แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    

                         คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ ที่ 141/2560 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 (ใหม่)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรอง

                     แบบฟอร์มหนังสือโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเข้าบัญชี ธกส.ผ่านเช็คใบเดียว

 1. โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหมน้ำร้อนลวก
 2. ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการของศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครนทร์ ประจำปี 2560
 3. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเหตุ
 4. ขอแจ้งค่าบริการ การตรวจโครโมโซมในสตรีตั้งครรภ์
 5. แจ้งผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินสาธารณสุขและสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2560
 7. ประชาสัมพันธ์ การประชุมฟื้นฟูวิชาการ Update in Family Medicine 2017
 8. ขอรับสนับสนุนให้ข้าราชการบำนาญฯเข้าอบรมวิชาการโครงการเสริมสร้างสุขภาพดีฯ
 9. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล
 10. ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานนำเสนองานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุขครั้งที่ 6
 11. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
 12. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
 13. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา 2560
 14. ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ
 15. แนวทางวัณโรค ปี 2560
 16. รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
 17. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร สม. วิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 18. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 19. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา
 20. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังรุ่นที่ 2"
 21. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์ โครงการ Healthcare Technology Summit 2017
 22. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคถวายพระกุศุลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญชันษา 5 รอบ 13 กรกฎาคม 2560
 23. ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
 24. ขอความร่วมมือสำรวจกองทุนสหกรณ์เกลือเสริมไอโอดีนและชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน
 25. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ
 26. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภานใต้โครงการ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กปมวัยเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย ปี 2560
 27. (ร่าง)กิจกรรมโครงการงานศพปลอดเหล้า
 28. บันทึกข้อตกลง ใบสมัครงานศพปลอดเหล้า
 29. การสำรวจพัฒนาการเด็กอายุ  9 18 30 และ 42 เดือน  เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 30. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 31. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมืออาชีพ
 32. ขอเชิญประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
 33. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ECG lnterpretation and Nursing Care รุ่นที่ ๕
 34. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 35. ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ปีงบประมาณ 2560
 36. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
 37. สรุปรายงานและคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดอำนาจเจริญ
 38. แผนตรวจสอบภายในปี60
 39. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอำนาจเจริญ 
 40. แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 41. แบบรายงานด่านชุมชน รบกวนทุกรพ.สต. เขียนรวบรวม ส่งวันที่  5 มกราคม 2559 ครับ เพื่อรวบรวมส่งสสจ. ต่อไป รกวน Srrt ทุกรพ.สต. ทุกท่าน ในช่วงวันหยุดด้วยครับ (เลือก 1 ด่าน/รพ.สต.)
 42. คำสั่งขึ้นเวรทางถนนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ประกอบการใช้เบิกค่าตอบแทน 2 เท่า
 43. แนวทางค่าตอบแทนปีใหม่60.
 44. รายชื่อผู้อยู่เวรจุดตรวจปีใหม่ 60
 45. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมออกกำลังกาย
 46. รายงานผลการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาและการได้ยินนักเรียน
 47. แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจ ปี 2560
 48. ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 89 รูปฯถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 49. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่3
 50. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6
 51. ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" ตามบริบทของพื้นที่
 52. สารคดีสั้นชุดดูแลฟื้นฟูสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช
 53. คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญในการติดตาม สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเมืองอำนนาจเจริญ
 54. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโซนพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 55. การดำเนินงานกองทุนตำบลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง
 56. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูลณ 7 พ.ย.59
 57. ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะฯ
 58. ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด
 59. ขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (บสต.)
 60. การบันทึกข้อมูลการให้บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ special pp

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

                           

                               

                         

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 
   
   
           

 

 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ป้ายโฆษณา
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
March 2017
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
เข้าระบบรายงานออนไลน์ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm