมโครงการเคลือบหลุมร่องฟัน วันที่8 พ.ค.56 ณ  ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สสจ.อำนาจเจริญ , และประชุมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัยด้านทันตสุขภาพ วันที่  17 พ.ค. 56 
 160. ขอแจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงานวางแผนครอบครัวงวด1และ2 ภายในวันศุกร์ที่26 เม.ย. เป็นไฟลน์ข้อมูล ตามแบบรายงานที่แนบ
 161. ติดตามทวงรายงาน GPP55 รพ.สต.นาสีนวนให้ส่งไฟล์ให้งานแผนฯสสอ.ภายในวันนี้
 162. ด่วนที่สุด ทุก.รพ.สต.  ขอรายชื่อ+ข้อมูล  ผู้เข้าค่ายยาเสพติด ปี 2555  ส่งภายใน 22 เม.ย. 56  ตามแบบฟอร์ม
 163. งาน คร.....ขอเชิญ จนท.ตัวแทนโซนๆละ 1 ท่าน รวม 8 ท่าน และ อสม.หรือตัวแทน (สำรวจลูกน้ำฯ) รพ.สต.ละ 1 ท่าน รวม 23 ท่าน เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานสุ่มประเมินค่าความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย อ.เมือง ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมนำสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาด้วยทุกท่าน)
 164. งาน คร.....แจ้งแผนสุ่มประเมินค่าความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย อ.เมือง ประจำปี 2556 รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ตามแนวทางเดิม (รพ.สต.ละ 1 หมู่บ้าน จับฉลากและแจ้งพื้นที่ก่อน 1 วัน)
 165. ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้นแบบ(หมู่บ้านจัดการสุขภาพ)นายนโยบาย นพ.สสจ.อจ. หากไม่ถูกต้องให้แจ้งฝ่ายแผนโดยด่วน
 166. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบข้อมุลการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก  โดยตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วน ของข้อมูลพร้อมส่งกลับข้อมูลภายในวันที่  26 เม.ย. 56  เป็นไฟลน์excell ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   รายละเอียดฐานข้อมูล
 167. แจ้ง รพ.สต. ส่งแบบเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและการทำร้ายตนเอง ส่งภายใน 30 เมษายน 2556 แบบฟอร์ม
 168. แจ้ง รพ.สต.ไหนที่ดำเนินการงบค่าเสื่อมเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินแล้วแจ้ง สสอ.ด้วยเพื่อรายงาน สปสช.ทางเว็บต่อไป โทรแจ้งที่ 089-7192799
 169. ด่วน แจ้ง ทุกรพ.สต. ทำแบบประเมิน รพ.สส.พท ประจำปี 2556 รอบที่ 1/2556 ส่งแบบประเมิน ภายใน 19 เมษายน 2556
 170. แจ้ง รพ.สต.ที่เกี่ยวข้องส่งผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตาเข้ารับบริการ วันที่  26  เมย.56 รายละเอียดตามหนังสือ
 171. แจ้งเลขานุการโซน ติดตามและนำส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติราชการ ที่งานบริหาร สสอ.ด่วนภายในบ่ายวันนี้ครับ (ยกเว้นโซน นาแต้ ดอนเมย ส่งแล้ว)
 172. แจ้งแผนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน  เมษายน วันที่  25  เมษายน  2556  เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  วัดบ้านนาวัง  ต.นาวัง แจ้ง รพ.สต.นาโพธิ์ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม
 173. การจ่ายเงินงบประมาณจาก รพ.อำนาจเจริญ ตามเอกสารแนบ
 174. สสอ.เมืองฯ แจ้งรายชื่ออบรม นสค.รุ่น 3 - 5 พร้อม วัน เวลา และสถานที่อบรม ขอให้ตรวจสอบรายชื่ออบรมแต่ละรุ่นและขอให้เข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ขอบคุณครับ รายชื่อแนบ
 175. ด่วน...สสอ.เมืองฯ แจ้งเลขาโซน ทั้ง 8 โซน เข้าร่วมจัดทำแบบสรุปผลการประเมิณฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ...ขอบคุณครับ
 176. สสอ.เมืองฯ แจ้ง 1.)พยาบาลรับเงิน พตส.เดือนมีนาคม 2556 2.)ข้าราชการรับเงินค่าครองชีพชั่คราว(1 ตค.55-ธค.55) 3.)นางเพลินจิต ขันแก้ว , นางสาวมะลิ  สุดตา รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้ติดต่อรับเงินดังกล่าวในวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้ที่คุณวรญา จารุวงศ์(089-8469052)
 177. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งส่งแบบควบคุมภายใน ปย.1 ปย.2 ส่งที่งานบริหาร สสอ.เมืองฯ ภายในวันพรุ่งนี้ 10 เมษายน 2556
 178. ขอเชิญผู้่รับผิดชอบงานยาเสพติดทุก รพ.สต.เข้าร่วมประชุมการนิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในวันที 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ให้ผู้รับผิดชอบนำ Notebook และ Smart Card reader เข้ามาด้วยค่ะ
 179. ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อเข้าร่วมโครงการตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด   ขอให้ส่งภายในวันที่  22  เม.ย. 56  รายละเอียดตามเอกสาร
 180. แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับเขต เพื่อให้เกิดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในพื้นที่ตำบลนมแม่   รายละเอียด
 181. ขอความร่วมมือจัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ระหว่างวันที่ 23-29 เม.ย. ขอรับการสนับสนุนสื่อได้ที่ สสอ.ค่ะ
 182. ขอความร่วมมือสำรวจการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รายละเอียดตามแบบรายงาน ขอให้ส่งรายงานงวดแรกภายในวันที่  11  เม.ย.56 ตามแบบรายงานผ่านทางmail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แบบรายงาน
 183. แจ้งเชิญนักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.โนนดู่,ปลาค้าว,นาผือ,น้ำปลีก,ภักดีเจริญ และไก่คำ ประชุมงานแพทย์แผนไทย วันที่ 10 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สสจ.อำนาจเจริญค่ะ
 184. ตารางเวรจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์ 56
 185. แจ้งทุก รพ.สต.ส่งแบบสรุปควบคุมภายใน ปย.1 ปย. 2 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2556 ให้งานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2556 (เพื่อประกอบการพิจารณา) ขอบคุณครับ
 186. แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานรักษาพยาบาลกิจกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี2556  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  วันท่ี่  8 เมษายน  คุณสุบรร , คุณสุดารัตน์  และคุณแจ่มจันทร์ บุญเฉลียว  วันที่  9 เมษายน  คุณกนกวรรณ , คุณทิพวัลย์ และคุณกฤษฎา  โปรดเตรียมกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์มาให้พร้อม  การแต่งกายฟอร์มฟ้า  พร้อมกันเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป  ขอบคุณค่ะ
 187. แจ้งแผนบริจาคโลหิตเดือนเมษายน56  วันที่  10 เมษายน 2556  ณ  บิ๊กซีอำนาจเจริญ  ขอ จนท.  6 ท่าน ร่วมปฏิบัติงาน จาก รพ.สต. ภูเขาขาม  นาแต้  กุดปลาดุก  โนนดู่ นาสีนวน และภักดีเจริญ   และวันที่  11  เมษายน 56  ณ  รพ.อำนาจเจริญ  ขอ จนท. 2 ท่าน  จาก รพ.สต.ห้วยไร่ และไก่คำ ร่วมปฏิบัติงาน  โปรดร่วมปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00น.ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 188. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงาน HI รายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ด้วยนะครับ
 189. แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังอหิวาตกโรค
 190. วาระประชุมงาน คร.4 เม.ย.56
 191. แบบฟอร์มตารางเวรจุดตรวจสงกรานต์ 56
 192. แจ้งด่วนๆๆ..เลื่อนประชุม  "คณะกรรมการวัณโรคในชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่"  จากวันที่ 3 เมษายน เป็น 10 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สนง.สสจ.อจ. ** ขอให้ประสานผู้เข้าร่วมประชุมด้วยครับ
 193. ขอให้แต่ละแห่งลงข้อมูลปิงปอง7สี ราย รพ.สต.และรวบรวมเป็นโซน ส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายใน 12.00 น.วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ขอบคุณมากครับ คลิกส์แบบฟอร์ม
 194. ทราบว่า รพ.อำนาจเจริญได้โอนเงินงบค่าเสื่อม ปี2556 เข้าบัญชี รพ.สต.แล้ว ปรับบัญชีด้วยแล้วรีบทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเสนออนุมัติและดำเนินการตามแผนด่วนให้เรียบร้อยในเมษายนนี้ และงบ ontop กำลังทำเรื่องขอโอน โอนเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
 195. ชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด สามารถเบิกได้แล้ว (เฉพาะจำเป็นเท่านั้น) ติดต่อเอกชัย
 196. สสอ.เมืองฯ ส่งรายละเอียดตกเบิกเงินเดือนข้าราชการ ต.ค.55 - ก.พ.56 ***หมายเหตุ...โอนเงินวันนี้ 29 มีนาคม 2556 รายละเอียด 
 197. แจ้งเชิญทันตบุคลากรร่วมประชุมในวันที่  5 เม.ย. 56 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์
 198. รพ.สต. ทุกแห่ง สำรวจ/ คัดกรองผู้ด้อยโอกาส ยากจน (เท่านั้น) ที่มีปัญหา"ดวงตา" ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อหิน ฯ เพื่อเข้ารับการรักษาของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ส่งภาย 26 มีนาคม 2556 เท่านั้น แบบฟอร์มและแนวทางการส่ง
 199. ส่งรายละเอียดรายการงบค่าเสื่อมปี2556 รายละเอียด
 200. แจ้ง รพ.สต.   ทุกแห่ง   ฐานข้อมูลโครงการตรวจมะเร็งเต้านม รพ.สต.ที่ส่งแล้วดังนี้  ห้วยไร่ , เชือก , ดอนเมย , นายม , ปลาค้าว , สร้างนกทา , คึมใหญ่ , ภูเขาขาม , กุดปลาดุก , และโนนดู่   ส่วนไก่คำ และเหล่าพรวน ช่วยส่งผ่านmail วรญา  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   ,และ mail พี่สายฝน   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   ขอความกรุณา รพ.สต.แห่งที่เหลือช่วยส่งผ่านmail วรญา และพี่สายฝน ก่อนเที่ยงวันจันทร์นะคะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 201. ข้อมูลการกรอกเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุข อ.เมืองอำนาจเจริญ ณ 22 มีนาคม 2556
 202. แจ้งการส่งไฟล์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ขอให้ส่งไฟล์มาที่เมล์งานควบคุมโรค อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ได้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556 เพื่อตัดยอดคิดคะแนนตาม KPI  คลิกส์ผลงาน ณ 21มีค56
 203. ด่วนมาก..แจ้งทุก รพ.สต.สำรวจตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเพื่อเตรียมระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขภายใน 22 มีนาคม 2556 เท่านนั้น   ระเบีบย ให้กรอกผ่านเวบเลยครับ
 204. ส่งเอกสารเกี่ยวกับประมวลกฏหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ  รายละเอียด
 205. ขอความร่วมมือ รพ.สต. ประสานครูอนามัยโรงเรียน เข้าร่วม อบรม อย.น้อย  วันที่ 27 มีนาคม 56 เวลา 08.30-16.30 น.  สถานที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ รร.บ้านโนนดู่, บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย, บ้านภูเขาขาม, พัฒนาสามัคคี, บ้านป่าติ้ว, สร้างนกทาวิทยาคม, อำนาจเจริญ, คำปอแก้วคำไหล และปลาค้าววิทยานุสรณ์ หนังสือเชิญพร้อมกำหนดการ
 206. แก้ไขปรับปรุงChecklist เป้านสค.จากANC เป็น PNC และหมู่บ้านจัดการ รายละเอียด
 207. ตรวจสอบข้อมูลผลงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ณ 19 มีนาคม 2556 คลิกส์รายละเอียด (ให้แต่ละ รพ.สต.กรองเอาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ไปตรวจที่ รพ.อจ.เอาเฉพาะจากปี 2010 ถึง 2013 แล้วปรินส์รายชื่อไว้เป็นผลงานเพิ่มเติมได้นะครับ ไฟล์รายชื่อส่งให้ในเมล์ จนท.แต่ละ รพ.สต.แล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 )
 208. ขอเชิญ แจ้งรายชื่อ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CBT วันที่ 2 เมษายน 56 เวลา 08.30-16.30 ห้องคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ (แจ้งรายชื่อ ภายใน 21 มีนาคม 56 เอกชัยและสุวรรณี)  
 209. ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานแผนไทย ทุก รพ.สต. ประชุม การส่งเสริม สนับสนุนการใช้ยาแผนไทย วันที่ 21 มีนาคม 56 เวลา 08.30-16.30 ณ รร.เลิศวิจิตร
 210. ปชส ประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิตแลิตจิตเวช วันที่ 26 เมษายน 56 คณะพยาบาล มข. ลงทะเบียน 1,500 บาท ภายใน19 เมษายน 56 (เบิกจากต้นสังกัด)  รายละเอียดเพิ่มเติม http://nu.kku.ac.th
 211. แจ้งการส่งฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งเต้านม  รพ.สต.ทุกแห่งให้ส่งข้อมูลจากโปรแกรมHOS ส่งเป็น เทกซ์ไฟลน์นะคะ  ขออย่างช้าวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. ผ่านmail คุณสายฝนและวรญา ค่ะ
 212. แจ้งการขับเคลื่อนสนับสนุน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมเดินทางไปขับเคลื่อนที่กระทรวง/สภา ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 รถออกเย็นวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ สสอ.เมือง แจ้งผู้สนใจเดินทางไปรวมพลังในครั้งนี้ แจ้งความจำนงที่เฉลิม รัตนโสภา และ สสอ.มีมติให้ทุก รพ.สต.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปขับเคลื่อนครั้งนี้ 800 บ/แห่ง
 213. แจ้งการปรับเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ของปีงบประมาณ 2556(ประเมินผลงาน จาก ต.ค.54-ก.ย.55) ให้ทุก รพ.สต.ดำเนินการแล้วส่งสำเนาการจ้างให้งานบริหาร สสอ.เมือง ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผช. 089-7192799 รายละเอียด
 214. สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้รับผิดชอบงานพัฒน์ฯ หรือ ตัวแทน ให้มารับเงิน อสม. เพื่อการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ติดต่อรับได้ที่ สิทธิศักดิ์ เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม (087-6461088-ตุ้ย)
 215. แจ้งข้าราชการและลูกจ้าง ที่มีความประสงค์ขอย้ายภายใน/ต่างจังหวัดให้ส่งใบขอย้ายที่งานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญภายในวันที่ 26 มีนาคม 2556 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา แบบคำขอย้าย
 216. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ขอความร่วมมือท่านในการส่ง ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายดำเนินงานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ขอส่งภายในวันที่  22  มีนาคม  เป็นอย่างช้า  ขอให้ส่งฐานข้อมูล ไปที่mail คุณสายฝน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และmail วรญา  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ขออภัยนะคะที่ขอให้ส่งก่อน รพ.สต.ใดที่เคลียร์เสร็จแล้วก็สามารถส่งได้เลยนะคะเน่ืองด้วยสัปดาห์ถัดไปมีงานค่อนข้างเยอะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 217. แจ้งแผนหน่วยแพทย์ พอ.สว.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ วันที่  20 มี.ค.56  ณ  วัดโนนโพธิ์ ต.โนนโพธิ์  ซึ่งจัดร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่  ขอเชิญจนท. รพ.สต.ละ 1 ท่านร่วมปฏิบัติงาน
 218. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง รพ.อจ.โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม ฝากแจ้งว่าในเดือนนี้มีข้อติดขัดบางประการไม่สามารถเบิกวัคซีน OPV ให้ รพ.สต.ได้ จึงขอความกรุณาแต่ละโซนประสานภายในโซนเพื่อบริหารจัดการวัคซีนดังกล่าวในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายในเดือนนี้ด้วย เดือนต่อๆไปสามารถเบิกได้เช่นเดิม ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
 219. แจ้งแผนสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลายโดยทีม สสจ.อจ. ...จะออกสุ่มประเมินเขตอำเภอเมืองในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.โดยจะจับฉลาก(ที่ สสอ.เมืองอำนาจเจริญ) จำนวน 4 รพ.สต.ๆละ 1 หมู่บ้านๆละ 30 หลังคาเรือน ...จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเตรียมพื้นที่รับการสุ่มประเมินตามวันและเวลาดังกล่าว
 220. Checklist KPI 1/2556 แบบตรวจสอบ KPI หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ปกปิดรายละเอียดส่งทางอีเมล์ โซนกรุณาส่งต่อด้วย
 221. แผนนิเทศประเมิน KPI รอบ 1/2556 ปรับปรุงใหม่ รายละเอียด
 222. แจ้ง รพ.สต.รายงานข้อมุลการจัดตั้งชมรมฮูลาฮูป  สะบัดสะโพกสลัดโรค  รายละเอียดเอกสารการรายงาน ที่แนบ แบบรายงาน
 223. แจ้งกำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงานครอบครัวทูบีดีเด่นระดับจังหวัด เดิมวันที่  21 มี.ค. 56  เลื่อนเป็นวันที่  27 มี.ค.56  เชิญ จนท.และผู้เกี่ยวข่้องเข้าร่วมกิจกรรม  ตามรายละเอียด   แบบลงทะเบียน
 224. แจ้งแผนออกติดตามประเมินงานการเงินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 รายละเอียด 
 225. เชิญ จนท.รพ.สต.ละ 1 คน อบรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบริการบำบัดรักษาผู้ติดตาเสพติด 25-26 มีนาคม 56  ห้องคณาพันธ์ เวลา 09.00-16.30 น.
 226. ส่งรายละเอียดงบค่าเสื่อม 56 ซึ่งได้รับอนุมัติและอำเภอทำเรื่องขอโอนเงินจาก รพ.อำนาจเจริญแล้ว และแจ้งให้ ทุก รพ.สต.จัดทำเอกสารขออนุมัติและดำเนินการก่อหนี้ผูกพันธ์ให้แล้วภายใน เดือนมีนาคม 2556 รายละเอียด โดยใช้แบบฟอร์มงบลงทุน
 227. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต  ตัวแทนโซน ทุกโซน เข้ารับการนิเทศติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ (เฉพาะโซน 1 kทิพวรรณ และโซน 3 kนริศรา)  พร้อมเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางคณะผู้นิเทศจาก รพ. พระศรีมหาโพธิ์
 228. แจ้งเลื่อนกิจกรรมประกวดครอบครัวทูบี จากเดิมวันที่  21 มี.ค. เป็นวันที่  27  มี.ค.
 229. รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
 230. แจ้งให้รพ.สต.ส่งรายงานทันตสาธารณสุขไตรมาส1 ทีมทันตสาธารณสุขที่รับผิดชอบ รพ.สต.ให้ช่วยประสานการรวบรวมรายงานเพื่อส่งจังหวัดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ รายละเอียด
 231. แจ้ง รพ.สต.น้ำปลีกส่งเค้าโครงงานวิจัยด้านทันสุขภาพ
 232. แจ้งให้ส่งรายงานทันตสาธารณสุขการบริการฟลูออไรดน์วานิช   รายละเอียด
 233. ผนแพทย์ออก PCU เดือนมีนาคม รายละเอียด
 234. แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จาก 18 มีค เป็น 22 มีค 56 เวลาและสถานที่เดิมนะครับ
 235. งาน คร...ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน รพ.สต.ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเครือข่ายระบบบริการสุขภาพอำเภอ (DHS) ในวันจันทร์ 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คลิกส์รายละเอียดสสจ.อจ.ขอเชิญ จนท.รพ.สต.ละ 1 ท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแล บำบัด ทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตผ่านทางช่องท้อง เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอผู้ป่วยไตเทียม (ห้องล้างไตทางช่องท้อง) อาคารปฏิบัติการชั้น 2 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้...........รุ่นที่ 1 จาก รพ.สต.รหัส 101 ถึง 111..........รุ่นที่ 2 จาก รพ.สต.รหัส 112 ถึง 123 * ขอให้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย คลิกส์กำหนดการ
 236. ประชาสัมพันธ์ ค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน แคมป์ 11  รายละเอียด
 237. สมัคร สมาชิกการฌาปณกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฌกส)  คุณสมบัติ  ข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลักฐาน รูป 1" จำนวน 2 แผ่น  ค่าสมัคร 50 บาท สำเนาบัตร ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ เอกชัย หรือ งานการเงิน สสจ.อำนาจเจริญ
 238. ทุก รพ.สต. ให้ประเมินมาตรฐาน ตนเอง โรงพยาบาลส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน รายละเอียด ทาง www.dtam.moph.go.th ส่ง  วันที่ 4 มีนาคม 2556 (ประชุมประจำเดือน)  แบบประเมิน
 239. ทุก รพ.สต. ให้ตรวจสอบและแจ้งสถานที่จำหน่ายวัตถุอันตราย "เฮ็กซินกำจัดเหา"  หากพบ ให้ส่งมอบกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.อำนาจเจริญเพื่อทำลาย
 240. รับสมัครสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 11 ปี 2556  ตั้งแต่วันที่ 22 เมษยน-3 พฤษภาคม 56  ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.อำนาจเจริญ
 241. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" วันที่ 7 มีนาคม 2556  เวลา 09.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ค่าลงทะเบียน 1000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ เอกชัย ครับ
 242. วันหยุดราชการเพิ่มเติม เทศกาลวันสงกรานต์ รายละเอียด
 243. สรุปผลการประเมินควบคุมภายใน ปี 2556 รอบที่ 1 รายละเอียด เพิ่มเติม เพิ่มเติม
 244. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
 245. ให้ทุก รพ.สต. ส่งรายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือน ก.พ. 56 และย้อนหลังเดือน ม.ค. 56 ภายใน 5 มีนาคม 2556 (เฉพาะรอบ เดือน ก.พ.) และส่งรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน รายละเอียดแบบฟอร์มและแนวทางการนำส่ง
 246. รพ.สต.ที่แจ้งรายชื่อกรรมการกองทุนร่วมประชุมวันที่ 27 ก.พ.แล้วมีดังนี้ ดอนเมย/สร้างนกทาโนนดู่/นาหมอม้า/ห้วยไร่ภักดี/นาแต้/หนองมะแซว/และนายม ที่เหลือให้แจ้งด้วยและกรุณาสำเนาหนังสือถึงกลุ่มเป้าหมายหรือโทรศัพท์แจ้งด้วยวาจา
 247. ด่วนที่สุด สสจ.อจ.เชิญตัวแทน รพ.สต.ละ 1 ท่านร่วมประชุมการพัฒนางานสุขศึกษา วันนี้ 26 ก.พ.56 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมด้วย
 248. พิธีปิดค่าย บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด และรับตัวผู้บำบัดกลับบ้าน วันที่ 26 ก.พ. 2556  เวลา 13.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 ผอ.รพ.สต. ต้องเข้าร่วม ดังนี้ น้ำปลีก ไก่คำ โนนโพธิ์ นาแต้ นายม นาผือ กุดปลาดุก ห้วยไร่ สร้างนกทา ปลาค้าว หนองมะแซว เหล่าพรวน และคำน้อย   
 249. ประชาสัมพันธ์  สมาชิก พอ.สว. ที่ประสงค์จะร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และร่วมรับเสด็จ ฯ  ในวันที่ 14  มี.ค. 56  โปรดแจ้งรายชื่อภายในวันที่  1  มี.ค. 56 เพื่อส่งรายชื่อจังหวัดต่อไป
 250. หนังสือเชิญประชุมกรรมการกองทุนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งสำเนาหนังสือถึงกรรมการที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านและให้แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าประชุม ก่อนเวลา12.00น.วันนี้ ดาวน์โหลดหนังสือ
 251. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาล, จพ.สธ,  จพ.ทันตะ,  และ จพ.เภสัช ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 ก.พ 56 รายละเอียด
 252. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒน์ฯ และประธาน อสม.ระดับตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ***ตำบลที่มี รพ.สต. 2 แห่ง ให้ประธานประจำ รพ.สต.เข้าร่วมประชุมด้วย ขอบคุณครับ...
 253. แจ้งเเลื่อนแผนบริจาคโลหิตประจำเดือนมีนาคม  วันที่  14  มีนาคม 56  ออกไปก่อนยังไม่มีกำหนด
 254. การส่งใบเบิกยาสมุนไพร ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือน ที่ รพ.อำนาจเจริญ  ใบเบิกยาสมุนไพรและกรอบบัญชียาสมุนไพร
 255. ติดตามการกรอกเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขในเว็บฯสำนักระบาด ณ 11.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ.56 คลิกส์รายละเอียด
 256. รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทามเข็ม พอ.สว.
 257. แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานปฐมพยาบาลงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง  รายละเอียด
 258. ให้หน่วยบริการตรวจสอบการส่งข้อมูลเข้าDATAcenter ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่
 259. ข้อมูลผลการตรวจพยาธิ อ.เมืองอำนาจเจริญ ปี 49 - 51 และ 53 เอาไว้เป็นฐานข้อมูล คลิกส์เลย
 260. การเฝ้าระวังด้วย "ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี"
 261. วาระประชุม ผอ.รพ.สต. งานส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ รายละเอียด
 262. งานคร....เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนิ่วฯ ทุกแห่ง งานคร.ขอส่งผลการเอ็กซเรย์ Plain KUB ปี 2554 และ 2555 ให้ทุก รพ.สต.กรองเอาเฉพาะเขตรับผิดชอบแต่ละ รพ.สต. และส่งกลับมาที่ งาน คร.สนง.สสอ.เมืองอำนาจเริญ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค.56 (ปรับใหม่ 21 ก.พ.56) เพื่อรวบรวมประสานแผนส่งต่อพบแพทย์กับ รพ.อำนาจเจริญต่อไป รายละเอียดในช่องรับส่งข่าวเว็บฯสสอ.เมืองอำนาจเจริญ และ face book กลุ่ม srrt เมืองอำนาจฯ (รพ.สต.ที่ส่งแล้ว คือ...102 103 105 106 107 110 114 115 120 121 122 ขอบคุณครับ)
 263. ข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงจาก Data Center (14 ก.พ.56) งาน คร.สสจ.อำนาจเจริญแจ้งให้ตรวจสอบ และเร่งดำเนินการครับ คลิกส์เลย
 264. แจ้งทุก รพ.สต. ชี้แจงการส่งไฟล์แป๊ปสเมียร์ และ VIA ขอให้ทุก รพ.สต.ที่ส่งไฟล์ป้าย PAPSMEAR (ไฟล์ P) และ ไฟล์ VIA (ไฟล์ V) ให้ส่งไฟล์ข้อมูลชุดที่ 7 (เป็นไฟล์ข้อมูลพื้นฐาน ไฟล์ O ) มาด้วยทุกครั้ง เพราะส่วนกลางอาจจะไม่มีข้อมูลส่วนที่เรากรอกเพิ่ม เป็นผลทำให้ เราได้ผลงานและความครอบคลุมน้อยกว่าที่ทำจริงครับ ขอบคุณครับ
 265. แจ้งแผนแพทย์ออกPCUเดือนกุมภาพันธ์56รายละเอียด
 266. ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง  สำรวจข้อมูลส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนที่  Electronic  ให้มีความถูกต้อง   โดยขอให้พื้นที่ได้สำรวจในสถานีบริการน้ำมัน  ภายในวันที่  15  ก.พ. 56  และช่วยส่งไปที่e-mail  ตามทีอยู่ และสำเนาส่งที่สสอ.เพื่อรวมส่งจังหวัดทราบ  รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
 267. รายงาน 506 ณ 9 ก.พ.56 โปรดตรวจสอบและแจ้งด้วยหากไม่ตรงกับความเป็นจริง คลิกส์เลย
 268. โครงการบำบัดฟื้นฟูสรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด ปี 2556  วันที่ 12-27 กุมภาพันธ์ 2556. ณ ค่าย อส. วิทยากรกระบวนการ K ดุษฏี, วรายุทธ, อำนวย, วิสุทธิ์, บุญนำ, สุมาลี, เอกชัย 
 269. ด่วนที่สุด แจ้งรพ.สต. ไก่คำ, ปลาค้าว, เหล่าพรวน, โนนดู่, นาโพธิ์, นาสีนวน  สมัครสอบ ICD10 หน้าเว็บ สสจ.อำนาจเจริญ www.amno.moph.go.th
 270. แจ้งสำรวจความต้องการรับบริการตรวจสภาพเครื่องพ่นสารเคมี(กำจัดยุงลาย) ขอให้ทุก รพ.สต.แจ้งข้อมูลความต้องการตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 18 ก.พ.56 ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน **ทีมจาก สคร.7  คลิกส์แบบฟอร์ม
 271. แจ้งแผนสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลายโดยทีม สคร.7 ...จะออกสุ่มประเมินเขตอำเภอเมืองในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.โดยจะจับฉลาก(ที่ สสอ.เมืองอำนาจเจริญ) จำนวน 4 รพ.สต.ๆละ 1 หมู่บ้านๆละ 30 หลังคาเรือน ...จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเตรียมพื้นที่รับการสุ่มประเมินตามวันและเวลาดังกล่าว
 272. ด่วน...ขอเชิญ อสม.เขต รพ.สต.ตามรายชื่อแนบท้าย เข้ารับการอบรมแนวทางการดำเนินงานวัณโรคในชุมชน ในวันอังคารที่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ สนง.สสจ.อจ. ******** รพ.สต.ไก่คำ 3 คน , รพ.สต.น้ำปลีก 3 คน , รพ.สต.สร้างนกทา 2 คน , รพ.สต.โนนโพธิ์ 2 คน , รพ.สต.คำน้อย 2 คน , รพ.สต.นาแต้ 2 คน , รพ.สต.กุดปลาดุก 3 คน
 273. แบบฟอร์มการตรวจฉลากและเก็บตัวอย่างเกลือบริโภค ณ สถานที่จำหน่าย ที่ยังไม่ดำเนินการ ส่ง ภายใน 11 ก.พ. 56 เวลา 12.00 น. (101, 102,103, 112, 113,121, 122, 123 ส่งแล้ว)
 274. ด่วนที่สุด ขอเชิญชุดปฏิบัติการ เข้าร่วมซักซ้อมการปฏิบัติในการดำเนินงานร่วมกับ ศพส.อ.เมืองอำนาจเจริญ ในวันที่ๅ12 กุมภาพันธ์ 2556 ณห้องประชุมกาญจนา ชั้น 2 เวลา 10.00 น. ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อย่างน้อยชุดละ 1 ท่าน รายละเอียดชุดปฏิบัติการ
 275. ด่วนที่สุด...สสอ.เมือง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากร อบรม อสม.ใหม่ ประจำปี 2556 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รายชื่อวิทยากร วรายุท , บุญนำ , วิสุทธิ์ , อำนวย , แจ่มจันทร์  พุ่มโพธิ์
 276. ด่วนที่สุด...แจ้ง รพ.สต.ที่ได้รับการจัดสรร อสม.ใหม่เพิ่มเติม ให้แจ้ง อสม.เข้าร่วมอบรม และ รับนโยบายจากสาธารณสุขอำเภอ ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 087-6461088 สิทธิศักดิ์
 277. แจ้งเตือน...การกรอกข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขในพื้นที่ ที่หน้าเว็บฯสำนักระบาดวิทยา http://www.boe.moph.go.th/boedb/SrrtSubNetwork/index.php อย่าลืมกรอกทุกครั้งที่มีเหตุการณ์นะครับ
 278. แจ้งเตือน...(สัปดาห์นี้) วันนี้คุณส่ง รง.506 หรือยัง ถ้าไม่มีรายงานกรุณาส่ง Zero Report ทุกวันศุกร์ ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน นะครับ เพราะกลุ่มงาน คร.ติดตามในที่ประชุม คปสจ.ทุกเดือน คลิกส์แบบรายงาน Zero Report
 279. ด่วนที่สุด...แจ้ง รพ.สต.ที่ได้รับการจัดสรร อสม.เพิ่มเติมจากยอดเดิม ให้แจ้ง อสม.ที่ได้รับการจัดสรร เข้าร่วมประชุม ปฐมนิเทศ อสม.ใหม่ ประจำปี 2556 พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธื 2556 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ การแต่งการใส่ชุดสุภาพ **ย้ำพร้อมกัน 08.00 น. น่ะครับ
 280. ด่วนที่สุด ขอเชิญวิทยากรกระบวนการ โครงการบำบัดฟื้นฟูสรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด ปี2556 ประชุมหารือ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้ K วรายุทธ, อำนวย, วิสุทธิ์, บุญนำ, สุมาลี,
 281. พยาบาลวิชาชีพ ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต รพ.สต. ทุกแห่ง ประชุมสรุปบทเรียนและทบทวนผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ เวลา 08.30-16.30 น.
 282. รายงานโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป คลิกส์ปี2555 คลิกส์มกราคม2556
 283. ขอให้ทุก รพ.สต.รับทรายเคลือบทีมีฟอส 1% (ทรายอะเบท) เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก แห่งละ 1 ถัง โดยสามารถติดต่อรับได้ที่งานพัสดุกลาง โรงพยาบาลอำนาจเจริญภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ในเวลาราชการ * ขอความกรุณาไปรับตามวัน เวลาที่แจ้งด้วย เนื่องจาก รพ.อจ.จะเตรียมรับการประเมิน HA 
 284.  แบบฟอร์มการตรวจฉลากและเก็บตัวอย่างเกลือบริโภค ณ สถานที่จำหน่าย ส่ง ภายใน 8 ก.พ. 56
 285. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุม การพัฒนาระบบและการสร้าวเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน  27 - 29 มีนาคม 2556  รายละเอียด
 286. สำรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่วย  โดยตามฐานข้อมูลกลุ่มที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 55 หากมียกเลิกการดำเนินการ หรือมีการดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่ ให้รายงาน สสอ.เมือง ภายใน 8 ก.พ. 56 ตรวจสอบข้อมูลเดิมปี 55 
 287. ขอความกรุณา รพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงานความครอบคลุมวัคซีนไตรมาส 1 / 56 (ต.ค. - ธ.ค.55) ตามแบบรายงาน vac2.1 และ vac2.2 โดยส่งเป็นไฟล์เอ็กเซลล์ มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.00 น. คลิกส์แบบฟอร์ม vac2.1,2.2 
 288. แจ้งวิทยากประจำฐานสันทนาการในกิจกรรม EMS Rally จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ พุทธอุทธยาน ดังนี้ 1.นายวรายุทธ วงศ์บา    2.นายบุญนำ จันลุทิน   3.นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ  
 289. สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูล อสม.เสียชีวิต/ลาออก และให้แต่ละแห่งนำข้อมูลดังกล่าว เข้าร่วมในวันประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อประชุมวางแผนการอบรมต่อไป ขอบคุณครับ
 290. แจ้งประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมสสอ.เมืองอำนาจเจริญ 
 291. ด่วน...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ที่ได้รับจัดสรร อสม.ใหม่เพิ่มเติม ประจำปี 2556 ขอให้ส่ง เบอร์เสื้อ อสม.ใหม่ ตามรายละเอียดที่ส่งให้ ส่งภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 รายชื่อแนบ
 292. แจ้ง รพ.สต.กรอกรายงานสถานการณ์การเงินประจำเดือน
 293. งาน คร.ขอแจ้งเป้าหมาย ผลงานสะสมปี 53-55 และผลงานปี 56 ณ 4 ก.พ.56 งานมะเร็งปากมดลูก หากตัวเลขไม่ตรงกรุณาประสานผู้รับผิดชอบ(คุณปิยะ)ด้วยนะครับ คลิกส์ดูรายละเอียด
 294. สรุป 506 ณ 1 ก.พ.56
 295. แจ้งจนท.ทุกท่าน  สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำหน่วยงานราชการ โดยกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนจาก 27  เป็น 32 (หนังสือราชการทุกประเภท)  ตัวอย่าง  อจ. 0127.103/ 000  เปลียนเป็น  อจ. 0132.103/ 000   ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เอกสารแนบ
 296. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน อบจ. รายละเอียด
 297. ขอเชิญ นักการแพทย์แผนไทย และผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ทุกรพ.สต เข้าร่วมประชุมกรอบยาสมุนไพรและแนวทางการใช้ยาสมุนไพร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ
 298. แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับบริจาคโลหิตเดิมวันที่ 7 ก.พ. 56  เปลี่ยนเป็นวันที่  6 ก.พ. 56  ณ  รร.โปลีเทคอำนาจเจริญ ( ไก่คำ เชือก ดอนเมย นาหมอม้า นายม น้ำปลีก ดงบังฯ ปลาค้าว เหล่าพรวน )
 299. ปชส รร.สุดารัตน์การแพทย์แผนไทย รับสมุครหลักสูตรนวดไทย 800 ชม.และ 330 ชม. ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556 สนใจ ติดต่อ 0881332994, 045245469
 300. แจ้งเตือน...(สัปดาห์นี้)วันนี้คุณส่ง รง.506 หรือยัง ถ้าไม่มีรายงานกรุณาส่ง Zero Report ทุกวันศุกร์ ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน นะครับ เพราะกลุ่มงาน คร.ติดตามในที่ประชุม คปสจ.ทุกเดือน คลิกส์แบบรายงาน Zero Report
 301. แจ้ง รพ.สต. 3 แห่ง  ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพเกลือบริโภค  100  หลังคาเรือน   ไม่เกินวันที่  5 ก.พ.นะคะ ( นายม กุดปลาดุก และปลาค้าวค่ะ)
 302. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งที่ร่วมทำบุญโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่   โปรดนำส่งปัจจัยภายในวันที่ 31 ม.ค.นะคะ  ขอบคุณค่ะ
 303. เรียนเชิญ คุณยุทธศาสตร์ สารธิมา  ร่วมเป็นวิทยากรทูบีไอดอล ระดับจังหวัด เพื่อซักซ้อมเตรียมประกวดระดับภาค  รายละเอียดติดต่อที่ วรญาค่ะ
 304. เชิญชวน จนท. สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  วันที่  5-7  ก.พ. 56  ณ วัดหนองป่าพง  อ.วารินชำราบ  ติดต่อรายละเอียดที่วรญา  โปรดแจ้งด่วนภายในวันนี้นะคะ
 305. จังหวัดสำรวจข้อมูลข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่ม พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี) ประกาศผลสอบแข่งขันได้(ถ้ามี) และหนังสือยินยอมรับเงินเดือนต่ำกว่าเดิม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวงฯ โดยให้ส่งข้อมูลดังกล่าวที่งานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญภายใน วันที่ 29 มกราคม 2556 หรือที่อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   รายละเอียดแบบฟอร์ม
 306. เรียนเชิญ จนท.สาธารณสุข รพ.สต.ทุกแห่งร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  2556  วันที่  5  ก.พ.  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 307. ขอเชิญแกนนำและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วย สสอ.เมืองอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมตามโครงการ สหกรณ์สัญจร ประจำปี 2556  จำนวน 50 คน (ให้คัดเลือกตัวแทนโซนๆละ 5 คน ยกเว้นโซนไก่คำ 10 คน สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ 5 คน) ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ *ในการนี้ มีเบี้ยประชุมให้คนละ 100 บาท 
 308. แบบฟอร์มสรุปการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานโรงสี (เฉพาะ ห้วยไร่ ไก่คำ นาผือ ) กรุณาส่งกลับงาน คร.สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ เป็นไฟล์ ภายในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 คลิกส์แบบฟอร์
 309. ด้วยจังหวัดขอเชิญ ผอ.รพ.สต.แห่งละ 1 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (ชั้น 3 ทิศตะวันตก) ขอให้ เข้าประชุมตามวันเวลา สถานที่ อย่างพร้อมเพรียงกัน
 310. ขอเชิญประธานโซนและเลขานุการโซน(และตัวแทนรพ.สต.น้ำปลีก/รพ.สต.ปลาค้าว)ร่วมประชุมยกร่างแนวทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านรักษาพยาบาล(รวมถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ)ในวันที่ 28 มกราคม 56 เวลา 13.00 น.ห้องประชุมพยาธิ รพ.อำนาจเจริญ(รองแพทย์ประธาน)โดยพร้อมเพรียงกัน
 311. แจ้งรายละเอียด เป้าหมาย ผลงานสะสม และเป้าปี งานมะเร็งปากมดลูก ราย รพ.สต.คลิ๊กส์คลิกส์
 312. ขอขอบคุณ จนท.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาลการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเมื่อวันที่  23  ม.ค. 56 และขอให้ช่วยส่งบันทึกการใช้เวชภัณฑ์และส่งคืนยาที่ใช้ไม่หมด     ส่งที่ สสอ.เพื่อส่งคืน รพ.อำนาจฯ ต่อไป  ขอบคุณค่ะ
 313. งานแพทย์แผนไทย เพื่อให้การดำเนินงานแพทย์แผนไทย CUP เมือง มีคุณภาพทั้งข้อมูล และการบริการ ขอแจ้งที่ปรึกษา/ แม่ข่ายการดำเนินงาน ภายใน สสอ.เมือง เอกสารแนบ
 314. งานแพทย์แผนไทย ติดตามการสำรวจข้อมูล 1.แบบสำรวจหมอพื้นบ้าน  2.สำรวจบุคลากรแพทย์แผนไทย  ส่งภายใน 29 มกราคม 2556
 315. ปชส. รพ.สต. ห้วยไร่, นายม, ดงบังพัฒนา, เหล่าพรวน, คึมใหญ่, โนนโพธิ์, นาแต้, นาสีนวน ส่งประมาณการใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต (รายเดือน)ภายในวันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น. แบบฟอร์ม 
 316. แจ้งเพิ่มเติม จนท.ปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาลกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านนานาชาติ  วันที่ 23 ม.ค.56 เพื่ม คุณอนุรักษ์  ศรีสมบัติ  และแจ้งเร่ืองสถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดล่าสุด
 317. ปชส. จนท.ทุกท่าน  สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำหน่วยงานราชการ โดยกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนจาก 27  เป็น 32                   ตัวอย่าง      อจ. 0127.103/ 000     เปลียนเป็น      อจ. 0132.103/ 000       ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 318. เรียน ผอ.รพ.สต. ที่เกี่ยวข้อง  โปรดอนุมัติ จนท.หน่วยงานของท่านร่วมปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านนานาชาติ  วันที่  23  ม.ค. 56    ณ  สถานที่  6  แห่ง   รายละเอียด  สำหรับ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน  ตามไฟล์  ที่แนบ  ( โฟลเดอร์  ขอนอกรอบ56 ) รายละเอียด
 319.  ขอเชิญ จนท.ร่วมปฏิบัติงานปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่2   วันที่  23  มกราคม 56 เวลา 17.00 - 23.00 น. คุณเฉลิม  , ภราดัย , ดลวี , พงษ์ศักดิ์ , บุญนำ , และชาญยุทธ  สถานที่จะแจ้งภายหลังค่ะ ( โปรดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาด้วย)
 320. ขอเชิญนักการแพทย์แผนไทย ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ทุก รพ.สต. เข้าร่วมประชุม วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ** นำโน๊ตบุคมาด้วย เพื่อปรับ แก้ไขการลงข้อมูลโปรแกรม HosXp PCU
 321. ขอความร่วมมือ จนท.ร่วมออกตรวจสถานบริการฯ วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2556  เวลา 21.00 น. พร้อมกัน ณ สวนสาธารณพระมงคลมิ่งเมือง (หอนาฬิกา) ดังนี้  นายดุษฎี  ,นายสิทธิศักดิ์, นายทินกร, นายเอกชัย, นายอุทัย, นายชัชวาล,และ นายชัยวุฒิ
 322. รายงานการส่ง รง.506 Week3 คลิกส์รายละเอียด  กรณีไม่มีเคสให้ส่งแบบฟอร์มZero Report มา สสจ.จะลงข้อมูลให้เป็นส่ง Zero Report (เลข 1 แล้วขีดเส้นใต้ครับ)
 323. งานคร....เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนิ่วฯ ทุกแห่ง งานคร.ขอส่งผลการเอก็กซเรย์ Plain KUB ปี 2554 และ 2555 ให้ทุก รพ.สต.กรองเอาเฉพาะเขตรับผิดชอบแต่ละ รพ.สต. และส่งกลับมาที่ งาน คร.สนง.สสอ.เมืองอำนาจเริญ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค.56 เพื่อรวบรวมประสานแผนส่งต่อพบแพทย์กับ รพ.อำนาจเจริญต่อไป รายละเอียดในช่องรับส่งข่าวเว็บฯสสอ.เมืองอำนาจเจริญนะครับ
 324. ปชส. ให้เจ้าที่ทุก รพ.สต. ติดต่อรับวัสดุทางการแพทย์ (เครื่องชั่งยาสมุนไพร) ด่วน
 325. ขอเชิญนักการแพทย์แผนไทยประชุมในวันที่ 18 ม.ค 56 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้นสอง สนง.สสจ.อำนาจเจริญ ( รพ.สต.น้ำปลีก,ไก่คำ,ภักดีเจริญ,ปลาค้าว,โนนดู่,นาผือ)
 326. งาน คร....เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุก รพ.สต. ขอให้ รพ.สต.ที่ยังไม่มีผลงานตามแบบ VAC3.1 และ VAC3.2 ที่แนบรายละเอียดมานี้ ส่งรายงานผลการการดำเนินงานความครอบคลุมวัคซีน ปี 2555 (ต.ค.54 - ก.ย.55) ตามแบบรายงาน VAC 2.1 และ VAC2.2 ที่งานควบคุมโรค สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ) ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 คลิกส์รายละเอียดแบบรายงาน
 327. งาน คร....เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุก รพ.สต. ขอให้ส่งรายงานผลการให้วัคซีนนักเรียน ปี 2555 ตามแบบรายงาน VAC นร.3.1 ที่งานควบคุมโรค สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ) ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 คลิกส์แบบรายงาน VAC นร.3.1
 328. ปชส.การประชุมวิชาการ ผู้สูงอายุ  เรื่อง  "  ศาสตร์การแพทย์แบบผสมผสานในเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  " วันที่  29-31 พ.ค.56  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์  จอมเทียน  จ.ชลบุรี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.agingthai.com/
 329. แจ้งแผนโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  ปี 2556   ( จังหวัดเคลื่อนที่ )  วันที่  21  มีนาคม 56    ณ  วัดบ้านโพธิ์ศิลา  ต.โนนโพธิ์   วันที่  19  กันยายน  56     ณ   อบต.สร้างนกทา   แจ้งพื้นที่เตรียมการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำเนาหนังสือรับได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพค่ะ
 330. ขอแจ้งการพบการส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กและรายงานวางแผนครอบครัว  ที่ยังไม่พบรายงานดังนี้   รายงานวางแผนครอบครัว  ไก่คำ , นาหมอม้า , ดงบังพัฒนา , นาโพธิ์ , และภูเขาขาม  รายงานอนามัยแม่และเด็ก  ดงบังพัฒนา , นาโพธิ์ , คำน้อย , และภูเขาขาม  ช่วยส่งภายในวันที่ 18 ม.ค ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 331. งานแผนขอรายงาน 0110 รง.5 เพิ่มเติมเดือนกันยายน 55 (ก.ย.55-ธ.ค.55)
 332. เรียน ผอ.รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง  ขออนุญาตจนท.ร่วมกิจกรรมประกวดชมรมทูบีระดับภาค  วันที่  17  ม.ค.56   ณ  โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น  รถออกจาก สสอ.เมืองเวลา 04.30น.วันที่  17  ม.ค. รายละเอียด
 333.  เรียน ผอ.รพ.สต.ปลาค้าว ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 22-23 มกราคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 334. ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. เข้าร่วมโครงการ "อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารพัสดุ การเงินการบัญชี และการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงทะเบียน ภายใน วันที่ 25 มกราคม 2556 ผ่านทาง www.moph.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 335. ด้วยงานข้อมูลไม่สามารถประมวลผลผ่านDATACENTERได้จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงาน 0110รง.5 เดือนตุลาคม55ถึงธันวาคม55ให้ สสอ.(แยกเป็นเดือน)ภายในวันอังคารที่15ม.ค.ด้วย
 336. งาน คร.แจ้ง...ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรค เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานวัณโรค และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง สนง.สสจ.อำนาจเจริญ
 337. เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานบุรี่และแอลกอฮอล์ทุกรพ.สต.ทุกแห่ง...รพ.อจ.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการประเมิน HA โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ขอความกรุณาส่งกลับมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทรแจ้งที่ 081 877 7445 ภายในวันที่ 12 มกราคม 2556 ขอบคุณที่ให้ความกรุณา คลิกส์แบบฟอร์ม  ที่ยังไม่ส่ง ยังรออยู่นะครับจะเก็เป็นฐานข้อมูลด้วย
 338. ผลการตรวจสอบข้อมูลประกอบOntop56ให้ทุกแห่งปรับปรุงตามข้อเสนอแนะส่งวันจันทร์ก่อน12.00น.ในอีเมล์
 339. แจ้งกำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ.อำนาจเจริญปี 2556  เชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาค  ทำบุญตักบาตร   ณ  บริเวณศาลาตรีมุก  สนามฟุตบอล  รร.อำนาจเจริญ   เวลา  07.00 น.  และขอความอนุเคราะห์ จนท.วัยรุ่น จาก รพ.สต.นาโพธิ์  และคำน้อยจัดกระเป๋าปฐมพยาบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย   ขอบคุณค่ะ 
 340. ปชส.การประชุมวิชาการ"เร่ืองการจัดการทางการพยาบาลในผู้ป่วยเรื้อรัง  วันที่    21-23 ม.ค.56  ณ  ห้องเรียนทางไกล ชั้น 2  อาคารดลเมธา  ม.มหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ    ค่าลงทะเบียน  1800 บาท ลงทะเบียนภายในวันที่  16  ม.ค. 56  สอบถามเพิ่มเติม  02 - 4197466-80  ต่อ  1303-4   หรือ  www.acr.mahidol.ac.th
 341. แจ้งผลการส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว ไตรมาส1  ส่งแล้ว  ภักดีเจริญ  , ปลาค้าว , หนองมะแซว , คึมใหญ่ โนนดู่  และเชือก ยังขาดภาวะโภชนาการค่ะ  แห่งอื่นๆ ขอภายในวันที่  9 ม.ค.นะคะ    ผ่านทาง   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      ขอบคุณค่ะ'; document.write( '' ); document.write( addy_text19860 ); document.write( '<\/a>' ); //--> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 342. แจ้งแผนรับบริจาคโลหิตประจำปี 2556  รายละเอียด
 343. ทดสอบ  รายละเอียด
 344. แผนแพทย์ออกหน่วยPCUมกราคม56 รายละเอียด
 345. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจหมอพื้นบ้านที่ชำนาญการนวดเพื่อเข้าร่วมโครงการศุกษาและพัฒนาการนวดพื้นบ้านสู่สถานบริการ ตามแบบสำรวจและคุณสมบัติหมอพื้นบ้าน  แบบรายงาน www.cupamnat.com/files/saman.pdf
 346. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 6 ในระหว่างวันที่ 4 ก.พ.56-31 พ.ค56 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ม.ค 56 (ถึง รพ.พระศรีฯ) download ใบสมัครได้ที่http:// www.prasri.go.th 
 347. ด่วน...สสอ.เมืองฯ แจ้ง ขอเชิญบุคลากรดังต่อไปนี้ 1.นายวรายุทธ   วงศ์บา , 2.นายบุญนำ   จันลุทิน , 3.นายวิสุทธิ์   สุริพล , 4.น.ส.มยุรา  เกษมสุข เข้าร่วมประชุมเตรียมทีมวิทยากรกระบวนการพัฒนาศักยภาพ นสค.จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่น 2 ในวันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สสจ.อจ.
 348. แบบรายงานวางแผนครอบครัว แบบรายงาน
 349. แบบรายงานรายไตรมาส งานส่งเสริมสุขภาพ(อนามัยแม่และเด็ก  แบบรายงาน
 350. แจ้ง รพ.สต.กรอกรายงานสถานการณ์การเงินเดือนธันวาคม ก่อนเที่ยง ครับ
 351. เรียนเชิญทันตบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนกองทุนทันตกรรมปีงบ 56 ในวันที่  11 ม.ค.56  เวลา  08.30-16.30 น. ห้องคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ
 352. รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง MDS (น้ำปลีก/นาผือ)ให้ส่งด่วน
 353. ด้วยคณะกรรมการ TO BE NO,1 จังหวัดอำนาจเจริญ ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดจังหวัดอำนาจเจริญ /สสอ.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ชทุกแห่ง เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดชมรมทูบันัมเบอร์วัน ประชุมในวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จึงแจ้งให้ ผอ.รพ.สต.เข้าประชุมตามวันเวลาสถานที่ อย่างพร้อมเพรียงกัน(ห้ามขาด) ขอบคุณค่ะ (วิทยุด่วน 9.57 น. วรญา)
 354. สวัสดีปีใหม่ 2556  เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ขอให้หายเจ็บ หายจน  ร่ำรวยๆๆเงินทองสุขภาพแข็งแรงๆๆๆ   ว่าแล้ว ก็ขอเรียนเชิญร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2556   ในวันที่  4   ม.ค.56  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  ค่ะ
 355. แบบสรุปปะหน้า ONTOP ของ CUP ให้ตรวจสอบด้วยส่งให้ทางอีเมล์แล้ว วิธีการจัดทำไฟล์ประกอบ ONTOP ส่งให้ทางอีเมล์แล้ววันนี้ ข้อมูลประชากรให้ยึดตามที่ส่งให้ วันเวลาการส่งให้ถือตามเอกสารที่แจ้ง กรุณาจัดทำส่งมาเป็นเครือข่ายให้ช่วยเหลือกัน ส่วนที่เป็นเดี่ยวก็ให้ส่งเดี่ยว
 356. แบบรายงานสรุปผลงานทูบี แบบฟอร์ม
 357. แจ้ง รพ.สต.ที่ค้างส่งเอกสารสรุปผลงานทูบี ให้ส่งเป็นเอกสารชุดที่รับไปวันประชุมข้อมูลผช.จุมพล   ที่ค้างส่ง มีดังนี้  อรุณี , สุดารัตน์ , จันทรา, สิิรชัย , บุญนำ , ธัญมล , สไบทรง, ไชยวุฒิ , บัวไล , ภราดัย , อุมาพร  ชัยณรงค์  , กนกวรรณ   และ เหล่าพรวน  ขอเป็นเอกสารด้วยนะคะ  ( ถ้ามีไฟลน์ที่พิมพ์แล้วก็ขอด้วย เน่ืองจากต้องส่งไฟล์น์กับจังหวัดค่ะ) ขอด่วนภายในวันที่  26 ธ.ค. ค่ะ 
 358. แจ้ง จนท.ประจำจุดตรวจฯเทศกาลปีใหม่ 27 ธ.ค.55 - 2 ม.ค.56 คลิ๊กส์รายชื่อ
 359. เรียนประธานโซนพัฒนาสาธารณสุขทั้ง 8 โซน  โปรดแจ้งลูกข่ายให้เข้าร่วมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  TO  BE  NUMBER  ONE  จังหวัดอำนาจเจริญ  โซนละ 5  ท่าน  ในวันที่  26  ธ.ค. 56   เวลา 08.30-16.30 น.  ณ  หอประชุมพญานาครินทร์  ซึ่งจะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมทูบีฯ  ในชุมชน , สถานประกอบการ , และสถานศึกษา   ปล. รพ.สต.ใดยังไม่ได้ส่งสรุปผลงานช่วยนำส่งก่อน 12.00น.วันนี้ค่ะ  ส่งแล้ว  นาหมอม้า และคำน้อย  ขอปรบมือดังๆๆๆค่ะ
 360. ด่วน แจ้งลูกจ้างชั่วคราว(กลุ่มวิชาชีพ) เพิ่มเติมให้ส่งใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ(สำหรับตำแหน่งทีมีใบประกอบฯ)และสำเนาคำสั่งจ้าง (คำสั่งแรกที่เริ่มจ้างในตำแหน่งปัจจุบัน)ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2555
 361. แจ้ง รพ.สต.นายมและเชือก ที่ได้ทำการเบิกสมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองไปก่อนหน้านี้ แล้ว  อำเภอขอให้ท่านส่งคืนอำเภอก่อนบางส่วนเพื่อขอแบ่งให้ รพ.สต.อื่นๆจะได้ดำเนินไปพร้อมๆๆกัน  ถ้าอย่างไรขอความกรุณานำมาส่งที่อำเภอก่อนวันที่ 27 นะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ( เชือกคืนมาก่อน 500 นายมคืนมาก่อน 1000 ค่ะ ) 
 362. แจ้งแผนบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 56  ขอความร่วมมือ จนท.ร่วมปฏิบัติงานตามแผนงานค่ะ   รายละเอียด
 363. สสอ.เมืองฯ แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) ในวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจ. ไฟล์แนบรายชื่อ
 364. แจ้ง ประธาน พร้อมด้วยเลขานุการโซนทุกโซน และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดงานทำบุญปีใหม่ สนง. และเตรียมงานกีฬาสีจังหวัด โดยให้แต่ละโซนที่ได้รับมอบหมายภารกิจแล้วเมื่อวันประชุมประจำเดือน ให้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายมาแจ้งในที่ประชุมด้วย ประชุมวันพรุ่งนี้ที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง. สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 365. แจ้ง รพ.สต. น้ำปลีก เชือก และหนองมะแซว มารับเสื้อกีฬาสี ด้วยที่คุณสุวรรณี สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 366. แจ้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.อำนาจเจริญ นริศรา (ท.ช.) เฉลิม (ท.ม.) กฤษณา (ท.ม. มะลิ (ท.ม. ศิริลักษณ์ (ท.ม.) อนุรักษ์ ชิดดี (ท.ม.) วราพร ดอกไม้ (ต.ช.) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีได้รับเครื่องราชฯชั้นรองของแต่ละตระกูลให้นำเครื่องราชฯดังกล่าวส่งคืนพร้อมด้วย
 367. แจ้งข่าว รพ.สต.ทุกแห่ง ให้มาเบิกแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองสำหรับหญิง  อายุ  30-70  ปี ( โครงการ  1 ต.ค 2555 -  30 ก.ย. 2560 ) เตรียมจำนวนมาเบิกได้ที่คุณอุทิศ นะคะ โดยด่วนค่ะไม่มีที่เก็บ  ดำเนินการได้เลยโดยให้ความรู้  ตรวจเองทุกเดือน  ยืนยันโดย จนท.
 368. ด่วน แจ้งลูกจ้างนักเรียนทุนทุกคนให้ส่งสำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน เพิ่มเติ่มเพื่อเตรียมข้อมูลบรรจุ ภายในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 นี้ก่อนเที่ยง ขออภัยด่วนมากจริงๆ ขอความกรุณาดำเนินการให้ทันตามเวลานัดหมายนะครับเพื่อผลประโยชน์ของทุกท่าน โดยส่งที่คุณสุวรรณี หรือ ผช.สสอ.เมือง ขอบคุณครับ โทร 045451055
 369. ขอเชิญนักกีฬาแบดมินตันตามรายชื่อร่วมซ้อมและแข่งขัน รายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิกส์รายละเอียด (ปิยะเสตพันธ์ผู้ประสาน)
 370. งาน คร.แจ้ง....ขอความกรุณาทุกโซน ส่งรายชื่อ จนท.เข้าเวรประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิกส์รายละเอียด
 371. แจ้ง รพ.สต.รับเอกสารประเมินระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช ส่ง สสอ.ภายในวันที่  14 ธ.ค. ( รับเอกสารแล้ว ในที่ประชุมจัดทำแผน   นาโพธิ์ นาสีนวน ดอนเมย นายม ภักดีเจริญ คึมใหญ่ เชือก โนนโพธิ์ ดงบังพัฒนา โนนดู่ ภูเขาขาม กุดปลาดุก สร้างนกทา และปลาค้าว )
 372. ขอเชิญนักกีฬาฟุตซอลอาวุโส อ.เมือง ร่วมซ้อมที่ สสอ.เมืองฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น. รายชื่อนักกีฬา นายดุษฏี  ไชยมาตย์ , นายอำนวย  คำตัน ,         นายสมชาย  เจริญส่ง,นายวรายุทธ  วงศ์บา,นายเชิดชัย  ทองอุ่น,นายยุทธศาสตร์  สารธิมา,นายประสิทธิ์  ถามะพันธ์,นายศิริชัย  รัตนศรี,น้าสม น้าพร (อนามัยปลาค้าว)
 373. สสอ.เมืองฯ แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬาวันนี้ 12 ธันวาคม 2555 วอลเลย์บอลหญิง 16.00 น. นักกีฬาและกองเชียร์ทุก รพ.สต.ร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ
 374. แจ้งทุกรพ.สต.ให้ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของลูกจ้าง สหวิชาชีพ เพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงเตรียมการบรรจุต่อไป โดยให้ตรวจสอบในคอลัมภ์ที่ระบายสีไว้แล้วแจ้งกลับอำเภอที่คุณสุวรรณี สสอ.เมืองโดยด่วนภายในเวลา 14.00 น. รายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 089-7192799
 375. ประกาศรับสมัครนักกีฬาปาเป้าอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ผู้ชาย 4 คน หญิง 4 คน ไม่กำหนดอายุ และรุ่นอาวุโส อายุ 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 2 คน ขอซ้อมและคัดตัววันนี้บ่ายโมงที่ ห้องประชุม สสอ.เมือง จะแข่งขันในวันที่ศุกร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ (อุปกรณ์อำเภอเตรียมไว้ให้แล้วครับ)
 376. แจ้ง จนท.รพ.สต.ที่ประชุมงานอนามัยแม่และเด็กวันที่ 12 ธ.ค.  ที่สสจ.อำนาจเจริญ  ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์ไปด้วย
 377. แจ้งคุณ สุมาลี  ไชยเสริฐ  ร่วมเป็นวิทยากร  มหกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี วันที่ 14  ธ.ค.  ณ รพ.สต.น้ำปลีก  และ มหกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ วันที่ 20 ธ.ค.ณ สสจ.อำนาจ
 378. แจ้งสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด  ปี 2556     เพื่อแก้ไขปัญหาของคนพิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ   โดย  รพ.สต. ที่มีความประสงค์ จะขอรับการสนับสนุนดังกล่าวให้จัดทำโครงการตามแนวทางส่ง อบจ.ภายในวันที่ 15  ธ.ค.55 ( รายละเอียดจะนำส่งให้ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กที่ประชุมจังหวัดวันที่ 12 ธ.ค.  ถามเอาด้วยนะคะ)
 379. เรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก  รพ.สต. ละ 1 ท่าน ร่วมประชุมในวันที่  12  ธ.ค.55 เวลา  08.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุมคณาพันธ์ 
 380. สสอ.เมืองฯ  แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬาวันนี้ 11 ธันวาคม 2555 ฟุตซอลทั่วไป 15.00 น. , ตะกร้อชาย 15.00 น. , ตะกร้อหญิง 17.00 น. ***นักกีฬาและกองเชียร์ทุก รพ.สต.ร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ
 381. แจ้ง ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการนิเทศงานควบคุมภายในจากทีมนิเทศงาน จังหวัดอำนาจเจริญในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 382. แจ้ง ผอ.รพ.สต.ที่ประสงค์สมัครอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น(ผบต) รุ่นที่ 23 ปีงบประมาณ 2556 จะต้อกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ที่ www.cpha.ac.th แล้วคลิกที่รูปสัญญลักษณ์สมัครฝึกอบรมปี 2556 แล้วเลือกหลักสูตร ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เท่านั้นเมื่อสมัครแล้วกรุณาพิมพ์ใบสมัครแจ้งให้อำเภอทราบด้วยเพื่อรวบรวมส่งให้จังหวัดพิจารณาในวันที่ 19 ธันวาคม 55 และจะไม่พิจารณาผู้ที่สมัครโดยไม่ผ่านทางเว็บไซต์และไม่ผ่านผู้บังคับบัญชา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 089-7192799
 383. สสอ.เมืองฯแจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬาวันนี้ 7 ธันวาคม 2555 ฟุตบอลชาย 16.00 น.,บอลเลย์บอลชาย 16.00 น., **นักกีฬาและกองเชียร์ทุก รพ.สต. ร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณค่ะ
 384. สสอ.เมืองฯ แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬาวันนี้ 6 ธันวาคม 2555 บาสชาย 14.00 น. , บาสหญิง 16.00 น. **นักกีฬาและกองเชียร์ทุก รพ.สต.ร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ
 385. แจ้ง จนท.ที่ประสงค์จะลาไป อบรม และศึกษาต่อภายในประเทศให้ส่งคำขอให้ สสอ.เมืองอำนาจเจริญภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 แบบฟอร์ม  หลักสูตร
 386. คำสั่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญที่ 783/2555 ลงวันที่ 30 พ.ย.55 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น  ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ดังนี้  นายสมาน พรรณรัตน์,นายประสิทธิ์ ถามะพันธ์,นายเฉลิม รัตนโสภา,นายวิสุทธิ์ สุริพล,นายเอกชัย อินหงษา,นางจิรัชยาอร ไชโยธา,น.ส.แคทรียา บุญตวง,น.ส.พยอม ทองใบ,นางอรดี ศรีธัญรัตน์,น.ส.ชนิพร ศรีระมาตร,นางนงคราญ ประเปรียว,น.ส.ทิพวรรณ ถามะพันธ์,นางอุมาพร ทวยจัด,น.ส.มยุรา เกษมสุข,นายภราดัย ศรีวะวงศ์,นายชาญยุทธ เสนาจันทร์,น.ส.น้ำทิพย์ ธุมาชิน (สมาน)
 387. ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2555 วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ *ขอให้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 388. สสอ.เมืองฯ แจ้งโปรแกรมแข่งขันกีฬาวันนี้ 3 ธันวาคม 2555 ฟุตบอลชาย 14.00 น. , วอลเล่บอลชาย 15.00 น. , วอลเล่บอลหญิง 17.00 น. **นักกีฬาและกองเชียร์ทุก รพ.สต.ร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ
 389. ขอเชิญนักกีฬาและกองเชียร์ สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ร่วมแสดงพลัง และความสามัคคี ตามรายละเอียดไฟล์แนบ 
 390. แจ้งเลื่อนแผนติดตั้งโปรแกรมแผนที่สุขภาพ เฉพาะวันที่ 30 พ.ย.55และ11 ธ.ค.55 ออกไปก่อน สำหรับวันอื่นๆ คงเดิม ดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บฯ สสจ.อจ.
 391. สสอ.เมือง แจ้ง ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นนักกีฬา สสอ.เมืองดังต่อไปนี้ วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2555 พร้อมกันที่ สสอ.เมือง เวลา 14.00 น. วันนี้จะมีแข่งขันกีฬา ประเภทฟุตบอล วอลเล่บอลชาย - หญิง **หมายเหตุ ห้ามขาด ไฟล์แนบรายชื่อนักกีฬา
 392. การจัดทำฐานข้อมูล MDS ให้รพ.สต.ทุกแห่ง จัดทำโดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน ส่ง สสอ.ภายใน 4 ธ.ค.55 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 393. ข่าวฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ...ขอความกรุณาสมาชิกฯทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯเพื่อขออนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติม (ตามที่แจ้งรายละเอียดในที่ประชุมใหญ่สามัญฯ) โดยให้ลงชื่อที่ในแบบฟอร์มที่ สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ (ติดต่อคุณสุวรรณี) ภายในวันที่ 28 พ.ย.55 
 394. งานคร.แจ้งด่วน...ขอความกรุณา รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายงานคัดกรองหัวใจเด็กฯปี2555 (กำหนดส่ง 16 พย 55) ส่งให้งาน คร.ภายในวันที่ 27 พย 55 ก่อน 12.00 น. รพ.สต.ที่ส่งมาแล้วมีดังนี้  102 103 107 109 110 111 113 120 121 122 123 ขอขอบคุณครับ
 395. งานคร.แจ้งด่วน...ขอความกรุณา รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายงานการสำรวจกลุ่มเป้าหมายเด็กในพื้นที่รับผิดชอบอายุต่ำกว่า 15 ปี ในการรับวัคซีน  ปี 2555 ตามแบบ dT2.1 (กำหนดส่ง 23 พย 55) ส่งรายงานดังกล่าวมาที่ งาน คร.ด่วน ภายใน 14.00 น.วันนี้ 26 พย 55 คลิกส์รายละเอียดการส่ง
 396. งานคร.แจ้งด่วน...ขอความกรุณา รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนคอตีบ ตามแบบ dT1 ปี 2555 , dT1 เดือน ต.ค.55 , dT1 เดือน พ.ย.55 (กำหนดส่ง 19 พย 55) ส่งรายงานดังกล่าวมาที่ งาน คร.ด่วน ภายใน 14.00 น.วันนี้ 26 พย 55 คลิกส์รายละเอียดการส่ง
 397. ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 27 พ.ย.55 ณ ม.รามคำแหงฯ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
 398. แจ้งแผนการออกติดตั้งระบบโปรแกรมแผนที่สุขภาพ ขอให้นำเครื่องSaver ไปรวมกัน ณ จุด รพ.สต.ที่เน้นคำ รายละเอียดแผน
 399. เชิญชวนพี่น้องชาวสาธารณสุขได้ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมกัน ที่ สสจ.อำนาจเจริญ วันที่  23  พ.ย.เวลา 07.00 น.  บอกข่าวต่อๆๆกันด้วยนะคะ
 400. สสอ.เมือง แจ้งนักกีฬาวอลเล่บอล ชาย-หญิง วันนี้ 22 พฤศจิกายน 55 มีแข่งอุ่นเครื่องกับ สสจ.อจ. และขอให้มาพร้อมกันที่ สนง.สสอ.เมืองฯ เวลา 14.00 น. **หมายเหตุ ใส่เสื้อกีฬาออกโทนสีน้ำเงิน ขอบคุณครับ
 401. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามโซ่ กักขัง ส่ง 25 พ.ย.55 www.cupamnat.com/files/jit56.doc
 402. แจ้งข่าวบอกบุญงานผ้าป่า  รพ.อำนาจเจริญ  วันที่ 22-23 พ.ย. 55 แจ้งรพ.สต.ช่วยนำส่งปัจจัยที่  สสอ.ภายในวันที่22  เพื่อรวบรวมส่ง รพ.ต่อ  ส่งมาแล้ว  2 กอง  ( สสอ. และกุดปลาดุก ) ตามหลักการที่แจ้งวันประชุม ผอ.รพ.สต.นะคะ   และงานกฐินจังหวัด  ยอดบริจาค  ณ  วันนี้  5550 บาท  ต่อยอดได้ถึงวันที่22 นะคะ
 403. แจ้ง ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ มาลองเสื้อกีฬาและแจ้งขนาดเสื้อ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.2555 เท่านนั้น ที่ สนง.สสอ.เมือง เพราะจะต้องรีบสั่งเสื้อ และขอเชิญผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าประชุมการเตรียมทีมกีฬาในวันพรุ่งนี้ 21 พ.ย.2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ คุณ นลินี  มัจฉา นวลปราง ฤทัย  ประสิทธิ์ อำนวย วรายุทธ  สมชาย ปิยะ  จุมพล  วิสุทธิ์ อุมาพร อุทัย  ชัยวุฒิ  กานิดา  ชาญยุทธ  ชัยวัฒน์ (เจริญชัยสงค์) เทอดชัย
 404. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูล OPPPปี๕๖และการจัดทำMDSปี๕๕ วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐น. สสอ.เมือง โดยให้สำรองข้อมูลและนำคอมพิวเตอร์มาด้วย
 405. งาน คร.แจ้ง...หนงัสือส่ง รายละเอียด แบบฟอร์มคอตีบ คลิกส์รายละเอียด
 406. รายละเอียดประเภทกีฬาและกติกาการแข่งขัน รายละเอียด
 407. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.55-21 ธ.ค.55 รายละเอียด
 408. จังหวัดโอนเงินลุกจ้างชั่วคราว นักวิชาการ(นักเรียนทุน) รายละเอียด
 409. จังหวัดโอนเงินโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับ รพ.สต.ปลาค้าว รายละเอียด
 410. เรียนเชิญ ผอ.หรือตัวแทนเข้าประชุมข้อราชการประจำกลางเดือน และประชุมเตรียมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ 20 พ.ย.2555 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  (ให้รวบรมนำส่งซองกฐิน สสจ.มาส่งอำเภอด้วย)
 411. แจ้งแผนตรวจตาฯเบาหวาน (เพิ่มเติม) รายละเอียดแผนใหม่
 412. แจ้งหน่วยบริการทุกแห่งทำการ UpversionHos เป็น ver 11.13 จึงจะส่งรายงาน 21 แฟ้มได้ โดยดาวน์โหลดได้ที่นี่
 413. งานส่งเสริมสุขภาพแจ้งข่าวเชิญประชุมและข่าวประชาสัมพันธ์  รายละเอียด
 414. งาน คร.แจ้ง....รายชื่อผู้เข้าอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2555 โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ คลิกส์รายชื่อ
 415. รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ,นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ และตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการ รายละเอียด
 416. แผนแพทย์ออก PCU เริ่ม ๙ พ.ย.๕๕ ที่ รพ.สต.ไก่คำ แผนรายละเอียดทั้งหมด
 417. แบบรายงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ www.cupamnat.com/files/reportmental.doc
 418. งาน คร.แจ้ง....รพ.อจ.ส่งแนวทางการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ส่งไปรักษาต่อที่ รพ.สต. คลิกส์รายะเอียด
 419. เครื่องมือและแนวทางการประเมินการควบคุมภายใน ไก่คำวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๕ นาโพธิ์ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๕ ให้เตรียมการตามแนวทางที่ส่งให้ ทางอีเมล์  ส่วน รพ.สต.อื่นๆ ก็ให้ศึกษาและดำเนินการตามแนวทางด้วย
 420. รายงานผลการส่งรายงานตรวจพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  รพ.สต.ใดที่ต้องการรายงานผลงานโปรดแจ้งด่วนจะส่ง สสจ.วันที่2 พ.ย. ถ้าไม่ส่งจะขอส่งรายงานตามเดิม ผลงานปัจจุบัน
 421. งาน คร...ขอส่งแผนและแนวทางการตรวจ Plain KUB อ.เมือง 5 , 6 , 7 , 15 พ.ย.55   คลิกส์รายละเอียด   * ขอให้ทุก รพ.สต.แจ้งผู้รับบริการถือบัตรที่มีเลข 13 หลัก ประกอบการลงทะเบียนในเครื่องตรวจด้วยนะครับ
 422. งาน คร...ขอส่งแผนและแนวทางการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา คลิกส์รายละเอียด
 423. แจ้ง รพ.สต.ส่งผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและงาน คบส ส่งผ่านระบบรับส่งหนังสือรายละเอียด
 424. งาน คร....ส่งสรุปวาระประชุมหารือแผนตรวจคัดกรองตาฯและงานNCD 30 ต.ค.55  คลิกส์สรุปวาระประชุม
 425. งาน คร....ส่งแบบฟอร์ม 1.แบบฟอร์มข้อมูลสำรวจพื้นฐานงานแอลกอฮอล์   2.แบบบันทึกการตรวจฯ
 426. ให้ รพ.สต.ที่มีข้อมูลผู้เสียชีวิตมารับบริการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งกลับงานแผนโดยด่วนดาวน์โหลดจากห้องรับส่งงาน
 427. งานส่งเสริมสุขภาพ  ขอความอนุเคราะห์ ให้ส่งข้อมูลการเลี้ยงนมแม่อย่างเดียว ผลงานเดือน ก.ย. และการดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน ภายในวันที่ 31 ต.ค. 55 ตามแบบรายงานผ่านทางe-mail. นะคะแบบรายงาน
 428. งาน คร.แจ้ง...เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ทุก รพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการตรวจคัดกรองหาเด็กป่วยโรคหัวใจในนักเรียน โดยมีเกณฑ์ดังนี้...1.นักเรียน ป.1 ทุกคน   2.นักเรียน ป.2 - ป.6 เฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรองในปี 2554  และส่งแบบรายงานตามแบบฟอร์ม 2 แบบ       คลิกส์แบบฟอร์ม     * ส่งมาที่งาน คร.สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รูปแบบไฟล์เอ็กเซล ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย.55
 429. แจ้งด่วน รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งประมาณการใช้ยาสมุนไพร ปี 2556 ส่งด่วนด้วย (เดี๋ยวปีนี้จะไม่มีสมุนไพรใช้) ส่งทางระบบรับส่งหนังสือของอำเภอหรือที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 430. แจ้ง รพ.สต.ส่งข้อมูลการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ปี 2555 ส่งภายในวันที่ 19 ต.ค 55 ตามแบบฟอร์มที่แนบ (ผ่านระบบรับส่งหนังสือของอำเภอ สมาน)รายละเอียดwww.cupamnat.com/files/druganacrotic55.xls
 431. งาน คร.แจ้ง...ขอให้ รพ.สต.ที่มีผู้ป่วยวัณโรคที่เข้าเกณฑ์เบิกค่าพาหนะเดินทางผู้ป่วย (ระยะเข้มข้น 800 บาท) ที่แจ้งไปแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเบิกค่าพาหนะเดินทางระยะต่อเนื่อง 400 บาทดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย 1 ชุด 2.ใบสำคัญรับเงินตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 432. แจ้งแผนแพทย์ออกPCUเดือนตุลาคมเริ่มวันที่๑๒นี้ รายละเอียด
 433. งาน คร.ส่งต่อไฟล์จากกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.อำนาจเจริญ : กรอบยา รพ.สต.  รหัส รพ.สต.   รายละเอียดการเบิกยาจากคลังยา
 434. งานควบคุมโรคแจ้งแนวทางการส่งรายงานระบาดวิทยา (รง.506) ขอให้ รพ.สต.ส่งรายงานตามความเป็นจริงทุกวัน กรณีที่ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายรายงานในรอบสัปดาห์ ให้ส่ง Zero report เป็นไฟล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ไม่มีรายงาน (รพ.สต.ที่มีรายงานไม่ต้องส่ง) ตามแบบฟอร์มในไฟล์แนบ คลิกส์แบบฟอร์ม Zero report
 435. ขอให้ รพ.สต.ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ก.ย.55 ถึงปัจจุบัน ส่งรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้นเสนอผู้บริหาร ภายในวันที่ 4 ต.ค.55 ที่งานควบคุมโรค สนง.สสอ.เมืองอำนาเจริญ เป็นไฟล์ หรือ เอกสารก็ได้ คลิกส์ตัวอย่างรายงาน
 436. แก้ไข E-mail ส่งไฟล์รายชื่อพิมพ์บัตร อสม. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 437. ด่วนที่สุด...งานพัฒน์ฯ สสอ.เมือง แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งไฟล์รายชื่อ อสม.ในโปรแกรมพิมพ์บัตร อสม. โดยส่งทางเว็ปอำเภอ หรือ ส่งทาง E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ส่งภายในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 087-6461088 - ตุ้ย)
 438. แจ้ง รพ.สต. เบิกคู่มือการตรวจสุขภาพ นร.ป.5 และ ม.1  อร.14 ที่ช่องรับเอกสาร  ถ้าไม่ครบตามจำนวนโปรดแจ้งเบิกเพิ่มโดยเร็ว  โดยเฉพาะ รร.ที่แจ้งประเมิน รร.ส่งเสริมเพชร
 439. งานควบคุมโรคแจ้ง...ขอความกรุณา รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจสถานประกอบการโรงีข้าวที่มีการจ้างพนักงานในเขตรับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ และส่งไฟล์กลับมาที่งาน คร.สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ภายในวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.55 เวลา 11.00 น. (งานอาชีวะอนามัย) คลิกส์แบบสำรวจ
 440. งานควบคุมโรค..ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรค รพ.สต.ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมติดตามงานในวันที่ 21 ก.ย.2555 คลิกส์รายละเอียด *สถานที่ประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 441. แบบสรุปการคัดกรองวัณโรคในชุมชน  CFCD
 442. ส่งงาน ติดต่องาน คบส.ยาเสพติด สุขภาพจิต แผนไทยได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 443. แบบรายงานคัดกรองไต
 444. แบบฟอร์มรูป9สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เฉพาะแห่งที่ทวงและหาแบบฟอร์มไม่เจอครับ
 445. แจ้งทุก รพ.สต.ส่งรายงานเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากรายสัปดาห์ ส่งทุกวันพฤหัสบดี รายละเอียดแบบฟอร์ม
 446.  
 447.  

 

แบบฟอร์มตรวจร้านชำคุณภาพ
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าระบบรายงานออนไลน์ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm